Oferta

Zapraszamy na wspólne wyjazdy

Orga­ni­zu­je­my

  • wyciecz­ki szkol­ne kra­jo­we i zagra­nicz­ne
  • wyjaz­dy inte­gra­cyj­ne dla grup doro­słych
  • piel­grzym­ki
  • wcza­sy
  • wyjaz­dy na nar­ty

Nasze atuty to:

  • peł­na ener­gii do dzia­ła­nia i nie­tu­zin­ko­wych pomy­słów kadra piloc­ka,
  • pro­gra­my pisa­ne na iun­dy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie klien­ta dosto­so­wa­ne do zain­te­re­so­wań i wie­ku
  • wła­sny, zróż­ni­co­wa­ny tabor busów i auto­ka­rów pozwa­la­ją­cy na przy­go­to­wa­nie w roz­sąd­nej cenie pro­gra­mu nawet dla 15 oso­bo­wej gru­py

* na wyciecz­kach szkol­nych i obo­zach spor­to­wych wypła­ca­my die­ty dla nauczycieli/opiekunów

Brak możliwości komentowania.