Szlaki papieskie

Kra­ków i oko­li­ce

Śla­da­mi Jana Paw­ła II – Kra­ków – Jura Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­ska – 2/3 dni

Już w śre­dnio­wie­czu zna­ne było powie­dze­nie „Gdy­by nie było Rzy­mu, tedy Kra­ków był­by Rzy­mem”. Porów­na­nie z Rzy­mem było spo­wo­do­wa­ne licz­bą i wspa­nia­ło­ścią świą­tyń kra­kow­skich, sły­ną­cych łaska­mi obra­zów oraz całą rze­szą świę­tych mężów i nie­wiast, któ­rzy swo­je życie zwią­za­li z Kra­ko­wem. Sło­wa te nabra­ły zna­cze­nia w dru­giej poło­wie XX w. za spra­wą Karo­la Woj­ty­ły. Zamiesz­kał w Kra­ko­wie latem 1938r i spę­dził tu 40 lat. Po śmier­ci św. Jana Paw­ła II miej­sca zwią­za­ne z jego życiem nabra­ły szcze­gól­ne­go zna­cze­nia, poja­wi­ły się pomni­ki i  tabli­ce pamiąt­ko­we. Dla ludzi wie­rzą­cych odwie­dza­nie miejsc zwią­za­nych z Papie­żem jest waż­nym reli­gij­nym prze­ży­ciem. Aby to uła­twić, w punk­tach naj­bar­dziej zna­nych umiesz­czo­no tablicz­ki, two­rząc w ten spo­sób „Ścież­ki Jana Paw­ła II” – ZAPRASZAMY NA SPACER TYMI ŚCIEŻKAMI…!!!

Dzień 1

Przy­jazd do Kra­ko­wa.

- Zwie­dza­nie kościo­ła Pau­li­nów na Skał­ce – przy­bli­że­nie posta­ci św. Sta­ni­sła­wa, któ­re­go w szcze­gól­ny spo­sób umi­ło­wał Jan Paweł II, zwie­dza­nie Kryp­ty Zasłu­żo­nych.

- Kate­dra na Wawe­lu /konfesja św. Sta­ni­sła­wa, ołtarz Pana Jezu­sa z rzeź­bą Chry­stu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go zwa­ne­go tak­że „Czar­nym kru­cy­fik­sem” przed któ­rym modli­ła się św. Jadwi­ga Ande­ga­weń­ska, Kryp­ta Św. Leonar­da – tu Karol Woj­ty­ła odpra­wił swo­ją mszę pry­mi­cyj­ną.

- Przej­ście uli­cą Kano­nicz­ną – po dro­dze zwie­dza­nie Muzeum Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, w któ­rej pre­zen­to­wa­ne są pamiąt­ki zwią­za­ne z oso­bą Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II /łącznie z poko­jem, w któ­rym mieszkał/.

- Zwie­dza­nie Kościo­ła Fran­cisz­ka­nów,  „okno Papie­skie” – Pałac Bisku­pi.

- Przej­ście do Kościo­ła Św. Flo­ria­na – gdzie Karol Woj­ty­ła peł­nił posłu­gę dusz­pa­ster­ską do 1951r.

- Prze­jazd na Cmen­tarz Rako­wic­ki  do gro­bow­ca rodzin­ne­go Woj­ty­łów.

- Prze­jazd  na Dęb­ni­ki – pierw­sze miej­sce zamiesz­ka­nia Karo­la Woj­ty­ły i jego ojca po prze­pro­wadz­ce do Kra­ko­wa. Modli­twa w Koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki  księ­ży Sale­zja­nów na Dęb­ni­kach – w pierw­szej kra­kow­skiej para­fii gdzie peł­nił posłu­gę kapłań­ską, ale też tu opła­ki­wał śmierć swo­je­go ojca.

- Prze­jazd obok Kamie­nio­ło­mu na Zakrzów­ku – miej­sca pra­cy Karo­la Woj­ty­ły w trak­cie stu­diów.

- Przy­jazd do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach – przy­bli­że­nie posta­ci Św. Fau­sty­ny.

- Prze­jazd do ośrod­ka na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 2

- Śnia­da­nie.

- Prze­jazd na kra­kow­skie Bło­nia, w miej­sce pamięt­nych mszy papie­skich. Stąd przez Sal­wa­tor wyru­sza­my na Wzgó­rze  Świę­tej Bro­ni­sła­wy i prze­cho­dząc obok Kop­ca Kościusz­ki wspi­na­my się na grzbiet Sikor­ni­ka. Zna­ki szla­ku papie­skie­go pro­wa­dzą dalej przez Lasek Wol­ski do ere­mu Kame­du­łów na Srebr­nej Górze- tu zwie­dzi­my jeden z nie­licz­nych na tere­nie Pol­ski klasz­tor tego kom­ple­men­ta­cyj­ne­go zako­nu.

- Prze­jazd do Opac­twa Bene­dyk­ty­nów w Tyń­cu.

- Obiad na mie­ście.

- Prze­jazd w oko­li­ce Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­nek Pod­kra­kow­skich i Tęczyń­skie­go Par­ku Naro­do­we­go:

  • Wąwóz Mni­kow­ski – miej­sce wędró­wek Karo­la Woj­ty­ły, gdzie w malow­ni­czej sce­ne­rii wyso­ko na ska­łach znaj­du­je się obraz Mat­ki Boskiej, jedy­ny na Wyży­nie Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej oraz skal­ny, przed któ­rym od 2004r w ostat­nią nie­dzie­lę kwiet­nia są odpra­wia­ne Msze Świę­te, inau­gu­ru­ją­ce let­ni sezon tury­stycz­ny na szla­kach papie­skich.

wariant 2dniowy — powrót do domu

wariant 3 dnio­wy – prze­jazd na noc­leg

 

Cena  przy min.40 wpła­tach  190 zł/os

Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie.

Przy mniej­szej ilo­ści uczest­ni­ków dopła­ta ok. 30 zł/os

 Dzień 3

- Śnia­da­nie,

- Prze­jazd do Mora­wi­ca – zwie­dza­nie zabyt­ko­we­go kościo­ła św. Bar­tło­mie­ja.

  • Tęczyn – zwie­dza­nie zam­ku.
  • Czer­na – zwie­dza­nie Klasz­to­ru Kar­me­li­tów Bosych, z któ­rym Karol Woj­ty­ła był szcze­gól­nie zwią­za­ny – za spra­wą Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Od dziec­ka nosił szka­plerz kar­me­li­tań­ski Mat­ki Bożej z Góry Kar­mel. Już jako Jan Paweł II poda­ro­wał klasz­to­ro­wi zło­tą różę dla Mat­ki Boskiej Szka­plerz­nej.
  • - Obiad na mie­ście, wyjazd w kie­run­ku miej­sca zbiór­ki.

Cena przy min. 40 wpła­tach   260 zł/os

Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie.

Przy mniej­szej ilo­ści uczest­ni­ków dopła­ta ok. 30 zł/os

Pie­ni­ny

Pie­ni­ny — jak i sąsia­du­ją­ce z nimi Gor­ce są zbyt atrak­cyj­ne kra­jo­bra­zo­wo, żeby ks. Karol Woj­ty­ła opu­ścił je w swo­ich wędrów­kach. Jan Paweł II odwie­dzał Pie­ni­ny tury­stycz­nie, będąc księ­dzem a potem bisku­pem. Wędro­wał Pie­niń­ski­mi szla­ka­mi co naj­mniej sze­ścio­krot­nie. W czerw­cu 1997r po raz ostat­ni oglą­dał je z papie­skie­go śmi­głow­ca prze­la­tu­jąc nad Kro­ścien­kiem, Kopią Gór­ką, Szczaw­ni­cą i Jezio­rem Czorsz­tyń­skim. Zapra­sza­my w kolej­ną podróż Jego śla­da­mi:

Dzień 1

- Szczaw­ni­ca – Pale­ni­ca, wyciąg krze­seł­ko­wy + szlak tury­stycz­ny.

- Przy­jazd do Kro­ścien­ka nad Dunaj­cem – zwie­dza­nie Ryn­ku z XIX-wiecz­nym ratu­szem, kościo­ła Wszyst­kich Świę­tych z 1350 roku, dalej pój­dzie­my szla­kiem na Kopią Gór­kę (476 mn.p.m.), koja­rzą­cą się przede wszyst­kim z legen­dar­nym ks. Fran­cisz­kiem Blach­nic­kim, zało­ży­cie­lem ruchu „Świa­tło-Życie”. To wła­śnie z jego ini­cja­ty­wy powsta­ło tu oka­za­łe Cen­trum Oazo­we na Kopiej Gór­ce, w któ­rym kil­ku­krot­nie gościł biskup, a póź­niej kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła.

- Obia­do­ko­la­cja, zakwa­te­ro­wa­nie w pen­sjo­na­cie w Nie­dzi­cy.

Dzień 2

- Śnia­da­nie.

- Przej­ście szla­kiem papie­skim Sta­ry Sącz — Przy­siet­ni­ca — Wiel­ka Pre­hy­ba — Skał­ka — Prze­łęcz Przy­słop — Dzwo­nów­ka — Kro­ścien­ko — czas 9h /istnieje moż­li­wość czę­ścio­we­go poko­na­nia szla­ku auto­ka­rem, co skró­ci czas wyprawy/

Szlak Papie­ski ze Sta­re­go Sącza na Pre­hy­bę do Kro­ścian­ka wyzna­ko­wa­no na pamiąt­kę wędró­wek Karo­la Woj­ty­ły po Beski­dzie Sądec­kim, któ­re odby­wał w latach 1959–1971. Opi­sa­na tra­sa zwa­na jest szla­kiem Powtór­ki z Geo­gra­fii. Swo­je sądec­kie wędrów­ki wspo­mi­nał bowiem Św. Jan Paweł II pod­czas mszy na sta­ro­są­dec­kich bło­niach w czerw­cu 1999r, kie­dy wyniósł bł. Kin­gę, zało­ży­ciel­kę tutej­sze­go klasz­to­ru Kla­ry­sek, do świę­tych. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści powie­dział wów­czas: „A teraz jesz­cze powtór­ka z geo­gra­fii. Jeste­śmy tu w Sta­rym Sączu, skąd wyru­sza­my ku Dzwon­ków­ce, Wiel­kiej Radzie­jo­wej, na Pre­hy­bę (…) Z Pre­hy­by do Szach­to­wej i do Kro­ścien­ka. W Kro­ścien­ku, na Kopiej Gór­ce jest Cen­trum Oazy. W Kro­ścien­ku prze­kra­cza­my Duna­jec, któ­ry pły­nie razem z Popra­dem w kie­run­ku Nowe­go i Sta­re­go Sącza, jeste­śmy w Sączy z powro­tem. (…) To tyle tej powtór­ki z geo­gra­fii.”

- Obia­do­ko­la­cja,  noc­leg.

- Krąg ogni­sko­wy – bie­sia­da góral­ska z pie­cze­niem kieł­ba­sek i śpie­wem.

Dzień 3

- śnia­da­nie

Przej­ście śla­da­mi wyciecz­ki Karo­la Woj­ty­ły z wrze­śnia 1953r

Tra­sa – Kro­ścien­ko – Soko­li­ca /alternatywa przez Bań­ków Gronik/ – Trzy Koro­ny – Prze­łęcz Chwa­ła Bogu – Kro­ścien­ko /czas 5h/.

Po dro­dze na szla­ku zoba­czy­my Zam­ko­wą Górę z gro­tą Św. Kin­gi, ruiny Pie­niń­skie­go Zam­ku, na Trzech Koro­nach wej­dzie­my na plat­for­mę wido­ko­wą na Okrą­gli­cy /najlepszy punkt wido­ko­wy na Pie­ni­ny, Tatry i Beskid Sądecki/, przej­dzie­my przez prze­łęcz Chwa­ła Bogu i zej­dzie­my Wąwo­zem Szop­czań­skim.

- Obiad

- Wyjazd – w dro­dze powrot­nej zwie­dza­nie zabyt­ko­we­go kościoł­ka w Dęb­nie.

Cena  przy min. 40 wpła­tach   290 zł/os

Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie

Przy mniej­szej ilo­ści uczest­ni­ków dopła­ta oko­ło 30 zł/os.

Wadowice/ Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska

Dzień 1

- Przy­jazd do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej gdzie już od czte­rech wie­ków wier­ni prze­mie­rza­ją dokład­nie taką dro­gę, jaką w Zie­mi Świę­tej wokół Jero­zo­li­my podą­żał Pan Jezus na Gol­go­tę. Wędrów­ka wzdłuż Dró­żek Kal­wa­ryj­skich.

- Obiad.

- Prze­jazd do Wado­wic – mia­sta dzie­ciń­stwa Karo­la Woj­ty­ły – zwie­dza­nie Bazy­li­ki Mniej­szej Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Domu Rodzin­ne­go Jana Paw­ła II przy kościel­nej 7, słod­ka chwi­la w cukier­ni Karo­la Hagen­hu­be­ra przy słyn­nych kre­mów­kach. Prze­jazd auto­ka­rem wokół miejsc zwią­za­nych z dzie­ciń­stwem św. Jana Paw­ła II — budyn­ku Gim­na­zjum im. Mar­ci­na Wado­wi­ty, Sank­tu­arium św. Józe­fa i klasz­to­ru Ojców Kar­me­li­tów Bosych, Kościo­ła św. Pio­tra Apo­sto­ła /który powstał jako wotum wdzięcz­no­ści za powo­ła­nie Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Piotrową/, Klasz­to­ru Zgro­ma­dze­nia Sióstr Naj­święt­szej Rodzi­ny z Naza­re­tu /gdzie mały Karol Woj­ty­ła spę­dzał wol­ny czas/, daw­ne­go gma­chu „Soko­ła” /gdzie mło­dy Karol przy­cho­dził na gim­na­sty­kę i przed­sta­wie­nia teatralne/.

- Prze­jazd do Kle­czy Dol­nej – zwie­dza­nie Col­le­gium Maria­num Klasz­to­ru Księ­ży Pal­lo­ty­nów – jest tu czyn­na wysta­wa „Jan Paweł II – Misjo­narz Świa­ta”, pre­zen­tu­ją­ca licz­ne pamiąt­ki z papie­skich piel­grzy­mek.

- Prze­jazd na noc­leg do Zawoi,  moż­li­wość orga­ni­za­cji ogni­ska z kieł­ba­ska­mi – do usta­le­nia!

Dzień 2

- Śnia­da­nie.

 – przej­ście ścież­ką dydak­tycz­ną “Szlak ciszy i zadu­ma­nia”:

Tra­sa — Zawo­ja Zaka­mień — Stry­sza­wa Kotli­ki — Krze­szów — Tar­go­szów — Groń Jana Paw­ła II — pod szczy­tem Gro­nia znaj­du­je się schro­ni­sko PTTK im Cze­sła­wa Pan­cza­kie­wi­cza, nauczy­cie­la w wado­wic­kim gim­na­zjum, któ­ry uczył Lol­ka Woj­ty­łę – tu zapra­sza­my mło­dzież na smacz­ny  posi­łek, obok jest kapli­ca i pomnik Papie­ża. Kapli­ca była darem na 75-lecie uro­dzin Papie­ża oraz wotum za oca­le­nie jego życia w zama­chu 13 maja 1981r. We wnę­trzu znaj­dzie­my wie­le pamią­tek z piel­grzy­mek.

Przej­ście całej tra­sy zaj­mu­je zarów­no tam, jak i z powro­tem ok. 5 godzin, a wędrów­ce towa­rzy­szyć będą zna­ki w posta­ci bia­łe­go kwa­dra­tu, prze­dzie­lo­ne­go po prze­kąt­nej żół­tym pasem. Szlak ten łączy klasz­tor o. Kar­me­li­tów Bosych, poło­żo­ny malow­ni­czo w Paśmie Jało­wiec­kim Beski­du Żywiec­kie­go z Gro­niem Jana Paw­ła II, któ­ry leży już w Beski­dzie Małym. Co cie­ka­we, środ­ko­wy frag­ment prze­bie­ga przez Gru­pę Żuraw­ni­cy, któ­ra zali­cza­na jest do Beski­du Śred­nie­go.

- Obiad.

  •  wariant 2 dnio­wy — powrót do domu
  • wariant 3 dnio­wy – noc­leg

Cena  — przy min. 40 wpła­tach   210 zł/os

Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie

Przy mniej­szej ilo­ści uczest­ni­ków dopła­ta oko­ło 30 zł/os

Dzień 3

- Śnia­da­nie.

- Zubrzy­ca  Gór­na – zwie­dza­nie Oraw­skie­go Par­ku Etno­gra­ficz­ne­go.

- Prze­jazd na Sło­wa­cję – jezio­ro Oraw­skie, rejs stat­kiem na wyspę Sla­nic­ki Ostrov.

- Wyjazd w kie­run­ku miej­sca pod­sta­wie­nia, w dro­dze obiad po pol­skiej stro­nie.

Cena  —  przy min. 40 wpła­tach  290 zł/os

Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie

Zako­pa­ne i oko­li­ce

Dzień 1

- Przy­jazd do Ludź­mie­rza – Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Pod­ha­la. Zwie­dza­nie kościo­ła, ołta­rza polo­we­go, pomni­ka „Gaz­dy Świa­ta”. Prze­jazd szla­kiem papie­skim „Sur­sum Cor­da”  od Ludź­mie­rza na Krzep­tów­ki przez /Maruszynę, Sie­roc­kie, Ząb, Guba­łów­kę, Bufo­ro­wy Wierch. /częściowe poko­na­nie szla­ku pieszo/.

- Zwie­dza­nie Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Fatim­skiej na Krzep­tów­kach –wznie­sio­nym w latach 1987–1992 jako wotum za oca­le­nie przez Mary­ję życia Ojca Świę­te­go w zama­chu doko­na­nym 13 maja 1981r.

Prze­jazd na miej­sce noc­le­go­we do Mur­za­si­ch­le – obia­do­ko­la­cja.

Dzień 2

- Śnia­da­nie.

-Wyciecz­kę w dru­gim dniu poby­tu roz­pocz­nie­my na par­kin­gu nie­opo­dal Zazad­ni Tra­sa w cało­ści prze­bie­ga leśną utwar­dzo­ną dro­gą. Szlak wie­dzie przez Doli­nę Filip­ka, Doli­nę Zło­tą, przez gęsty świer­ko­wy las, wzdłuż Zło­te­go Poto­ku.

- Po nie­co ponad godzin­nym spa­ce­rze docie­ra­my do Sank­tu­arium Maryj­ne­go na Wik­to­rów­kach zwa­ne tak­że Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Tatr lub Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Jawo­rzyń­skiej. Histo­ria powsta­nia sank­tu­arium wią­że się z histo­rią  obja­wie­nia, któ­re mia­ło się wyda­rzyć w tym miej­scu oko­ło 1860 roku. Według infor­ma­cji spi­sa­nych przez ks. Szy­mo­na Kos­sa­kie­wi­cza kil­ku­na­sto­let­niej paster­ce Mary­si Murzań­skiej uka­za­ła się Mat­ka Boska pro­sząc o upo­mi­na­nie ludzi by nie grze­szy­li i by poku­to­wa­li za wła­sne winy.

- Z Sank­tu­arium na Wik­to­rów­kach rusza­my pod górę w kie­run­ku połu­dnio­wym. Drew­nia­ne schod­ki w cią­gu 10  minut zapro­wa­dzą nas na skraj Rusi­no­wej Pola­ny. Prze­cho­dzi­my po drew­nia­nym most­ku nad Poto­kiem Zło­tym i wycho­dzi­my na roz­le­głą łąkę, stąd uda­je­my się w głąb gór, wzdłuż asfal­to­wej dro­gi wio­dą­cej aż do Mor­skie­go Oka. Spa­cer wokół naj­pięk­niej­sze­go sta­wu całych Tatr.

- Powrót do ośrod­ka.

- Obia­do­ko­la­cja,  góral­ska watra z kieł­ba­ska­mi i śpie­wem

Dzień 3

- Śnia­da­nie.

- Klasz­tor sióstr Urszu­la­nek na Jasz­czu­rów­ce – miejsc gdzie zatrzy­my­wał się Karol Woj­ty­ła zarów­no jako biskup, metro­po­li­ta kra­kow­ski i póź­niej kar­dy­nał.

 — Doli­na Cho­cho­łow­ska – przej­ście pierw­szym w Pol­sce szla­kiem papie­skim  bie­gną­cym przez Jarząb­czą Pola­nę do Doli­ny Jarząb­czej.

- Obiad. Wyjazd w dro­gę powrot­ną.

Cena  —  przy min. 40 wpła­tach  280 zł/os

 Bile­ty wstę­pów płat­ne we wła­snym zakre­sie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *