Poznań / Szlak Piastowski

1
5
2b
4
6
3

POZNAŃ – kla­sy młod­sze

Dzień 1

Wyjazd do Pozna­nia godzi­nach poran­nych. Zwie­dza­nie Ostro­wa Tum­skie­go, Sta­re­go Ryn­ku; Blu­bry 6D – mul­ti­me­dial­ne legen­dy Pozna­nia. Prze­jazd do hote­lu,  zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja i noc­leg.

Dzień 2

Śnia­da­nie w hote­lu. Dal­sze zwie­dza­nie mia­sta — Labo­ra­to­rium Wyobraź­ni — miej­sce, w któ­rym dzie­ci mogą poprzez  cie­ka­we doświad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty odkry­wać świat nauki. Obiad na mie­ście. Prze­jazd Poznań­ską Kolej­ką „Mal­tan­ka” do ZOO. Zwie­dza­nie ZOO. Powrót do hote­lu, kola­cja i noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd do Pobie­dzisk – zwie­dza­nie Skan­se­nu Minia­tur
i Gro­du. Obiad na mie­ście. Powrót na miej­sce zbiór­ki w godzi­nach wie­czor­nych.

Cena wyjaz­du 3-dnio­we­go dla gru­py 25os + 2 oso­by opie­ki –   339zł/os + bile­ty wstę­pu

Ceba wyjaz­du 3 — dnio­we­go dla gru­py 44os + 3 oso­by opie­ki –310zł/os + bile­ty wstę­pu

Cena wyjaz­du 2-dnio­we­go dla gru­py 25os + 2 oso­by opie­ki –   239zł/os + bile­ty wstę­pu

Ceba wyjaz­du 2 — dnio­we­go dla gru­py 44os + 3 oso­by opie­ki –210zł/os + bile­ty wstę­pu

BILETY WSTĘPU:

- Blu­bry 6D – 13zł/os – do 15 lat; 15zł/os powy­żej 15 lat

- ZOO – 8zł/os

- labo­ra­to­rium wyobraź­ni – gru­pa do 30 osób – 450zł; gru­pa do 50 osób – 670zł

- zwie­dza­nie Zam­ku Poznań – 100zł gru­pa

POBIEDZISKA

- Skan­sen Minia­tur – 5zł/os

-  Gród:

Gru­py:
Pakiet Pod­sta­wo­wy – 5 PLN/osoba
Prze­wod­nik – 30 PLN

  • zwie­dza­nie gro­du,
  • pre­zen­ta­cja uzbro­je­nia wojów pia­stow­skich

Pakiet Stan­dar­do­wy – 8 PLN/osoba lub 120 PLN, gdy gru­pa jest mniej­sza niż 15 osób

  • zwie­dza­nie gro­du
  • pre­zen­ta­cja uzbro­je­nia wojów pia­stow­skich z przy­mie­rza­niem,
  • pokaz strze­la­nia z kuszy wało­wej

Pakiet Roz­bu­do­wa­ny – 12 PLN/osoba lub 180 PLN, gdy gru­pa jest mniej­sza niż 15 osób

  • zwie­dza­nie gro­du
  • pre­zen­ta­cja uzbro­je­nia z przy­mie­rza­niem
  • pokaz strze­la­nia z kuszy wało­wej
  • pokaz strze­la­nia z gigan­tycz­ne­go Tre­bu­sza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *