Pieniny

pieniny_3
pieniny_(1)
pieniny-sokolica

Dzień 1

- Przy­jazd do Kro­ścien­ka nad Dunaj­cem – zwie­dza­nie Ryn­ku z XIX-wiecz­nym ratu­szem, kościo­łem  Wszyst­kich Świę­tychz 1350 roku, wyj­ście z Kro­ścien­ka: Tra­sa – Kro­ścien­ko – Soko­li­ca /alternatywa przez Bań­ków Gronik/ – Trzy Koro­ny – Prze­łęcz Chwa­ła Bogu – Kro­ścien­ko /czas 5h/.

Po dro­dze na szla­ku zoba­czy­my Zam­ko­wą Górę z gro­tą Św. Kin­gi, ruiny Pie­niń­skie­go Zam­ku, na Trzech Koro­nach wej­dzie­my na plat­for­mę wido­ko­wą na Okrą­gli­cy /najlepszy punkt wido­ko­wy na Pie­ni­ny, Tatry i Beskid Sądec­ki – bilet ulgo­wy 2,50zł/, przej­dzie­my przez prze­łęcz Chwa­ła Bogu i zej­dzie­my Wąwo­zem Szop­czań­skim.

- Obia­do­ko­la­cja, zakwa­te­ro­wa­nie w pen­sjo­na­cie w Nie­dzi­cy.

Dzień 2

- Śnia­da­nie.

- Spływ prze­ło­mem Dunaj­ca – Sro­mow­ce Wyżna (Kąty) – Szczaw­ni­ca /bilet ulgo­wy 24,50zł/- wjazd kolej­ką krze­seł­ko­wą na Pale­ni­cę /cena 7zł/os/ i przej­ście grzbie­tem Małych Pie­nin na Wyso­ką – naj­wyż­szy szczyt Pie­nin /5–6godzin/

- powrót na kola­cję do hote­lu

- Krąg ogni­sko­wy – bie­sia­da góral­ska z pie­cze­niem kieł­ba­sek

Dzień 3

- Śnia­da­nie.

- Zamek w Nidzi­cy /9zł bilet/, prze­pra­wa stat­kiem do Czorsz­ty­na /Przeprawa stat­kiem „Duna­jec” i „Hal­ny” pomię­dzy Nie­dzi­cą a Czorsz­ty­nem – bilet ulgo­wy 5zł w jed­ną stro­nę, 10zł w dwie/, zwie­dza­nie ruin zam­ku w Czorsz­ty­nie /bilet ulgo­wy 2,50zł. Powrót do Nie­dzi­cy. Wyjazd w dro­gę powrot­ną – kie­dy nie ma desz­czu – prze­jazd do Dęb­na Pod­ha­lań­skie­go – zwie­dza­nie Kościo­ła wpi­sa­ne­go na listę UNESCO.

 Cena 320zł/os + bile­ty wstę­pu /grupa do 30 os/

Cena 289zł/os + bile­ty wstę­pu /grupa do 44 os/

 Cena zawie­ra:

- trans­port auto­ka­rem, busem

- zakwa­te­ro­wa­nie w pen­sjo­na­cie

- wyży­wie­nie /śniadanie + obiadokolacja/

- wyj­ście na szla­ki z upraw­nio­nym prze­wod­ni­kiem

- ubez­pie­cze­nie

Ist­nie­je moż­li­wość zapew­nie­nia dodat­ko­wych posił­ków tj:

- dzień 1- obiad – 15zł/os

- dzień 2-  suchy pro­wiant na dro­gę szla­kiem gór­skim – kanap­ka i woda lub sok – 8zł/os

- dzień 3 – obiad w dro­dze powrot­nej – 15zł/os

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *