Włochy

wenecja1
wenecja_2
rzym_2[1]
rzym_2
watykan[2]
florencja

WENECJA- RZYM- MONTE CASINO- WATYKAN- FLORENCJA

ZIELONA SZKOŁA — 6 DNI

Dzień 1 – Wyjazd z Pol­ski, prze­jazd przez Cze­chy i Austrię.

Dzień 2 – Przy­jazd do Wene­cji we wcze­snych godzi­nach ran­nych. Rejs stat­kiem, zwie­dza­nie cen­trum  histo­rycz­ne­go mia­sta – dzie­wię­cio­go­dzin­ny pobyt. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Rzy­mu, zakwa­te­ro­wa­nie , kola­cja i noc­leg.

Dzień 3 – śnia­da­nie w hote­lu, wyjazd na zwie­dza­nie RZYMU  I WATYKANU

Waty­kan – obo­wiąz­ko­wa wyciecz­ka dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, zaczy­na­my od pla­cu Św. Pio­tra, gdzie znaj­du­je się impo­nu­ją­cych wymia­rów bazy­li­ka jesz­cze do nie­daw­na naj­więk­sza na świe­cie – jej budo­wę zapo­cząt­ko­wał cesarz Kon­stan­tyn, by uho­no­ro­wać miej­sce,  w któ­rym kil­ka wie­ków wcze­śniej męczeń­ską śmier­cią zgi­nął Św. Piotr, Apo­stoł uzna­ny za pierw­sze­go papie­ża – tutaj pocho­wa­ny jest rów­nież Św. Jan Paweł II. Wszyst­kich zabyt­ków, jakie ofe­ru­je wiecz­ne mia­sto zwie­dzić w krót­kim cza­sie nie spo­sób. My pro­po­nu­je­my dro­gę śla­da­mi naszej kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej zaczy­na­jąc od Kolo­seum, gdzie w trak­cie walk urzą­dza­nych przez cesa­rza zgi­nę­ło tysią­ce chrze­ści­jan. Następ­nie Pan­te­on – pogań­ską świą­ty­nię, któ­rą jako pierw­szą kon­se­kro­wał Kościół – tu zoba­czy­my scho­dy, pocho­dzą­ce z pała­cu Pon­cju­sza Piła­ta, któ­ry­mi pro­wa­dzo­no Chry­stu­sa na sąd. Spa­cer do kościo­ła San­ta Maria in Pal­mis, zna­ne­go jako kościół del Domi­ne Quo Vadis, gdzie – jak gło­si tra­dy­cja – św. Piotr pod­czas uciecz­ki przed prze­śla­dow­ca­mi doznał wizji zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa. Kolej­nym kościo­łem zwią­za­nym z  tą waż­ną dla nas posta­cią jest kościół San Petro in Vin­co­li, gdzie w reli­kwia­rzu pod głów­nym ołta­rzem, znaj­du­ją się łań­cu­chy, któ­ry­mi spę­ta­no św. Pio­tra w cza­sie nie­wo­li. Pro­po­nu­je­my tak­że zwie­dza­nie kata­kumb San Calii­sto- gdzie chrze­ści­ja­nie spo­ty­ka­li się, by odpra­wiać obrzę­dy, modli­li się, cele­bro­wa­li cere­mo­nie pogrze­bo­we. Zoba­czy­my jesz­cze wie­le innych cie­ka­wych miejsc.

Dzień 4 – MONTE CASINO

Już sam wjazd na to słyn­ne wzgó­rze przy­spa­rza tury­stom nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń. Momen­ta­mi ostre pod­jaz­dy po krę­tych i malow­ni­czych ser­pen­ty­nach oraz wspa­nia­łe wido­ki zapa­da­ją na dłu­go w pamięć. Dla nas  Pola­ków, jest jed­nak szcze­gól­nie bli­ski ser­cu – ze wzglę­du na bli­sko usy­tu­owa­ny cmen­tarz pol­skich żoł­nie­rzy, któ­rzy w cza­sie mili­tar­nych dzia­łań II  woj­ny świa­to­wej pod dowódz­twem gen. Ander­sa, jako jedy­ni na świe­cie sztur­mo­wa­li zaję­ty przez hitle­row­ców klasz­tor. Dzia­ła­nia pol­skich wojsk oka­za­ły się sku­tecz­ne, oku­pio­ne  zosta­ły jed­nak życiem wie­lu wspa­nia­łych męż­czyzn.
Z klasz­to­rem Mon­te Cas­si­no wią­że się żywot twór­cy zako­nu Bene­dyk­ty­nów, Św. Bene­dyk­ta. Wedle tra­dy­cji Bene­dykt z Nur­sji dotarł do Mon­te Cas­si­no mię­dzy 525 a 529 rokiem, już po poby­cie w  Rzy­mie i w Sub­ia­co, gdzie zało­żył pierw­sze klasz­to­ry swo­je­go zako­nu. Misty­ka miej­sca kaza­ła Bene­dyk­to­wi zało­żyć w Cas­si­no kolej­ny klasz­tor i w nim osiąść. To wła­śnie Św. Bene­dykt jest twór­cą tzw. regu­ły bene­dyk­tyń­skiej kul­ty­wu­ją­cej ubó­stwo. Bra­cia do dziś sta­ra­ją się żyć wier­nie tej regu­le. Upra­wia­ją ogród­ki, żyją w ciszy i poko­rze. W klasz­to­rze może­my podzi­wiać – jedy­ne cudow­nie oca­la­łe z bom­bar­do­wa­nia  posą­gi Św. Bene­dyk­ta i Św. Scho­la­sty­ki oraz kolej­ny cud- oca­la­ły reli­kwiarz ze szcząt­ka­mi Świę­te­go. Klasz­tor nie oca­lał, jedy­nie wspo­mnia­ne zabyt­ki… Obiekt został zre­kon­stru­owa­ny i odbu­do­wa­ny.

Dzień 5FLORENCJA

 Śnia­da­nie w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­nie. Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski – po dro­dze 9-godzin­ne zwie­dza­nie Flo­ren­cji.

Dzień 6–powrót do Pol­ski w godzi­nach połu­dnio­wych.monte_cassino

CENA od zł/os*

+ € bile­ty wstę­pu,

opła­ty par­kin­go­we, wjaz­dy do miast

Zapew­nia­my:

− prze­jazd auto­ka­rem z pasa­mi bez­pie­czeń­stwa

− 3 noc­le­gi w hote­lu ***, poko­je 3–5 oso­bo­we

− wyży­wie­nie typu HB

− poli­sę KL

− opła­tę kli­ma­tycz­ną

− opie­kę pilo­ta

− 3 opie­ku­nów gra­tis.

* Cena doty­czy gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej min. 45 osób

Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *