Berlin z Poczdamem

 

Dzień 1

Wyjazd w godzi­nach ran­nych. Prze­jazd do Pocz­da­mu. Spa­cer do kom­plek­su pała­co­wo – par­ko­we­go Sans­so­uci, prze­jazd przez Dziel­ni­cę Rosyj­ską i Dziel­ni­cę Holen­der­ską do Pała­cu Ceci­lien­hof. Zwie­dza­nie Pała­cu, w któ­rym odby­ła się Kon­fe­ren­cja Pocz­dam­ska. Przy­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 2

 Śnia­da­nie w hote­lu. Prze­jazd przez dziel­ni­cę rzą­do­wą obok Urzę­du Kanc­ler­skie­go do ser­ca zachod­niej czę­ści Ber­li­na – Euro­pa Cen­ter. Tam zoba­czy­my zegar upły­wa­ją­ce­go cza­su, Kościół Pamię­ci Cesa­rza Wil­hel­ma – Gedacht­ni­skir­che oraz pospa­ce­ru­je­my po słyn­nym bul­wa­rze han­dlo­wym Kur­fur­sten­damm. Nastep­nie  przej­dzie­my na jeden ze słyn­nych Ber­liń­skich pchlich tar­gów „Stra­se des 17 Juni” . Tego dnia cze­ka nas jesz­cze rejs stat­kiem po Spre­wie i kola­cja w mie­ście. W póź­nych godzi­nach noc­nych wró­ci­my do hote­lu na odpo­czy­nek.

Dzień 3 Śnia­da­nie w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­nie. Dal­sze zwie­dza­nie Ber­li­na, m.in.: Check-point Char­lie – daw­ny poste­ru­nek gra­nicz­ny mię­dzy sek­to­rem sowiec­kim a ame­ry­kań­skim, Alek­san­der Platz –wyjazd na Wie­żę Tele­wi­zyj­ną, Ale­ja Unter den Lin­den z repre­zen­ta­cyj­ną zabu­do­wą: Kate­dra, Nowy Odwach, Ope­ra, Bra­ma Bran­den­bur­ska i Reich­stag. Przej­ście pod Pomnik Holo­cau­stu i na Pots­da­mer Platz do słyn­ne­go Sony-Cen­ter, wyspa Muze­ów. Wyjazd w dro­gę powrot­ną – obia­do­ko­la­cja w dro­dze. Powrót do kra­ju w godzi­nach wie­czor­nych.
CENA: od zł/osoba *

+ bile­ty wstę­pu

Muzeum Per­ga­mo­nu – €

Bel­we­der + Pałac Ceci­lien­hof -€

Rejs stat­kiem – €

Wie­ża tele­wi­zyj­na – €

Cena zawie­ra:

- trans­port auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem i 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej mini­mum 45 osób.

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *