Toruń

torun_kopernik

Szlak Koper­ni­ka – Toruń – 3 dni. Jest jed­nym z naj­star­szych miast pol­skich. W 1997 toruń­ski zespół sta­ro­miej­ski został wpi­sa­ny na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UNESCO, a od 2004 jest ogól­no­pol­ską sie­dzi­bą Ligi Pol­skich Miast UNESCO. Toruń­ska sta­rów­ka w 2007 r. w ple­bi­scy­cie „Rzecz­po­spo­li­tej” zosta­ła uzna­na za jeden z sied­miu cudów Pol­ski. Toruń­ski Rynek i Ratusz Sta­ro­miej­ski zaję­ły 3. miej­sce w ple­bi­scy­cie czy­tel­ni­ków pol­skiej edy­cji Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska na 30 naj­pięk­niej­szych miejsc na świe­cie.

 Dzień 1

Wyjazd z Czę­sto­cho­wy w godzi­nach poran­nych. Przy­jazd do Toru­nia. Od obej­rze­nia spek­ta­klu świa­tło i dźwięk przy makie­cie pro­po­nu­je­my roz­po­cząć pozna­wa­nie i zwie­dza­nie Toru­nia. 18-min mul­ti­me­dial­ny pro­gram przed­sta­wia waż­niej­sze ele­men­ty z histo­rii mia­sta, wpro­wa­dza widza w dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia wojen pol­sko-krzy­żac­kich, opi­su­jąc rolę Toru­nia w tych kon­flik­tach; głos lek­to­ra pro­wa­dzi uli­ca­mi śre­dnio­wiecz­ne­go Toru­nia wska­zu­jąc wspa­nia­łe kościo­ły, ratu­sze, bra­my; dzię­ki efek­tom aku­stycz­nym odda­ją­cym gwar miej­ski moż­na  usły­szeć toruń­skich fli­sa­ków czy tar­gu­ją­ce się na ryn­ku prze­kup­ki. W opo­wie­ści tej uwzględ­nio­no tak­że infor­ma­cje o Miko­ła­ju Koper­ni­ku i jego rodzi­nie, a tak­że o miej­scach trwa­le z nim zwią­za­nych.

Zaraz po spek­ta­klu zwie­dzi­my Dom Koper­ni­ka / wstęp na spek­takl + do Domu Koper­ni­ka – 13,00zł/os/ Następ­nie przej­dzie­my do Żywe­go Muzeum Toruń­skie­go Pier­ni­ka /wstęp 10zł/os/ głów­nym zakre­sem dzia­łal­no­ści Muzeum Pier­ni­ka jest pie­cze­nie słyn­ne­go cia­sta narzę­dzia­mi jakie sto­so­wa­no w XVI wie­ku. W zaaran­żo­wa­nej na XVI  pie­kar­nię Sali odby­wa się pokaz pro­duk­cji pier­ni­ków. Uczest­ni­cy poka­zu, któ­rzy zosta­ją cze­lad­ni­ka­mi Mistrza Pier­ni­kar­skie­go aktyw­nie uczest­ni­czą w całym pro­ce­sie. Od pozna­nia skład­ni­ków prze­sie­wa­nia mąki, ubi­ja­nia korze­ni, doda­wa­nia mio­du i mąki, aż po ugnia­ta­nie i wał­ko­wa­nie cia­sta. Pokaz jest pro­wa­dzo­ny w języ­ku sty­li­zo­wa­nym na sta­ro­pol­ski. Popo­łu­dnie spę­dzi­my nadal na toruń­skim ryn­ku sta­ro­miej­skim. Przej­dzie­my obok Ratu­sza, Kate­dry Świę­to­jań­skiej,  zoba­czy­my Krzy­wą Wie­żę, bul­wa­rem Fila­del­fij­skim uda­my się do ruin Zam­ku Krzy­żac­kie­go-  zwie­dza­nie dzie­dziń­ca zam­ko­we­go, pod­zie­mi i tzw. gda­ni­ska, rycer­skiej toa­le­ty zam­ko­wej /bilet wstę­pu 6,0zł/os/, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, noc­leg

Dzień 2

Śnia­da­nie. Prze­jazd do Grę­bo­ci­na. Zwie­dza­nie Muzeum Piśmien­nic­twa i Dru­kar­stwa. Muzeum funk­cjo­nu­je w zabyt­ko­wym, adap­to­wa­nym gotyc­kim koście­le św Bar­ba­ry. Muzeum swo­ją dzia­łal­no­ścią nawią­zu­je do boga­tej histo­rii toruń­skie­go papier­nic­twa i dru­kar­stwa. Wśród eks­po­na­tów moż­na zna­leźć ory­gi­na­ły pras dru­kar­skich, wypo­sa­że­nie daw­nej zecer­ni, sty­lu­sy, per­ga­min czy chiń­skie matry­ce do dru­ku. Aby wizy­ta w tym cie­ka­wym muzeum nie była tyl­ko „suchym” zwie­dza­niem eks­po­zy­cji pro­po­nu­je­my udział w warsz­ta­tach. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów odwie­dzą trzy dzia­ły muzeum: Papier­ni­czy – w któ­rym sami czer­pią kar­tę papie­ru, Dru­kar­ski – w któ­rym odwie­dzą warsz­tat odle­wa­nia czcio­nek i wyko­na­ją druk na XIX wiecz­nej pra­sie dru­kar­skiej, Piśmien­ni­czy – w któ­rym prze­nio­są się w cza­sie do śre­dnio­wiecz­ne­go skryp­to­rium i jak ówcze­sni mni­si spró­bu­ją pisać gęsim pió­rem /wstęp 16zł/os/. Prze­jazd na obiad. Po obie­dzie zwie­dzi­my Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne UMK w Piw­ni­cach. Znaj­du­je się tam naj­więk­szy w Euro­pie radio­te­le­skop o dłu­go­ści 32m. Pre­zen­ta­cja nowo­cze­sne­go sta­no­wi­ska astro­no­ma. Zagłę­bie­nie się w fascy­nu­ją­ce zagad­nie­nia budo­wy i ewo­lu­cji wszech­świa­ta / Zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści — radio­astro­no­micz­ną oraz doty­czą­cą astro­fi­zy­ki i astro­no­mii optycz­nej. Po Obser­wa­to­rium opro­wa­dza­ją praw­dzi­wi astro­no­mo­wie, dosto­so­wu­jąc swo­ją opo­wieść do wie­ku i zain­te­re­so­wań  zwie­dza­ją­cych /wstęp 16zł/os/. Powrót do Toru­nia. Zwie­dza­nie For­tu IV Twier­dzy Toruń.  Fort IV jest przy­kła­dem dosko­na­le zacho­wa­ne­go obiek­tu for­tecz­ne­go zewnętrz­ne­go pier­ście­nia Twier­dzy Toruń z koń­ca XIX wie­ku. Dzię­ki wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze tego miej­sca może­my się prze­nieść w cza­sie do wie­ku pary i tele­gra­fu. Tra­sa zwie­dza­nia wie­dzie poprzez część kosza­ro­wą pod­ziem­ny­mi tune­la­mi do czę­ści bojo­wej, w któ­rej moż­na zoba­czyć sta­no­wi­ska ochro­ny dna fosy, wła­sno­ręcz­nie obró­cić 200 kilo­gra­mo­wą kopu­łą, a tak­że zaczerp­nąć łaski losu w “szczę­śli­wej latry­nie”. Zwie­dza­nie for­tu może­my zapro­po­no­wać z lek­cją histo­rii – wstęp z prze­wod­ni­kiem w stro­ju żoł­nie­rza pru­skie­go 8zł/os + 5zł koszt 1 szt pochod­ni. Inte­rak­tyw­na lek­cja histo­rii połą­czo­na ze zwie­dza­niem For­tu IV z prze­wod­ni­kiem, z pochod­nia­mi. Lek­cja wraz z pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną odby­wa się w sali — War­tow­ni, w któ­rej znaj­du­je się makie­ta For­tu IV oraz zdję­cia for­ty­fi­ka­cji. Gru­pa spę­dza 45 minut w sali i 45 minut zwie­dza­jąc Fort IV. Tema­ty lek­cji i spo­sób ich pro­wa­dze­nia jest dosto­so­wa­ny do wie­ku uczest­ni­ków. Tema­ty lek­cji do wybo­ru:

  • Żywa histo­ria, czy­li jak zdo­być twier­dzę” (Szko­ła Pod­sta­wo­wa, Gim­na­zjum)
  • Dzie­je Toru­nia pod zabo­ra­mi” (Szko­ła Pod­sta­wo­wa, Gim­na­zjum)
  • Toruń — mia­sto twier­dza”  (Gim­na­zjum)
  • Toruń jako twier­dza pier­ście­nio­wa” (Gim­na­zjum)

Po zaję­ciach pro­po­nu­je­my w ramach kola­cji gro­chów­kę w for­cie.

Powrót do hote­lu. Noc­leg

Dzień 3

Śnia­da­nie. Prze­jazd do Cen­trum Popu­la­ry­za­cji Kosmo­su – Pla­ne­ta­rium. Dydak­tycz­ną ofer­tę Cen­trum Popu­la­ry­za­cji Kosmo­su “Pla­ne­ta­rium — Toruń” uzu­peł­nia­ją dwie wysta­wy inte­rak­tyw­ne. Zosta­ły stwo­rzo­ne według ory­gi­nal­ne­go pomy­słu i wyko­na­ne przez pra­cow­ni­ków. Nie są zatem kopia­mi wystaw, któ­re moż­na zoba­czyć w innych cen­trach nauki. Obsłu­ga Cen­trum zachę­ca do korzy­sta­nia z nich i łącze­nia pro­jek­cji w sali pla­ne­ta­rium z wej­ściem na wysta­wę. Inte­rak­tyw­ność pobu­dza wyobraź­nię i pozwa­la uczniom na samo­dziel­ne pro­wa­dze­nie pro­stych doświad­czeń oraz roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań. Sala Orbi­ta­rium to ory­gi­nal­ny pomysł na popu­la­ry­za­cję kosmo­su. Ze szcze­gó­ła­mi odtwo­rzo­no tu model i urzą­dze­nia son­dy kosmicz­nej Cas­si­ni, któ­re umoż­li­wia­ją pozna­nie prze­strze­ni kosmicz­nej. Ucznio­wie mogą ste­ro­wać kame­ra­mi, uru­cho­mić ante­ny son­dy, czy też efek­tow­ne sil­ni­ki. Pro­ste doświad­cze­nia pozwo­lą im zro­zu­mieć trans­mi­sję sygna­łu w kosmo­sie, burz­li­we atmos­fe­ry pla­net, zorzę polar­ną czy ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne.

Sala Geo­dium jest z kolei poświę­co­na Zie­mi. Czte­ry makie­ty (wul­kan, oce­an, lodo­wiec i cywi­li­za­cja czło­wie­ka) są kar­ta­mi z dzie­jów naszej pla­ne­ty. Obra­ca­ją­cy się model glo­bu­sa uka­zu­je wygląd Zie­mi widzia­nej z kosmo­su. A inte­rak­tyw­ne sta­no­wi­ska opi­su­ją m.in. pole magne­tycz­ne, kon­wek­cję, pły­ty tek­to­nicz­ne, trzę­sie­nia Zie­mi czy też źró­dła ener­gii odna­wial­nej.

Do tego pro­po­nu­je­my seans “Zie­mia — pla­ne­ta Koper­ni­ka”. Przed­sta­wio­no w nim fun­da­men­ty odkry­cia Miko­ła­ja Koper­ni­ka. Ucznio­wie będą mogli przyj­rzeć się bli­żej naszej pla­ne­cie i uzy­ska­ją odpo­wiedź na pyta­nia skąd bie­rze się rok prze­stęp­ny, fazy Księ­ży­ca i czym jest zodiak. Cen­nik:

na seans w sali pla­ne­ta­rium  8 zł

na wysta­wę inte­rak­tyw­ną Geo­dium  6 zł

na wysta­wę inte­rak­tyw­ną Orbi­ta­rium  6 zł

Bilet łączo­ny (seans + jed­na wysta­wa)  13 zł
Bilet łączo­ny (seans + dwie wysta­wy)    18,50 zł

Wyjazd w dro­gę powrot­ną. Prze­jazd w kie­run­ku Cie­cho­cin­ka, któ­re­go atrak­cyj­ność wyzna­cza jego funk­cja uzdro­wi­ska i zwią­za­ne z nią obiek­ty zabyt­ko­we. Zakład z tęż­nia­mi uru­cho­mio­no w 1833r. Tęż­nie to urzą­dze­nia do odpro­wa­dza­nia solan­ki – te w Cie­cho­cin­ku są naj­więk­szy­mi tego rodza­ju w Euro­pie. Ich kon­struk­cja to rusz­to­wa­nie dębo­we wypeł­nio­ne chru­stem cier­nio­wym, po któ­rym spły­wa solan­ka. Zwie­dza­nie drew­nia­nych Tęż­ni /wstęp 1,50zł/os/ a następ­nie zwie­dzi­my Warzel­nię Soli – zoba­czy­my histo­rycz­ny pro­ces pozy­ski­wa­nia soli  poprzez  odpa­ro­wa­nie wody z solan­ki. Zabyt­ko­wa Warzel­nia Soli  żywe muzeum w cenie 2,50zł/os.Obiad, po któ­rym  wyciecz­kę zakoń­czy spa­cer po Par­ku Zdro­jo­wym z degu­sta­cją wody lecz­ni­czej w Pijal­ni Wód Mine­ral­nych /cena kubecz­ka 2,50zł/. Powrót do Czę­sto­cho­wy w godzi­nach wie­czor­nych.

Cena od 339zł/os — 3 dni

Ist­nie­je moż­li­wość skró­ce­nia pro­gra­mu do wyciecz­ki 2-dnio­wej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *