Trójmiasto

Dzień 1

Wyjazd spod szko­ły w godzi­nach poran­nych, prze­jazd do Mal­bor­ka – zwie­dza­nie zam­ku w Mal­bor­ku – „Szlak zam­ko­wych tajem­nic…” –

Nowa pro­po­zy­cja zwie­dza­nia zam­ku Mal­bork skie­ro­wa­na jest do dzie­ci ze szko­ły pod­sta­wo­wej i klas gim­na­zjum. Zamiast tra­dy­cyj­nej for­mu­ły, opar­tej w głów­nej mie­rze na prze­ka­zie wer­bal­nym, dwu­go­dzin­na zaba­wa histo­rycz­na. Kla­sa szkol­na sta­je się dru­ży­ną rycer­ską, któ­ra otrzy­mu­je zada­nie odna­le­zie­nia ukry­te­go hasła. Lite­ry poszu­ki­wa­nych słów moż­na zdo­by­wać na zam­ko­wej tra­sie, roz­wią­zu­jąc sze­reg zaga­dek i wypeł­nia­jąc zada­nia sta­wia­ne przez mistrza dro­gi (prze­wod­nik w stro­ju histo­rycz­nym). Skom­ple­to­wa­ne w zam­ku hasło daje mło­dym odkryw­com mal­bor­skich tajem­nic moż­li­wość spo­tka­nia z wiel­kim mistrzem zako­nu. Dzie­ci uczest­ni­czą­ce aktyw­nie w zam­ko­wej przy­go­dzie, uzy­sku­ją wie­le infor­ma­cji o twier­dzy nad Noga­tem, zako­nie krzy­żac­kim, Kró­le­stwie Pol­skim i kul­tu­rze wie­ków śred­nich.

Opcjo­nal­nie zwie­dza­nie zam­ku połą­czo­ne z 45minutową lek­cją muze­al­ną.

Prze­jazd do Gdań­ska na obiad. Zwie­dza­nie mia­sta – uli­ca Mariac­ka, kościół Mariac­ki, Dłu­gi Targ i uli­ca Dłu­ga. Następ­nie prze­jazd do hote­lu na kola­cję i noc­leg.

Dzień 2

Po śnia­da­niu w hote­lu, wyru­szy­my na zwie­dza­nie Gdy­ni – oce­ana­rium, skwer Kościusz­ki- Dar Pomo­rza,  Cen­trum Nauki Eks­pe­ry­ment. W godzi­nach  połu­dnio­wych uda­my się na obiad w Tawer­nie Mor­ski Konik sły­ną­cej ze spe­cja­łów kuch­ni pomor­skiej. Prze­jazd do Sopo­tu – spa­cer dep­ta­kiem, Krzy­wy Domek, spa­cer po molo — słyn­ny „Mon­ciak”; Ope­ra Leśna.  W godzi­nach wie­czor­nych powrót do hote­lu, kolacja,nocleg.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu, prze­jazd na zwie­dza­nie mia­sta. Wester­plat­te – Cmen­tarz Żoł­nie­rzy Pol­skich, Pomnik Obroń­ców Wybrze­ża, ruiny kosza. Prze­rwa na obiad. Dal­sze zwie­dza­nie – Stocz­nia wraz z Subiek­tyw­ną Linią Auto­bu­sów. Powrót do hote­lu, kola­cja i noc­leg.

Dzień 4

Śnia­da­nie w hote­lu, następ­nie prze­jazd na Mie­rze­ję Wiśla­ną:

  • Kry­ni­ca Mor­ska – latar­nia, Wiel­błą­dzi Garb, port,
  • Sztu­to­wo- zwie­dza­nie obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go,
  • Powrót do Gdań­ska – obiad, zwie­dza­nie Cen­tral­ne­go Muzeum Mor­skie­go – Żuraw i sta­tek „Soł­dek” wraz z prze­pra­wą pro­mo­wą Gdań­skie Wro­ta – Muzeum Bursz­ty­nu, Zło­ta Bra­ma,

- lub prze­jazd na Mie­rze­ję Hel­ską

  • Jastar­nia – Cha­ty Rybac­ki,
  • Hel – Muzeum Obro­ny Wybrze­ża wraz z prze­jaz­dem kolej­ką wąsko­to­ro­wą, Foka­rium, Cypel Hel­ski, Latar­nia Mor­ska, obiad na mie­ście w prze­rwie zwie­dza­nia. Powrót do hote­lu, kola­cja i noc­leg.

Dzień 5

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie.  Kil­ku­go­dzin­ny pobyt na pla­ży, obiad i wyjazd  w dro­gę powrot­ną.

CENA dla gru­py min. 23 dzie­ci + 2 oso­by opie­ki gra­tis:

- 540,00zł/os – trans­port, noc­le­gi w hoste­lu w Gdań­sku lub w Gdy­ni a w przy­pad­ku bra­ku wol­nych miejsc w ośrod­ku kolo­nij­nym odda­lo­nym od Gdań­ska o ok. 50km , 3 posił­ki dzien­nie + pod­wie­czo­rek, ubez­pie­cze­nie, opie­ka pilo­ta z biu­ra

- bile­ty wstę­pu:

- dzień 1 – zwie­dza­nie zam­ku w Mal­bor­ku – 15,00zł/os; dodat­ko­wa lek­cja muze­al­na 5,00zł/os; kościół Mariac­ki – 2,50zł/os.

- dzień 2 – Oce­ana­rium – 18,00zł/os wraz z zesta­wem audio guide; Dar Pomo­rza – 4,00zł/os; Cen­trum Nauki Eks­pe­ry­ment – 12,00zł/os; Sopot – 7,50zł/os; trans­port – 10,00zł/os.

- dzień 3 – Wester­plat­te 2,00zł/os; Stocz­nia wraz z Subiek­tyw­ną Linią Auto­bu­so­wą – 11,00zł/os; trans­port – 10,00zł/os.

- dzień 4Wariant A – Kry­ni­ca Mor­ska latar­nia – 3,00zł/os; Cen­tral­ne Muzeum Mor­skie 10,00zł/os w cenie prze­pra­wa pro­mem; Muzeum Bursz­ty­nu – 5,00zł/os; trans­port – 18,00zł/os,

Wariant B – Jastar­nia Cha­ty Rybac­kie – 2,00zł/os; Hel – Muzeum Obro­ny Wybrze­ża wraz z kolej­ką wąsko­to­ro­wą – 10,00zł/os; Foka­rium – 5,00zł/os; latar­nia – 4,00zł/os; trans­port 24,00zł/os.

Razem peł­ny pro­gram – 680,00zł/osoba

CENA dla gru­py min 40 dzie­ci + 3 oso­by opie­ki gra­tis:

- 510,00zł/os – trans­port, noc­le­gi w hoste­lu w Gdań­sku lub w Gdy­ni a w przy­pad­ku bra­ku wol­nych miejsc w ośrod­ku kolo­nij­nym odda­lo­nym od Gdań­ska o ok. 50km, 3 posił­ki dzien­nie + pod­wie­czo­rek, ubezpieczenie,opieka pilo­ta z biu­ra.

- bile­ty wstę­pu:

- dzień 1 – zwie­dza­nie w zam­ku w Mal­bor­ku – 15,00zł/os; dodat­ko­wa lek­cja muze­al­na 5,00zł/os; kościół Mariac­ki – 2,50zł/os.

- dzień 2 – Oce­ana­rium – 18,00zł/os wraz z zesta­wem audio guide; Dar Pomo­rza – 4,00zł/os; Cen­trum Nauki Eks­pe­ry­ment – 12,00zł/os; Sopot – 7,50zł/os; trans­port – 8,00zł/os.

- dzień 3 – Wester­plat­te 2,00zł/os; Stocz­nia wraz z Subiek­tyw­ną Linią Auto­bu­so­wą – 11,00zł/os; trans­port – 8,00zł/os.

- dzień 4Wariant A – Kry­ni­ca Mor­ska latar­nia – 3,00zł/os; Cen­tral­ne Muzeum Mor­skie 10,00zł/os w cenie prze­pra­wa pro­mem; Muzeum Bursz­ty­nu – 5,00zł/os; trans­port – 14,00zł/os.

Wariant B – Jastar­nia Cha­ty Rybac­kie – 2,00zł/os; Hel – Muzeum Obro­ny Wybrze­ża wraz z kolej­ką wąsko­to­ro­wą – 10,00zł/os; Foka­rium – 5,00zł/os; latar­nia – 4,00zł/os; trans­port 20,00zł/os.

Razem peł­ny pro­gram – 640,00zł/osoba

Cena obej­mu­je:

- trans­port busem/autokarem grup z tere­nów woj. ślą­skie­go

- noc­le­gi – poko­je 2–4os z łazien­ka­mi

- wyży­wie­nie 3x dzien­nie + pod­wie­czo­rek

- opie­kę pilo­ta

- bile­ty wstę­pu

- ubez­pie­cze­nie

Na życze­nie szko­ły pro­gram może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *