Szwajcaria Saksońska / Praga

PROGRAM WYCIECZKI 4-DNIOWEJ

DREZNOPRAGASZWAJCARIA SAKSOŃSKA 

Dzień 1

Wyjazd z kra­ju w kie­run­ku Dre­zna w godzi­nach wcze­sno­po­ran­nych.

Przy­jazd do Dre­zna i zwie­dza­nie —  w pro­gra­mie Zamek Drez­deń­ski – Zwin­ger, gdzie będzie moż­na zwie­dzić m. in. Gale­rię Malar­ską Sta­rych Mistrzów /Rembrandt, Rubens, Rafa­el, Tycjan, Cana­let­to i inni/,  Muzeum Por­ce­la­ny, czy Muzeum Mate­ma­tycz­ne. Plac Teatral­ny z Ope­rą Tem­pe­ra. Spa­cer Tara­sa­mi Bruh­la, Dzie­dzi­niec Zam­ku, Kościół Frau­en Kir­che oraz Kato­lic­ki Kościół Dwor­ski. Czas wol­ny w cen­trum mia­sta. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 2

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu uda­my się do twier­dzy Konig­ste­in, będą­cej jed­ną z naj­więk­szych atrak­cji histo­rycz­nych tego regio­nu. Następ­nie prze­jazd do Pir­ny – zwie­dza­nie sta­rów­ki, gdzie zoba­czy­my Ratusz oraz kościół mariac­ki. Następ­nie  wizy­ta w rezer­wa­cie skal­nym Bastei, skąd roz­cią­ga­ją się naj­pięk­niej­sze wido­ki Szwaj­ca­rii Sak­soń­skiej. Prze­jazd na obia­do­ko­la­cję  i noc­leg do Pra­gi.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu. Wyjazd na zwie­dza­nie cen­trum Pra­gi – m.in. Klasz­tor na Stra­cho­wie – biblio­te­ka, Hrad­cza­ny – Kate­dra św. Wita, z zewnątrz zoba­czy­my Zamek Pra­ski. Następ­nie przej­dzie­my w dół do ogro­dów Wal­len­sta­ina, przej­dzie­my przez Most Karo­la. Uda­my się na Rynek Sta­ro­miej­ski, gdzie zoba­czy­my Ratusz z zega­rem „Orloj”, Kościół Naj­święt­szej Marii Pan­ny przed Tynem. Kolej­nym punk­tem zwie­dza­nia będzie   Pro­cho­wa Bra­ma i  Plac Wac­la­wa. Potem uda­my się na  dwo­rzec kole­jo­wy. Obia­do­ko­la­cja na Sta­rym Ryn­ku i powrót do hote­lu na noc­leg.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie, prze­jazd na zwie­dza­nie dziel­ni­cy żydow­skiej. Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski. Powrót do kra­ju w godzi­nach wie­czor­nych.

 

CENA od /os*

+ koszt bile­tów wstę­pu, opłat par­kin­go­wych i podat­ków lokal­nych – €/os

Cena zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 3 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 3 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45 osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *