Wiedeń

wieden_2
Wieden-1aa
wieden_3
WIEDEN

Dzień 1

Wyjazd we wcze­snych godzi­nach poran­nych. Prze­jazd przez Cze­chy – zwie­dza­nie Oło­muń­ca – Ryn­ku, ratu­sza, fon­tann Ceza­ra i Her­ku­le­sa, kolum­ny Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Przy­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 2

Śnia­da­nie, objazd auto­ka­rem po Ring Stras­se. Domy Hun­der­was­se­ra, Belve­der – rezy­den­cja Euge­niu­sza Sabaudz­kie­go z prze­pięk­nym kom­plek­sem par­ko­wym. Spa­cer po Sta­rym Mie­ście, par­la­ment, kate­dra św. Szcze­pa­na, Ope­ra, wizy­to­we uli­ce mia­sta – Gra­ben i Kel­markt. Hofburg – zimo­wa rezy­den­cja cesar­ska, kom­na­ty cesa­rzo­wej Sisi  (12 €). Wjazd na Wzgó­rze Kha­len­berg, Grin­zing – wio­ska winia­rzy. Powrót do hote­lu, obia­do­ko­la­cja noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie z hote­lu. Prze­jazd do let­niej rezy­den­cji cesar­skiej Schön­brunn (15 €), spa­cer po par­ku. Powrót do kra­ju w godzi­nach wie­czor­nych.

CENA od zł/os – 3 dni*

CENA od zł/os – 2 dni*

+ Euro/os – opła­ty par­kin­go­we + prze­wod­nik miej­ski + koszt zesta­wów słu­chaw­ko­wych

+ kosz­ty bile­tów wstę­pu – ceny w nawia­sach w pro­gra­mie

Cena wyjaz­du 3- dnio­we­go zawie­ra:

- koszt trans­por­tu auto­ka­rem

- 2 noc­le­gi ze śnia­da­niem + 2 obia­do­ko­la­cje

- opie­kę pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

*Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45 osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *