Wilno

kowno_1
wilno_2
wilno_3
litwa_wilno_stare_miasto_katedra

Dzień 1

Zbiór­ka uczest­ni­ków i wyjazd w godzi­nach poran­nych. Prze­kro­cze­nie gra­ni­cy pol­sko-litew­skiej. Przy­jazd do Kow­na, zwie­dza­nie mia­sta z pilo­tem, m.in.: Sta­re­go Mia­sta z Ratu­szem, ruin zam­ku kowień­skie­go, Kate­dry św. Pio­tra i Paw­ła, Domu Per­ku­na, spa­cer po Alei Wol­no­ści. Wyjazd do Wil­na. Zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 2

Śnia­da­nie. Zwie­dza­nie Wil­na z prze­wod­ni­kiem, m.in: kościół św. Pio­tra i Paw­ła, przed któ­rym znaj­du­je się Plac Jana Paw­ła II, cmen­tarz na Ros­sie, gdzie spo­czy­wa­ją pol­scy żoł­nie­rze pole­gli pod­czas woj­ny 1920–21, mat­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go oraz jego ser­ce, kościół św. Anny, kościół Ber­nar­dy­nów, pomnik i muzeum Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Zwie­dza­nie Muzeum Naro­do­we­go — Pała­cu Wiel­kich Ksią­żąt Litew­skich otwar­te­go w 2013 roku po wie­lo­let­niej rekon­struk­cji. Wjazd na wie­żę tele­wi­zyj­ną z obro­to­wą kawiar­nią na wyso­ko­ści 165 m. Obia­do­ko­la­cja, powrót do hote­lu. Noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie. Dal­sze zwie­dza­nie sto­li­cy: prze­jazd na Plac Kate­dral­ny, Bazy­li­ka Archi­ka­te­dral­na św. Sta­ni­sła­wa z Dzwon­ni­cą, góra Trzech Krzy­ży. Sta­re Mia­sto: Pałac Pre­zy­denc­ki (z zewnątrz), budy­nek Uni­wer­sy­te­tu Wileń­skie­go, kościół św. Jana, cer­kiew św. Miko­ła­ja, ratusz (z zewnątrz), Ostra Bra­ma. Prze­jazd do Bel­mon­tas — restau­ra­cji leżą­cej na obrze­żach mia­sta i sta­no­wią­cej pięk­nie odre­stau­ro­wa­ny teren w sty­lu coun­try. Restau­ra­cja znaj­du­je się nad rze­ką, któ­ra prze­pły­wa w zasa­dzie pod budyn­kiem, obok małe­go sta­wu. Świet­ne miej­sce do spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd do Trok. Zwie­dza­nie mia­stecz­ka malow­ni­czo poło­żo­ne­go wśród jezior. Spa­cer wzdłuż uli­cy Kara­im­skiej, zapo­zna­nie się z kul­tu­rą Kara­imów licz­nie zamiesz­ku­ją­cych te tere­ny. Naj­więk­szą atrak­cją jest poło­żo­ny na wyspie zamek Wiel­kich Ksią­żąt Litew­skich nad jezio­rem Galve zbu­do­wa­ne­go na począt­ku XV wie­ku przez księ­cia Witol­da. Degu­sta­cja kuch­ni kara­im­skiej w lokal­nej restau­ra­cji — kibi­ny (duże pie­ro­gi z kru­che­go cia­sta z nadzie­niem z sie­ka­ne­go mię­sa). Wyjazd w kie­run­ku gra­ni­cy pol­sko-litew­skiej. Przy­jazd do Pol­ski w godzi­nach wie­czor­nych.

Dzień 5

Powrót do kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *