Rzym

rzym_1
watykan[1]
rzym_3
rzym_1[1]

Dzień 1

Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

Dzień 2

Przy­jazd do Wene­cji w godzi­nach wcze­sno­po­ran­nych. Zwie­dza­nie Wene­cji z prze­wod­ni­kiem (m.in. Plac S. Mar­co, Bazy­li­ka, Pon­te Rial­to, spa­cer ulicz­ka­mi i pla­ca­mi Wene­cji, obia­do­ko­la­cja), prze­jazd do hote­lu nie­da­le­ko Rzy­mu na noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu. Prze­jazd na  zwie­dza­nie Rzy­mu z prze­wod­ni­kiem (m. in.Rzym sta­ro­żyt­ny z Pla­cem Wenec­ki­mi Kapi­to­lem, Pan­te­on, Piaz­za Navo­na, Fon­tan­na Di Tre­vi, Scho­dy Hisz­pań­skie). Powrót do hote­lu na  obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień  4

śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie, c.d. Zwie­dza­nia Rzy­mu — Bazy­li­ka Św. Jana na Late­ra­nie, Bazy­li­ka Św. Paw­ła za Mura­mi, Bazy­li­ka San­ta Maria Mag­gio­re, Waty­kan i Bazy­li­ka Św. Pio­tra. Posi­łek we wła­snym zakre­sie — wyjazd w kie­run­ku Pol­ski.

Dzień 5

Powrót do kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

CENA od zł/os *

+ koszt bile­tów wstę­pu, opłat par­kin­go­wych, bile­tów na metro, wyna­ję­cia prze­wod­ni­ka lokal­ne­go i podat­ków lokal­nych – 75€/os

Cena zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

*  Cena doty­czy  gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45 osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *