Budapeszt

budapeszt_1aa[1]
budapeszt_2
budpaeszt_1
budapeszt_1ab
budapeszt_3JPG

Dzień 1

Wyjazd w godzi­nach poran­nych, prze­jazd przez Sło­wa­cję na Węgry.

- ESZTERGOM – zwa­ny tak­że „węgier­skim Waty­ka­nem” zwie­dza­nie bazy­li­ki i kryp­ty, ogro­dów pry­ma­sow­skich, pomni­ka Mile­nium.

- VISEGRAD — pano­ra­ma Zako­la Duna­ju z punk­tu wido­ko­we­go, zwie­dza­nie Wyso­kie­go zam­ku – daw­nej sie­dzi­by kró­lów węgier­skich.

- SZENTENDRE — serb­skie mia­stecz­ko, spa­cer, wizy­ta w Muzeum Mar­ce­pa­na.

Przy­jazd do Buda­pesz­tu w godzi­nach wie­czor­nych, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

Dzień 2

Śnia­da­nie w hote­lu, po śnia­da­niu wyjazd na zwie­dza­nie mia­sta.

BUDAPESZT- prze­jazd na Wzgó­rze Gel­ler­ta, oraz na Wzgó­rze Zam­ko­we: pałac zam­ko­wy, pałac pre­zy­denc­ki, zmia­na war­ty przed pała­cem pre­zy­denc­kim, kościół Macie­ja, Basz­ty Rybac­kie, spa­cer po Sta­rym Mie­ście, przej­ście mostem Łań­cu­cho­wym na plac Sze­che­ny­ego,  Węgier­ska Aka­de­mia Nauk, PARLAMENT, pomnik Imre Nagya, Plac Wol­no­ści, Bazy­li­ka św. Ste­fa­na, Voro­smar­ty Ter. Czas wol­ny na Vaci utca na zro­bie­nie drob­nych zaku­pów.

Obia­do­ko­la­cja w mie­ście przy muzy­ce

- wie­czor­ny rejs stat­kiem po Duna­ju.

Powrót do hote­lu na odpo­czy­nek.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu, po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­nie i dal­sze zwie­dza­nie mia­sta.

- BUDAPESZT — prze­jazd ALANDRASSY, plac Boha­te­rów, Zamek Vay­da­hu­ny­ad, Las miej­ski.  Przy­jazd do Pol­ski w godzi­nach wie­czor­nych.

CENA od zł/os – 3 dni*

+  €/os – dopła­ta do kola­cji w mie­ście przy muzy­ce węgier­skiej, Muzeum Mar­ce­pa­na,

Bazy­li­ka św Ste­fa­na, , par­kin­gi i obiad w dro­dze powrot­nej, gru­py mło­dzie­żo­we 25 €/os

CENA od zł/os – 2 dni*

/program do uzgodnienia/

Cena wyjaz­du 3- dnio­we­go zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45osób.

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *