Piwniczna Zdrój — Słowacja

Skansen
Rytro

Dzień 1

Wyjazd z woje­wódz­twa ślą­skie­go w godzi­nach poran­nych. Prze­jazd do Sta­re­go Sącza: zwie­dza­nie śre­dnio­wiecz­nej zabu­do­wy, Klasz­to­ru Kla­ry­sek, prze­jazd do Nowe­go Sącza – zwie­dza­nie Basz­ty Kowal­skiej oraz Muzeum Etno­gra­ficz­ne­go odzwier­cie­dla­ją­ce­go wygląd wsi sądec­kiej sprzed wie­lu lat/wstęp – 10zł/os/ Prze­jazd do Rytra – zwie­dza­nie ruin zam­ku rycer­skie­go. Przy­jazd do Piw­nicz­nej Zdrój – zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

Dzień 2

Śnia­da­nie. Spływ tra­twa­mi po rze­ce Poprad – 10km tra­sa Piw­nicz­na- Rytro – czas prze­pły­wu 1,5h-2,5h /cena 38zł/os/.Po dotar­ciu na miej­sce zwie­dzi­my ruiny zam­ku rycer­skie­go w Rytrze. Obiad. Prze­jazd na Wier­chom­lę– wyjazd kolej­ka krze­seł­ko­wą /wjazd – 14zł/os/, zej­ście szla­kiem tury­stycz­nym. Kola­cja. Ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek na tere­nie ośrod­ka. Noc­leg.

Rytro[/caption]

Dzień 3

Śnia­da­nie, cało­dnio­wa wyciecz­ka na Sło­wa­cję – prze­jazd w oko­li­ce Kezmar­ku – zwie­dza­nie Jaski­ni Bie­lań­skiej — jed­nej      z naj­czę­ściej odwie­dza­nych udo­stęp­nio­nych jaskiń na Sło­wa­cji. Oprócz dzi­wacz­nych form skal­nych jest zna­na dzię­ki bogac­twu wystę­po­wa­nia kal­cy­to­wej sin­tro­wej orna­men­ty­ki. Obiad po stro­nie sło­wac­kiej. Prze­jazd na base­ny ter­mal­ne Vrbov /7Euro/os – 2,5h; 8,5Euro/os – 4h/. Powrót do Piw­nicz­nej. Kola­cja i noc­leg.

Dzień 4

Śnia­da­nie, cało­dnio­wa wyciecz­ka na Sło­wa­cję — zwie­dza­nie: Sta­ra Lubo­vna — Zamek Lubo­wel­ski  z XIV wie­ku /wstęp – 3Euro/os/, skan­sen /wstęp – 2Euro/os/, Poprad –obiad, Plac św. Idzie­go, baro­ko­we i kla­sy­cy­stycz­ne Domy Miesz­czań­skie, Spi­ska Sobo­ta. Prze­jazd do obiek­tu hote­lar­skie­go, kola­cja, noc­leg.

Dzień 5

Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd do Rab­ki – Zdrój – Rab­ko­land /wstęp — 24zł/os/ – cało­dzien­na zaba­wa w par­ku, powrót na Śląsk w godzi­nach wie­czor­nych.

Cena wyciecz­ki 3-dnio­wej /obejmuje pro­gram dn 1,2,5/

- 320zł/os – gru­py do 25osób + bile­ty wstę­pu

- 270zł/os – gru­py ok. 44os + bile­ty wstę­pu

Cena wyciecz­ki 4-dnio­wej /obejmuje pro­gram dn 1,2,5 oraz 3 lub 4/

- 440zł/os – gru­py do 25osób + bile­ty wstę­pu

- 380zł/os – gru­py ok. 44os + bile­ty wstę­pu

Cena wyciecz­ki 5-dnio­wej /obejmuje pro­gram dn 1,2,3,4,5 /

- 550zł/os – gru­py do 25osób + bile­ty wstę­pu

- 490zł/os – gru­py ok. 44osób + bile­ty wstę­pu

 

 

Cena wyjaz­du zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- noc­leg ze śniadaniem,obiad i kola­cję wg opcji dnio­wych

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *