O nas

Zaprasz­my Pań­stwa na wspól­ne wyjaz­dy z Biu­rem Pod­ró­zy Wesley

Nasze atu­ty to:

  • mło­da, ener­gicz­na kadra piloc­ka, któ­ra spra­wia że wyciecz­ka jest inte­re­su­ją­ca
  • pro­gra­my pisa­ne bez­po­śred­nio na zamó­wie­nie klien­ta, zgod­ne z jego zain­te­re­so­wa­nia­mi, jak rów­nież dopa­so­wa­ne do moż­li­wo­ści wysił­ko­wych czy wie­ku
  • wła­sna flo­ta busów i auto­ka­rów o bar­dzo zróż­ni­co­wa­nej licz­bie osób pozwa­la­ją­ca na przy­go­to­wa­nie pro­gra­mu nawet dla 15 oso­bo­wej gru­py w roz­sąd­nej cenie

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo:

- Zie­lo­ne szko­ły

- Wyciecz­ki szkol­ne kra­jo­we i zagra­nicz­ne dla dzie­ci i grup doro­słych

- Spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne, orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji dla zakła­dów pra­cy

- Piel­grzym­ki

- Obo­zy spor­to­we

-  W naszym biu­rze moż­na kupić bile­ty do Ener­gy­lan­dii z dodat­ko­wą, 5% zniż­ką!!!

 

* Ceny wycie­czek szkol­nych uwzględ­nia­ją rów­nież die­tę dla nauczycieli/opiekunów za opie­kę nad mło­dzie­żą.

 

Brak możliwości komentowania.