Wilno

” Pan­no Świę­ta, co Jasnej bro­nisz

Czę­sto­cho­wy i w Ostrej świe­cisz Bra­mie…”

Wileńsz­czy­zna — pozor­nie odle­gły dziś kraj,

a tak bli­ski naszym ser­com i duszom.

Zapra­sza­my na piel­grzym­kę

LITWA + Suwalsz­czy­zna

Dzień 1

Godzi­na wyjaz­du uzgad­nia­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od miej­sca zbiór­ki, aby do Augu­sto­wa przy­być  na  godz. oko­ło 8.00 rano. Zakwa­te­ro­wa­nie /krótki odpoczynek/, śnia­da­nie.

Spo­tka­nie z prze­wod­ni­kiem i wyj­cie na zwie­dza­nie:

- Wigier­ski Park Naro­do­wy /Kamedulski Zespół Klasz­tor­ny, Muzeum Papieskie/ — miej­sce wypo­czyn­ku Jana Paw­ła II w 1998 roku.

- Stu­dzie­nicz­na /drewniany kośció­łek, dzwon­ni­ca, kaplicz­ka, pomnik Jana Paw­ła II/.

- Augu­stów — spa­cer po mie­ście, rejs stat­kiem, któ­rym pły­nął Jan Paweł II.

- Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję.

- Ogni­sko z kieł­ba­ska­mi “Przy komin­ku z muzy­ką, z modlitwą…nad Wigra­mi” — kieł­ba­ski + kawa, her­ba­ta

Dzień 2

- Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd na dal­sze zwie­dza­nie:

- Ogrod­ni­ki — Laz­di­jai /most graniczny/.

- Prze­jazd do Wil­na — zwie­dza­nie mia­sta /Stare Mia­sto, Kościół św. Pio­tra i Paw­ła, św. Tere­sy, Cer­kiew Św. Ducha, św. Miko­ła­ja i innych. M.B. Ostro­bram­ska — Kościół Św. Tere­sy /Msza św./ Czas wol­ny.

- Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 3

- Śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd na zwie­dza­nie:

- Wil­no — ciąg dal­szy zwiedzania/ słyn­na pol­ska nekro­po­lia Cmen­tarz na Ros­sie, Wzgó­rze Trzech Krzy­ży — pano­ra­ma miasta/.

- Tro­ki — XIV w. Sto­li­ca Księ­stwa Litew­skie­go /Zamek -Jez. Galve/.

- Wyjazd do kra­ju w godz. popo­łu­dnio­wych, w Augu­sto­wie w dro­dze powrot­nej obia­do­ko­la­cja.

- Powrót na miej­sce zbiór­ki w póź­nych godzi­nach noc­nych.

Cena obej­mu­je:

-trans­port auto­ka­rem LUX

-poli­sa NNW + KL

-opie­kę pilo­ta oraz prze­wod­ni­ka miej­sco­we­go

-peł­ną bazę noc­le­go­wo-wyży­wie­nio­wą

/1 noc­leg w Augu­sto­wie, 1 noc­leg w Wilnie/

3 x śnia­da­nia

3 x obia­do­ko­la­cja + ogni­sko z kieł­ba­ska­mi

UWAGA!!! Bile­ty wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów — we wła­snym zakre­sie– rejs stat­kiem 25zł, Muzeum Mic­kie­wi­cza Wil­no 4 LT, zamek Tro­ki 15 LT, Muzeum Papie­skie 8zł

Cena doty­czy wyjaz­dów z Czę­sto­cho­wy i oko­lic. W przy­pad­ku wyjaz­dów z innych miej­sco­wo­ści cena może ulec nie­znacz­nej zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *