Słowacja

SŁOWACJA

Dzień 1Trenczyn

Wyjazd — prze­jazd przez Tren­czyn – zwie­dza­nie zam­ku kamien­ne­go      zBratyslawa bratyslawa_2 Velky_1 velky_2XIII w. Znaj­du­je się tam stud­nia zam­ko­wa, któ­rą nazy­wa­ją „Stud­nią miłośc
i”. Posia­da cie­ka­wy sys­tem for­ty­fi­ka­cyj­ny  i jeden z naj­więk­szych zam­ków w Euro­pie. Jest tam legen­dar­na inskryp­cja z cza­sów rzym­skich. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i odpo­czy­nek.

Dzień 2

Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd na Zwie­dza­nie Bra­ty­sła­wy – zamek Kró­lew­ski, Sta­re Mia­sto.

W godzi­nach wie­czor­nych prze­jazd do Modrej na degu­sta­cję wina – impre­zę pro­wa­dzi pro­fe­sjo­nal­ny degu­sta­tor – znaw­ca win. Po przy­by­ciu gru­py krót­kie sło­wo wstęp­ne o histo­rii pro­duk­cji wina na Sło­wa­cji, potem obia­do­ko­la­cja, po niej degu­sta­cja. Obsłu­ga nale­wa prób­ki          i some­lier jed­no­cze­śnie facho­wo­żar­to­bli­wym  spo­so­bem opo­wia­da       o winach i zasa­dach degu­sta­cji. Gra żywa orkie­stra 1–2 muzy­ków. Na miej­scu jest sprze­daż win i ludo­wej cera­mi­ki z miej­sco­wo­ści Modra. Impre­za pla­no­wa­na jest na 4 godzi­ny, póź­niej powrót do hote­lu na noc­leg

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd na base­ny ter­mal­ne Veľký Meder Sło­wa­cja — base­ny w pobli­żu gra­ni­cy austriac­kiej              i węgier­skiej ofe­ru­ją swo­im gościom rege­ne­ra­cję /kąpiele w tych base­nach poma­ga­ją w lecze­niu scho­rzeń ruchu, może­my rów­nież wejść do gro­ty solnej/, roz­ryw­kę /jaccuzi, wło­ski basen, basen do zabaw dzie­cię­cych, rekre­acyj­ny basen termalny/ , będzie moż­li­wość skosz­to­wa­nia kuli­nar­nych spe­cja­łów połu­dnio­wej Sło­wa­cji.

Powrót do Pol­ski w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych.

 

CENA od 390zł/os – 3 dni*

+ degu­sta­cja wina 21,50 € i bile­ty wstę­pu: Ter­my 8 €, Zamek Tren­czyn 3 €

 

CENA od 270zł/os – 2 dni*

/bez pro­gra­mu z dnia 1/

+ degu­sta­cja wina 21,50 € i bile­ty wstę­pu: Ter­my 8 €,

 

Cena zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje /dla opcji 3 dniowej/ lub 1 noc­leg ze śnia­da­niem i obia­do­ko­la­cją /wyjazd 2-dnio­wy/

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

*Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min.45 osób

Przed­sta­wio­ny pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie — prze­sta­wie­niu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *