Praga

PRAGA
praga_3
praga_2

1 dzień

Wyjazd w godzi­nach poran­nych z miej­sca zbior­ki. Prze­jazd do KUTNEJ HORY — mia­stecz­ka wpi­sa­ne­go na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Spa­cer po mia­stecz­ku, pod­czas któ­re­go zoba­czy­my m.in. kościół św. Bar­ba­ry (70 CZK), stud­nię miej­ską, kamien­ny dom. Czas wol­ny na zro­bie­nie drob­nych zaku­pów. Przy­jazd do Pra­gi na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

2 dzień

Śnia­da­nie w hote­lu. Wyjazd na zwie­dza­nie mia­sta: Wzgó­rze Hrad­czań­skie – zwie­dza­nie m.in z zewnątrz Zam­ku Kró­lew­skie­go, Klasz­to­ru na Stra­cho­vie, Pano­ra­ma Pra­gi z tara­su wido­ko­we­go, dzie­dziń­ce zam­ko­we, Bra­ma Micha­ła, Kate­dra Wita. Przej­ście do Mostu Karo­la. Czas Wol­ny na zakup pamią­tek i kawę, Rynek Małej Stra­ny. Obia­do­ko­la­cja na mie­ście. Następ­nie prze­jazd na kon­cert Krzy­ży­ko­we fon­tan­ny (200kC). Powrót do hote­lu na odpo­czy­nek.

3 dzień

Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie z hote­lu. Dal­sze zwie­dza­nie Pra­gi: Nowe Mia­sto, Plac Wacła­wa z pomni­kiem, Muzeum Naro­do­we. Sta­re mia­sto    z Zega­rem Orłoj, ratusz, Kościół pod Tynem. Czas wol­ny na mie­ście. Opcjo­nal­nie 2 godzin­ny  rejs stat­kiem po Wełta­wie z obia­dem (25 euro), lub 1 godzin­ny bez obia­du  (7 euro). Wyjazd do kra­ju. Przy­jazd na miej­sce zbiór­ki.

CENA od zł/os – 3 dni*

CENA od zł/os – 2 dni*

+ bile­ty wstę­pu

Cena wyjaz­du 3- dnio­we­go zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min.45osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *