Paryż

PARYZ_1
PARYZ_4
PARYZ_3
PARYZ_2
PARYZ_6

Dzień 1  

Wyjazd z Pol­ski według roz­kła­du, pod­czas prze­jaz­du pla­no­wa­ne są krót­kie posto­je.

Dzień 2

W godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych przy­je­dzie­my do Pary­ża. Zwie­dza­nie zacznie­my od naj­słyn­niej­szej żela­znej budow­li — Wie­ży Eif­fla. Tak wypo­wia­da się o niej pewien aktor: „Dzie­ci i doro­śli! Przy wie­ży Eif­fla nasze zdu­mio­ne oczy otwie­ra­ją się niczym teatral­na kur­ty­na. Nasze ser­ca ude­rza­ją trzy razy!”. Jej impo­nu­ją­ca syl­wet­ka wyda­je się jesz­cze więk­sza, ponie­waż w oto­cze­niu nie ma sobie rów­nych — ota­cza ją park   i niska zabu­do­wa. Sta­ła się punk­tem odnie­sie­nia i na zawsze wpi­sa­ła      w kra­jo­braz. Jej świa­tła poma­ga­ły w nawi­ga­cji pierw­sze­mu czło­wie­ko­wi, któ­ry prze­le­ciał nad Atlan­ty­kiem — Char­le­so­wi Lind­ber­gho­wi. Wjazd win­dą na wyso­kość pra­wie 300 m przy­pra­wi nas o dresz­czyk emo­cji, a wspa­nia­ła pano­ra­ma Pary­ża pozo­sta­wi nie­wąt­pli­wie nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia.

Zna­ko­mi­tym pomy­słem na spę­dze­nie wol­ne­go popo­łu­dnia w Pary­żu jest rejs stat­kiem po Sekwa­nie. Jed­no­go­dzin­ny rejs pozwo­li nam na obej­rze­nie z pozio­mu wody pary­skich monu­men­tów, z pokła­du stat­ku zoba­czy­my potęż­ną metro­po­lię, w szcze­gól­no­ści jej archi­tek­tu­rę, oraz naj­po­pu­lar­niej­sze zabyt­ki mia­sta: Pont Neuf, Wie­ża Eif­fla, Kate­dra Notre Dame, Sta­tua Wol­no­ści. Po rej­sie stat­kiem uda­my się na obiad. Po obie­dzie przej­dzie­my na wzgó­rze Mont­mar­tre. Pierw­szym punk­tem zwie­dza­nia ( z zewnątrz ) będzie kaba­ret Moulin Rouge. Moulin Rouge, to naj­słyn­niej­szy i naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy noc­ny klub Pary­ża prze­ło­mu wie­ków. Jego gwiaz­dą jest Sati­ne (Nico­le Kid­man), pięk­na kur­ty­za­na, o któ­rej wzglę­dy zabie­ga boga­ty ksią­żę (Richard Roxburgh). Ona kocha jed­nak Chri­stia­na (Ewan McGre­gor), ubo­gie­go poetę, któ­ry przy­był do Pary­ża, by poznać smak deka­denc­kie­go życia.

Następ­nie zoba­czy­my bazy­li­kę Sacre coeur, któ­ra od koń­ca XIX w. sta­ła się sym­bo­lem pary­skiej poboż­no­ści. Stam­tąd roz­ta­cza się naj­pięk­niej­sza pano­ra­ma na mia­sto. Prze­spa­ce­ru­je­my się Pla­cem du Ter­tre — dziel­ni­ca arty­stów i noc­ne­go życia. Tutaj będzie chwi­la wol­ne­go cza­su na małe zaku­py po czym uda­my się na słyn­ny Plac Pigal­le. Powrót do hote­lu na odpo­czy­nek.

Dzień 3

Rano, po śnia­da­niu w hote­lu zwie­dza­nie zacznie­my od Luw­ru, któ­ry nale­ży do obo­wiąz­ko­wych punk­tów zwie­dze­nia na mapie Pary­ża. Muzeum mie­ści się w daw­nym pała­cu kró­lew­skim i jest jed­nym z naj­więk­szych i naj­czę­ściej odwie­dza­nych muze­ów na świe­cie. Zna­kiem roz­po­znaw­czym budow­li jest słyn­na pira­mi­da ze szkła i sta­li, któ­ra strze­że wej­ścia do muzeum. Zoba­czy­my w nim wspa­nia­łą kolek­cję arcy­dzieł sztu­ki euro­pej­skiej (m.in. Mona Lizy, Nike z Samo­tra­ki, Wenus z Milo).

Kolej­nym punk­tem zwie­dza­nia będzie Ope­ra Gar­nier ( z zewnątrz )– bry­lant archi­tek­tu­ry nowe­go Pary­ża. Tak o tym budyn­ku wypo­wia­da­ją się tury­ści: „Za pierw­szym razem, gdy zoba­czy­łam gmach Opéry Gar­nie­ra nie mogłam ode­rwać od niej wzro­ku”, „Moim zda­niem żaden inny budy­nek w sto­li­cy Fran­cji nie umy­wa się do tego wspa­nia­łe­go dzie­ła archi­tek­to­nicz­ne­go”.

Tego dnia zwie­dzi­my rów­nież Muzeum d’Orsay, któ­re znaj­du­je się w zabyt­ko­wym budyn­ku dwor­ca kole­jo­we­go Orsay. Zoba­czy­my tutaj dzie­ła arty­stów m. in. Dela­cro­ix, Ingres, Monet, Reno­ir, Degas, van Gogh, Pis­sar­ro, Sisley, Mori­sot, Cas­satt, Cézan­ne i wie­lu innych. Muzeum posia­da naj­więk­szą kolek­cję dzieł impre­sjo­ni­stów oraz impo­nu­ją­cy zbiór rzeźb.

Następ­nie uda­my się do słyn­nej per­fu­me­rii Fra­go­nard, muzeum tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Prze­spa­ce­ru­je­my się po mie­ście, by zoba­czyć m.in. Parc de Tule­rie, Plac Ven­do­me. Obiad na mie­ście.

Ostat­nim punk­tem zwie­dza­nia tego dnia będzie spa­cer po Polach Eli­zej­skich – naj­słyn­niej­szej alei świa­ta zwień­czo­nej Łukiem Trium­fal­nym.

Powrót do hote­lu na odpo­czy­nek, ( w przy­pad­ku wer­sji z fakul­te­tem, powrót oko­ło pół­no­cy).

Tego dnia pro­po­nu­je­my Pań­stwu fakul­tet.

Paryż by night — tego nie moż­na pomi­nąć – raz jesz­cze wró­ci­my do naj­pięk­niej­szych miejsc Pary­ża, któ­re nocą wyglą­da­ją jesz­cze bar­dziej impo­nu­ją­co. Pięk­ne oświe­tle­nie i kli­mat jaki panu­je nocą w mie­ście, któ­re nie śpi pozo­sta­nie w naszych wspo­mnie­niach na bar­dzo dłu­go. Pod­czas kil­ku posto­jów odbę­dzie się degu­sta­cja róż­nych sma­ków win.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, uda­my się do dziel­ni­cy futu­ry­stycz­nej La Defen­se, gdzie będzie­my mie­li czas, aby zro­bić zaku­py, mini pre­zen­ty w naj­więk­szej gale­rii w Pary­żu a tak­że podzi­wiać posą­gi i słyn­ne rzeź­by Igo­ra Mito­raya.

Oczy­wi­ście, by nasze wspo­mnie­nia z wyciecz­ki po uro­czej sto­li­cy Fran­cji pozo­sta­ły jak naj­dłu­żej w pamię­ci — zro­bi­my pamiąt­ko­we zdję­cie przy cen­trum Pom­pi­dou. Na obiad poje­dzie­my do dziel­ni­cy łaciń­skiej ( we wła­snym zakre­sie ), gdzie będzie­my mie­li oka­zję spró­bo­wać kuch­ni regio­nal­nej – żaby czy śli­ma­ki.

W tym dniu pro­po­nu­je­my w ramach fakul­te­tu

Dziel­ni­ca Łaciń­ska jest jed­ną z ład­niej­szych w Pary­żu. W tej sta­rej uni­wer­sy­tec­kiej dziel­ni­cy do cza­sów rewo­lu­cji naucza­no w języ­ku łaciń­skim, stąd pocho­dzi jej nazwa. Znaj­du­je się tutaj wie­le inte­re­su­ją­cych zabyt­ków, mię­dzy inny­mi Pan­te­on, Kościół St Etien­ne du Mont oraz Sor­bo­na. Zoba­czy­my słyn­ny Pałac Luk­sem­bur­ski, ogro­dy luk­sem­bur­skie. Zwie­dzi­my tak­że­Ka­te­drę Notre Dame.

Koszt dodat­ko­wy — 6 €/osoby

Czas wol­ny na zaku­py. Wyjazd do Pol­ski zapla­no­wa­ny na godzi­nę 17.00 spod kościo­ła Św. Sewe­ry­na.

Dzień 5

W godzi­nach poran­nych prze­kra­cza­my gra­ni­cę Pol­ski, postój na śnia­da­nie /płatne we wła­snym zakresie/

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych dojazd na miej­sce pod­sta­wie­nia.

CENA od   zł/os*

UWAGI

  • Kolej­ność reali­za­cji punk­tów pro­gra­mu może ulec zmia­nie lub odwró­ce­niu
    ( z przy­czyn nie­za­leż­nych jak np. pogo­da )
  • Pilot nie opro­wa­dza po obiek­tach muze­al­nych, jest moż­li­wość „wyna­ję­cia” prze­wod­ni­ka lokal­ne­go za dodat­ko­wą opła­tą.
  • W szcze­gól­nych przy­pad­kach moż­li­wość reali­za­cji pro­gra­mu środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej (RER, metro).

Zakwa­te­ro­wa­nie

Hote­le ** lub *** kla­sy tury­stycz­nej — wszyst­kie poło­żo­ne są na przed­mie­ściach Pary­ża,  w pobli­żu sta­cji metra lub RER.

Poko­je: 2- oso­bo­we (moż­li­wość dostaw­ki), wszyst­kie z łazien­ka­mi i WC, oraz tele­fo­nem i TV-sat.

Do dys­po­zy­cji gości: w hote­lu zazwy­czaj znaj­du­je się restau­ra­cja i bar ( kon­sump­cja dodat­ko­wo płat­na ).

Wyży­wie­nie — kate­go­ria lokal­na**: śnia­da­nia kon­ty­nen­tal­ne w hote­lu, obia­do­ko­la­cje na mie­ście.

Świad­cze­nia

Cena obej­mu­je: prze­jazd auto­ka­rem (kli­ma­ty­za­cja, video, bar), zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu (2 noce), 2 śnia­da­nia i 2 obia­do­ko­la­cje, opie­ka pilo­ta.

Cena pod­sta­wo­wa nie obej­mu­je: bile­tów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów, prze­wod­ni­ków lokal­nych, prze­jaz­dów komu­ni­ka­cją miej­ską, zesta­wu słu­chaw­ko­we­go Tour Guide, opła­ty kli­ma­tycz­nej, par­kin­gów auto­ka­ru, check point oraz fakul­te­tów.

Cena walu­to­wa wyciecz­ki:

Dzie­ci do lat 12 € + 12€ słu­chaw­ki

Mło­dzież do lat 26 € + 12€ słu­chaw­ki

Doro­śli € + 12€ słu­chaw­ki

Opie­ku­no­wie grup szkol­nych pła­cą jak doro­śli ( nie ma wstę­pów gra­ti­so­wych).

Fakul­ta­tyw­nie:

  • Wie­czor­ny spek­takl w Kaba­re­cie Lido, Moulin Rouge, Vil­la D’Este, naj­słyn­niej­szych teatrach rewio­wych Pary­ża. Impre­za odby­wa się w mia­rę dostęp­no­ści miejsc, przy­ze­bra­niu mini­mum 15 osób. Cał­ko­wi­ty koszt: ok. 110,00€ os. (Moulin Rouge, Lido), ok. 62,00 € Vil­la D’Este.
  • Ope­ra Gar­nier ( wewnątrz ) oko­ło 8,00–9,00€

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 44 oso­by

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *