Beskid Żywiecki

Beskid Żywiec­ki – dru­gie co do wyso­ko­ści /beskid_zywiecki1po Tatrach/ pasmo gór­skie w Pol­sce. Nale­ży do Zewnętrz­nych Kar­pat Zachod­nich, a w ich obrę­bie do Beski­dów Zachod­nich.  Prze­bie­ga przez nie­go Wiel­ki Euro­pej­ski Dział Wod­ny mię­dzy zle­wi­ska­mi Morza Bał­tyc­kie­go i Morza Czar­ne­go. Cała Żywiec­czy­zna sły­nie z pięk­ne­go kra­jo­bra­zu.  Wynio­słe szczy­ty sąsia­du­ją z malow­ni­czy­mi dolin­ka­mi, poprze­ci­na­ny­mi poto­ka­mi. W tych zagłę­biach tere­nu ulo­ko­wa­ły się uro­cze miej­sco­wo­ści z zacho­wa­ną tra­dy­cją ludo­wą, za budo­wą i żywą kul­tu­rą góral­ską.

Dzień 1

Wyjazd z pod szko­ły w godzi­nach poran­nych. Prze­jazd do Psz­czy­ny — nazy­wa­nej per­łą Ślą­ska. Spa­cer po uro­kli­wym ryn­ku, z dobrze zacho­wa­ną stud­nią miej­ską, neo­re­ne­san­so­wy ratusz. Przej­ście do zam­ku przez Bra­mę Wybrań­ców – naj­star­szą zacho­wa­ną do dziś w nie­zmie­nio­nej for­mie część kom­plek­su zam­ko­we­go. Zwie­dza­nie Muzeum Zam­ko­we­go. Następ­nie przej­ście do zagro­dy żubrów. Obok zam­ku mie­ści się skan­sen – „Zagro­da wsi psz­czyń­skiej”, któ­ra doku­men­tu­je drew­nia­ną archi­tek­tu­rę XIX w. oko­lic Psz­czy­ny (bilet wstę­pu ok. 6 zł). Przej­ście do Muzeum Pra­sy Ślą­skiej wpi­sa­nej na Ślą­ski Szlak Zabyt­ków Tech­ni­ki (bilet wstę­pu ok. 8 zł / oso­ba). Prze­jazd na miej­sce noc­le­go­we do Żyw­ca. Obia­do­ko­la­cja. Wie­czor­ny spa­cer

Dzień 2

Śnia­da­nie. Cało­dzien­na wyciecz­ka auto­ka­ro­wa duża pętlą beskidz­ką na tra­sie obiad. Tra­sa­Ży­wiec – Węgier­ska Gór­ka – Fort Wędro­wiec /wstęp 3,0zł/os/ – Milów­ka — W Milów­ce war­to zaj­rzeć do Sta­rej Cha­łu­py /wstęp 2zł/os/ — cie­ka­we­go Muzeum oraz do miej­sco­wych kościo­łów — Wnie­bo­wzię­cia NMP i Św. Anto­nie­go Padew­skie­go. Na dal­szej tra­sie są zacisz­ne Lali­ki z ory­gi­nal­nym drew­nia­nym kościół­kiem i muro­wa­ną kapli­cą –  Trój­wieś Beskidz­ka – Konia­ków, Isteb­na, Jawo­rzyn­ka – zwie­dza­nie Gale­rii Koro­nek /wstęp 2,0zł/os/, Cha­ty Kawu­lo­ka z 1863 roku, z pre­zen­ta­cją sprzę­tów i instru­men­tów regio­nal­nych /wstęp 4,0zł/os/ – Zame­czek Pre­zy­denc­ki na Zadnim Gro­niu —  Wisła – zapo­ra w Wiśle Czar­nym + skocz­nia Ada­ma Mały­sza /wstęp 6,0zł/os +  Gale­ria Ada­ma Mały­sza – 3,0zł/os/ – Szczyrk – powrót do Żyw­ca. Kola­cja. Ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek

Dzień 3

Śnia­da­nie. Prze­jazd auto­ka­rem wzdłuż jezio­ra żywiec­kie­go pod Górę Żar. Wjazd kole­ją linio­wą na Górę Żar /wjazd – 9,00zł lub wjazd + zjad – 14zł/os/ . Moż­li­wość przej­ścia na gra­wi­ta­cyj­ny tor sanecz­ko­wy /1 zjazd- 5,0zł/os/

Obiad.

Prze­jazd do Mię­dzy­bro­dzia Żywiec­kie­go. Prze­jazd do par­ku lino­we­go Trol­lan­dia.

Do wybo­ru:

  • Park lino­wy – 1 tra­sa 15zł/os – do 13 lat; 20zł/os powy­żej 13 lat

- 2 tra­sy 30zł/os – do 13 lat; 35zł/os powy­żej 13 lat

- 3 tara­sy 40zł/os – do 13 lat; 45zł/os powy­żej 13 lat

  • Twier­dza szy­frów – kod Enig­my – zada­niem gru­py jest zła­ma­nie słyn­ne­go kodu Enig­my. Uczest­ni­cy podzie­le­ni są na kil­ka zespo­łów, któ­re rusza­ją na poszu­ki­wa­nia wska­zó­wek. Na począ­tek zosta­ją zazna­jo­mie­ni z histo­rią urzą­dze­nia szy­fru­ją­ce­go. Każ­dy zespół otrzy­mu­je mapę z zazna­czo­ny­mi punk­ta­mi oraz wska­zów­ki nie­zbęd­ne do wyko­na­nia misji. Zada­niem dru­ży­ny jest dotar­cie we wska­za­ne miej­sca i zali­cze­nie przy­go­to­wa­nych zadań. Za zali­czo­ne kon­ku­ren­cje spraw­no­ścio­we, logicz­ne otrzy­mu­ją cyfry będą­ce współ­rzęd­ny­mi GPS miej­sca ukry­cia Enig­my oraz cyfry i lite­ry skła­da­ją­ce się na szyfr. Gru­py poru­sza­ją się róż­ny­mi tra­sa­mi, prze­pla­ta­ją­cy­mi się mię­dzy sobą. Wygry­wa zespół, któ­ry jako pierw­szy odkry­je Enig­mę i doko­na jej roz­szy­fro­wa­nia. Czas trwa­nia 2–3 godzi­ny – cena 35zł/os

Zamiast Trol­lan­dii może­my zwie­dzić Elek­trow­nię Szczy­to­wo-Pom­po­wą Żar – Porąb­ka /wstęp  10zł/os + film 4,0zł/os/

Powrót do ośrod­ka na kola­cję.

Dzień 4

Śnia­da­nie. Zwie­dza­nie cen­trum Sta­re­go Mia­sta w Żyw­cu – rynek, ratusz, dzwon­ni­ca. Zwie­dza­nie Muzeum Bro­wa­ru Żywiec /wstęp 15zł/os/ . Obiad. Wizy­ta w Muzeum Miej­skim, Sta­ry Zamek /wstęp 12zł/os lub zwie­dza­nie z zewnątrz/, Domek Chiń­ski, Park, na Maty­skę prze­pięk­ną dro­gą piel­grzym­ko­wą dro­gą z pano­ra­mą na całe Beski­dy . Kola­cja. Dys­ko­te­ka na tere­nie ośrod­ka.

Dzień 5

Śnia­da­nie. Wyjazd w dro­gę powrot­ną. Zwie­dza­nie Biel­ska-Bia­łej.

  • zwie­dza­nie zabyt­ko­we­go ryn­ku gór­ne­go z pięk­ny­mi kamie­nicz­ka­mi z pod­cie­nia­mi, wzgó­rza zam­ko­we­go, kościo­ła św. Miko­ła­ja, podzi­wia­nie sece­syj­nych kamie­nic w sty­lu wie­deń­skim, zwie­dza­nie muzeum w Zam­ku Suł­kow­skich /wstęp 10zł/os/ , pla­cu Chro­bre­go,
  • wizy­ta u Bol­ka i Lol­ka, czy­li w Wytwór­ni Fil­mów Rysun­ko­wych – wstęp 12zł/os
  • zwie­dza­nie Sta­rej Fabry­ki /wstęp 9zł/os/
  • zwie­dza­nie zabyt­ko­we­go ratu­sza miej­skie­go, dwor­ca kole­jo­we­go, któ­ry znaj­du­je się na Szla­ku Zabyt­ków Tech­ni­ki (obiad  w gale­rii han­dlo­wej Sfe­ra),
  • powrót do domu w godzi­nach wie­czor­nych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *