Węgry — Hajduszoboszlo

hajduszoboszlo_2a
hajduszoboszl_3c

Haj­du­szo­bosz­lo jest zna­ne dale­ko poza gra­ni­ca­mi Węgier. Latem to nie tyl­ko uzdro­wi­sko ale rów­nież miej­sce dobre­go wypo­czyn­ku. Kąpie­li­sko Hun­ga­ro­spa poło­żo­ne jest na ponad 300ha i posia­da 13 base­nów. Dzie­ci i mło­dzież ucie­szy Aqu­apark oraz Aqua – Pala­ce, jak i kry­ty basen spor­to­wy. Do atrak­cji nale­żą mię­dzy inny­mi łodzie wio­sło­we i rowe­ry wod­ne dostęp­ne przy jezio­rze oraz zaple­cze do gry w siat­ków­kę pla­żo­wą i sza­chy. Kom­pleks czyn­ny jest od maja do jesie­ni i jest dosko­na­łym miej­scem dla gości w każ­dym wie­ku, któ­rzy chcie­li­by zażyć kąpie­li, odpo­cząć i miło spę­dzić czas.

Śród­ziem­no­mor­skie wybrze­że

Spo­śród 13 base­nów  odkry­te­go kom­plek­su na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją basen z falą i basen z bąbel­ka­mi. Jed­nak naj­cie­kaw­szym ele­men­tem kąpie­li­ska jest naj­więk­szy odkry­ty basen w Euro­pie, któ­ry swym wyglą­dem przy­po­mi­na wybrze­że Morza Śród­ziem­ne­go. Piasz­czy­sta pla­ża, sta­tek pirac­ki, latar­nia mor­ska i drze­wa pal­mo­we spra­wia­ją, że w miej­scu tym panu­je śród­ziem­no­mor­ska atmos­fe­ra.

Base­ny dla dzie­ci

Na tere­nie kom­plek­su znaj­du­je się rów­nież basen, w któ­rym orga­ni­zo­wa­ne są zawo­dy. Na dzie­ci cze­ka w kom­plek­sie kil­ka base­nów. Bro­dzik, basen dla dzie­ci, basen tre­nin­go­wy oraz basen z podwój­ną zjeż­dżal­nią dostar­czą naj­młod­szym moc wra­żeń. Oprócz wod­nych atrak­cji na tere­nie odkry­te­go kom­plek­su kąpie­lo­we­go  cze­ka na dzie­ci plac zabaw.

Cen­trum spor­to­we

Na tere­nie odkry­te­go kom­plek­su base­nów miesz­czą się loka­le gastro­no­micz­ne ofe­ru­ją­ce dania roz­ma­itych kuch­ni naro­do­wych, w tym węgier­skie przy­sma­ki. Ofer­tę kom­plek­su Hun­ga­ro­spa wzbo­ga­co­no o roz­ma­ite pro­gra­my spor­to­we, impre­zy tanecz­ne i inne pro­gra­my roz­ryw­ko­we.

W poło­żo­nym na tere­nie kąpie­li­ska cen­trum spor­to­wym goście mogą odda­wać się roz­ma­itym dys­cy­pli­nom. Ofer­ta obiek­tu obej­mu­je mię­dzy inny­mi zaple­cze do gry w siat­ków­kę pla­żo­wą, teni­sa noż­ne­go, teni­sa sto­ło­we­go, pił­kę noż­ną pla­żo­wą i teni­sa pla­żo­we­go.

Ofe­ru­je­my miej­sca noc­le­go­we w odle­gło­ści oko­ło 300 metrów od kąpie­li­ska,  w znaj­du­ją­cych się na tere­nie kem­pin­gu trzy­po­ko­jo­wych, 6-oso­bo­wych dom­kach apar­ta­men­to­wych
( 10 dom­ków ). W dom­kach znaj­du­je się: 3 poko­je dwu­oso­bo­we, pokój dzien­ny, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta, tele­wi­zor, WIFI.
Z dom­ku wyj­ście na taras z mebla­mi ogro­do­wy­mi.

ILOŚĆ NOCLEGÓWSEZONPOSIŁEKBaseny odkryte
lub baseny ter­malne
Aqu­apark
lub
Aqua Palace
CENA
3 noclegi15.04-30.052 dziennie1 bilet całodniowy1 bilet całodniowy420zł/os
3 noclegi15.04-30.063 dziennie1 bilet całodniowy1 bilet całodniowy470zł/os
4 noclegi15.04-30.062 dziennie2 bilety całodniowe1 bilet całodniowy510zł/os
4 noclegi15.04-30.063 dziennie2 bilety całodniowe1 bilet całodniowy560zł/os
5 noclegów15.04-30.062 dziennie2 bilety całodniowe1 bilet całodniowy580zł/os
5 noclegów15.04-30.063 dziennie2 bilety całodniowe1 bilet całodniowy650zł/os

Moż­li­wość wyku­pie­nia dodat­ko­wych wyjaz­dów fakul­ta­tyw­nych:

  1. zwie­dza­nie Buda­pesz­tu – 49zł/os + bile­ty wstę­pu wg usta­lo­ne­go pro­gra­mu zwie­dza­nia
  2. zwie­dza­nie Rumu­nii – Ora­dea, Kluż Napo­ka – 49zł/os + bile­ty wstę­pu wg usta­lo­ne­go pro­gra­mu zwie­dza­nia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *