Kraje Beneluxu

benelux_1
benelux_3
benelux_5
benelux_4
benelux_2

Dzień 1

Wyjazd w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Noc­ny prze­jazd przez Niem­cy.

Dzień 2

Poran­ny przy­jazd do Amster­da­mu, zwie­dza­nie sto­li­cy Holan­dii: Muzeum Van Gogha (16 €), szli­fier­nia dia­men­tów – muzeum z moż­li­wo­ścią zaku­pów biżu­te­rii (8 €), spa­cer uli­ca­mi sta­re­go Amster­da­mu (Plac Dam, Pałac Kró­lew­ski, Nowy Kościół, Pomnik Naro­do­wy, Dom Rem­bran­ta), rejs po kana­łach tram­wa­jem wod­nym (18 €). Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja  i noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu. Prze­jazd do Zaan­se Schans — zwie­dza­nie tra­dy­cyj­nej osa­dy z XVII/XVIII wie­ku, prze­jazd do Volen­dam – far­ma sero­wa   (8 €), prze­jazd do Rot­ter­da­mu. Pano­ra­micz­ny prze­jazd przez mia­sto auto­ka­rem. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień  4

Śnia­da­nie w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd do Bruk­se­li — zwie­dza­nie sto­li­cy Bel­gii, zabyt­ko­wa sta­rów­ka, pałac kró­lew­ski, ogro­dy, muzeum Euro­par­la­men­tu. Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski po 9 godzi­nach posto­ju auto­ka­ru.

Dzień 5

Powrót do kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

CENA od zł/os *

+ koszt bile­tów wstę­pu, opłat par­kin­go­wych i podat­ków lokal­nych – 70€/os

 

Cena zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *