Między Polską a Niemcami — zielona szkoła nad morzem

b151_dziwnowek_atrakcje_plaza_01
rugia_2

b9_dziwnow
rugia
swinoujscie_2

Dzień 1.

Wyjazd z miej­sca zbiór­ki w godzi­nach poran­nych. Cało­dzien­ny prze­jazd do Dziw­no­wa z krót­ki­mi posto­ja­mi. Zakwa­te­ro­wa­nie, spa­cer po pla­ży, obia­do­ko­la­cja – grill, noc­leg.

Dzień 2.

Wcze­sne śnia­da­nie, wyciecz­ka na Rugię. Przy­jazd do Stral­sun­du. Zwie­dza­nie sta­rów­ki, muzeum mor­skie­go i Kościo­ła Mariac­kie­go. Zwie­dza­nie wyspy Rugia: prze­jazd na Pół­wy­sep Wit­tów – zwie­dza­nie przy­ląd­ka Arko­na. Dojazd kolej­ką na Cap Arko­na, miej­sca daw­nej sło­wiań­skiej świą­ty­ni Świa­to­wi­da, spa­cer mię­dzy latar­nia­mi mor­ski­mi i zej­ście na stro­mą kamie­ni­stą pla­żę z wido­kiem na pod­my­ty klif Arko­na. Następ­nie prze­jazd na Pół­wy­sep Jasmund „Kró­lew­ski Tron” – wyso­ka na 118 m kre­do­wa ścia­na stro­mo opa­da­ją­ca ku morzu. Sas­snitz – prze­jazd przez sta­ry port. Wie­czo­rem powrót do hote­lu. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

Dzień 3.

Śnia­da­nie. Cało­dzien­na wyciecz­ka: Świ­no­uj­ście — Zale­sie — (wyrzut­nie V3), Lubin (punkt wido­ko­wy na wstecz­ną del­tę Świ­ny), Wolin (sta­ra sło­wiań­ska osa­da), Kamień Pomor­ski (uzdro­wi­sko, kate­dra — kon­cer­ty orga­no­we, muzeum kamie­ni), prze­jazd przez Dziw­nó­wek i Dziw­nów, powrót na wyspę Wolin, Gosań – przej­ście przez pusz­czę buko­wą Woliń­skie­go Par­ku Naro­do­we­go (punkt Wido­ko­wy 93 m npm., naj­wyż­szy klif na pol­skim wybrze­żu), Rezer­wat Żubrów, Mię­dzyz­dro­je (pro­me­na­da gwiazd, molo, muzeum WPN, muzeum figur wosko­wych). Powrót do hote­lu. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

Dzień 4.

Śnia­da­nie, pobyt nad morzem. Prze­jazd do Trze­bia­to­wa na poli­gon, gdzie gru­pa przej­dzie 4 godzin­ne szko­le­nie mili­tar­ne. Woj­sko­we szko­le­nie, pro­wa­dzo­ne meto­dą musz­try bojo­wej
i dobrej zaba­wy:

- strze­la­nie z arma­ty, malo­wa­nie kamu­fla­żu na twa­rzy, zakła­da­nie kami­ze­lek tak­tycz­nych,

- strze­la­nie sytu­acyj­ne z kara­bi­nów paint­bal­lo­wych lub ASG,

- tech­ni­ki lino­we – ścian­ka wspi­nacz­ko­wa lub dra­bin­ka, skrzyn­ki,

- woj­sko­we trans­por­te­ry roz­po­znaw­cze BRDM-2 – zapo­zna­nie się ze sprzę­tem,

- żyro­skop – test na tre­na­że­rze dla pilo­tów i skocz­ków woj­sko­wych,

- poszu­ki­wa­nie skar­bów, min przy pomo­cy elek­tro­nicz­nych wykry­wa­czy meta­lu.

Pro­gram moż­na zamie­nić na pobyt we wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nej osa­dzie Pia­stów, gdzie odbę­dą się zawo­dy i poje­dyn­ki uczest­ni­ków z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej dla nich bro­ni. Odbę­dzie się nauka wal­ki indy­wi­du­al­nej oraz w szy­kach bojo­wych z uży­ciem mie­cza, topo­ra i włócz­ni; zapro­po­nu­je­my bieg   w śre­dnio­wiecz­nych nar­tach, rzut topo­rem i oszcze­pem czy wal­kę na kopie.

Po zaję­ciach jest prze­ka­zy­wa­na płyt­ka CD z min 100 zdję­cia­mi lub fil­mi­ka­mi.

Przy­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 5.

Śnia­da­nie. Pobyt na pla­ży. Obiad.  Wyjazd w dro­gę powrot­ną. Przy­jazd na miej­sce zbiór­ki
w godzi­nach noc­nych.

CENA dla gru­py min 40 dzie­ci
+ 3 oso­by opie­ki gra­tis:

- 510,00zł/os – trans­port, pobyt w ośrod­ku kolo­nij­nym w Dziw­no­wie, 3 posił­ki dzien­nie + pod­wie­czo­rek, ubez­pie­cze­nie, opie­ka pilo­ta z biu­ra

- dopła­ta za wyciecz­kę na Rugię /Niemcy/ wg pro­gra­mu – 65,00zł/os + bile­ty wstę­pu ok. 20 €/os ( obo­wiąz­ko­wo dowód oso­bi­sty, może być tym­cza­so­wy, lub pasz­port)

- dopła­ta za wyciecz­kę wg pro­gra­mu z dnia 3 – 65,00zł/os z bile­ta­mi wstę­pu / wyrzut­nie V3- 3,50zł/os; Lubin punk wido­ko­wy 3,50zł/os; Wolin – 5,00zł/os, Rezer­wat Żubrów – 6,00zł/os, molo – 2,00zł/os z Oce­ana­rium 6zł/os; muzeum figur wosko­wych – 10,00zł/os; Bał­tyc­ki Park Minia­tur – 15,00zł/os/

- dopła­ta za wyjazd na Poli­gon do Trze­bia­to­wa – 50,00zł/os

Razem peł­ny pro­gram – 690,00zł/os + 20€

CENA dla gru­py min 23 dzie­ci + 2 oso­by opie­ki gra­tis:

- 540,00zł/os – trans­port, pobyt w ośrod­ku kolo­nij­nym w Dziw­no­wie, 3 posił­ki dzien­nie
+ pod­wie­czo­rek, ubez­pie­cze­nie, opie­ka pilo­ta z biu­ra

- dopła­ta za wyciecz­kę na Rugię /Niemcy/ wg pro­gra­mu – 80,00zł/os + bile­ty wstę­pu ok. 20,00€/os ( obo­wiąz­ko­wo dowód oso­bi­sty, może być tym­cza­so­wy, lub pasz­port)

- dopła­ta za wyciecz­kę wg pro­gra­mu z dnia 3 – 69,00,00zł/os cena z bile­ta­mi wstę­pu tj: wyrzut­nie V3- 3,50zł/os; Lubin punk wido­ko­wy 3,50zł/os; Wolin – 5zł/os, Rezer­wat Żubrów – 6,00zł/os, molo – 2,00zł/os; muzeum figur wosko­wych – 10,00zł/os; Bał­tyc­ki Park Minia­tur – 15,00zł/os

- dopła­ta za wyjazd na Poli­gon do Trze­bia­to­wa – 60,00zł/os

Razem peł­ny pro­gram – 749,00zł/os + 20 Euro

Cena obej­mu­je:

- trans­port busem/autokarem grup z tere­nów woj. ślą­skie­go

- noc­le­gi – poko­je 2–4os z łazien­ka­mi

- wyży­wie­nie 3x dzien­nie + pod­wie­czo­rek

- opie­kę pilo­ta!!!

- bile­ty wstę­pu

- ubez­pie­cze­nie

Na życze­nie szko­ły pro­gram może ulec zmia­nie.

Inne pro­po­zy­cje wycie­czek lokal­nych:

kra­jo­we

  • rej­sy stat­kiem po Zale­wie Kamień­skim i po morzu
  • auto­ka­ro­wa do Koło­brze­gu
  • auto­ka­ro­wa do Szcze­ci­na

zagra­nicz­ne (auto­kar, prom):

  • Dania i Szwe­cja w piguł­ce

PARKI ROZRYWKI:

  • Lego­land
  • Zoo Safa­ri
  • Han­sa Park
  • Heide Park
  • Tro­pi­kal­ne wyspy
  • Park Seen­ge­ti

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *