O nas

 Biu­ra Podró­ży Wesley

Od 1991r pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność jako fir­ma trans­por­to­wa, w 2015r posze­rzy­li­śmy wachlarz naszych usług o ofer­tę orga­ni­za­cji wyjaz­dów. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, zna­jo­mość bazy hote­lo­wej i posia­da­nie wła­sne­go tabo­ru busów i auto­ka­rów to atu­ty pozwa­la­ją­ce na uzy­ska­nie
naj­niż­szej ceny na ryn­ku!!!

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo:

- Zie­lo­ne szko­ły

- Wyciecz­ki szkol­ne kra­jo­we i zagra­nicz­ne dla uczniów

- Wyciecz­ki kra­jo­we i zagra­nicz­ne dla nauczy­cie­li

- Spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne dla zakła­dów pra­cy

- Piel­grzym­ki

- Obo­zy spor­to­we

-  Pro­gra­my usta­la­my indy­wi­du­al­nie z klien­tem.

-  W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia ofer­tą nasze­go biu­ra pro­si­my
o poda­nie cza­su trwa­nia wyciecz­ki, gru­py wie­ko­wej uczest­ni­ków – dla każ­de­go przy­go­tu­je­my
bez­płat­nie kil­ka indy­wi­du­al­nych pro­po­zy­cji wyjaz­dów.

- Ceny wycie­czek szkol­nych uwzględ­nia­ją rów­nież wyna­gro­dze­nie dla nauczycieli/opiekunów za opie­kę nad mło­dzie­żą.

- Szko­ły współ­pra­cu­ją­ce z naszym biu­rem mogą liczyć rów­nież na raba­ty w zakre­sie usług
trans­por­to­wych przy prze­wo­zach grup do teatru, na base­ny czy kon­kur­sy.

Brak możliwości komentowania