Wrocław

wroclaw_plac_solny
wroclaw_most_grunwaldzki

<Wro­cław — To mia­sto o wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji, prze­pla­ta­ją­ce kul­tu­rę pol­ską, nie­miec­ką i cze­ską. Jest miej­scem, do któ­re­go przy­by­wa­ją wyciecz­ki z całe­go świa­ta. W 2016 r. będzie Euro­pej­ską  Sto­li­cą Kul­tu­ry. Wro­cław kusi archi­tek­tu­rą, ofer­tą kul­tu­ral­ną i gastro­no­micz­ną oraz nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem. War­to się o tym prze­ko­nać na wła­sne oczy. Czę­sto nazy­wa­ny Wene­cją Pół­no­cy za spra­wą ponad 100 mostów i kła­dek prze­rzu­co­nych przez prze­pły­wa­ją­cą przez nie­go Odrę i licz­ne kana­ły. To czwar­te w Pol­sce mia­sto pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści i pią­te pod wzglę­dem powierzch­ni. W pięk­nym Wro­cła­wiu zacho­wa­ło się ponad osiem tysię­cy kamie­nic repre­zen­tu­ją­cych sty­le archi­tek­to­nicz­ne XIXXX wie­ku co czy­ni mia­sto naj­więk­szym sku­pi­skiem budow­nic­twa zabyt­ko­we­go w Pol­sce i jed­nym z naj­więk­szych w całej Euro­pie.

 Dzień 1

Wyjazd z pod szko­ły w godzi­nach poran­nych. przy­jazd do Wro­cła­wia, zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem –Sta­rów­ka Wro­cław­ska: zabyt­ko­we cen­trum mia­sta, m.in.: Rynek, Ratusz, prę­gierz, Plac Sol­ny, domy Alta­ry­stów, Bazy­li­ka św. Elż­bie­ty, Jat­ki, ul. Wię­zien­na (daw­ne wię­zie­nie), słyn­ną fon­tan­nę zbu­do­wa­ną ze szkla­nych płyt, Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski następ­nie: Ostrów Tum­ski – naj­star­sza dziel­ni­ca Wro­cła­wia, m.in.: Kate­dra /wstęp 1zł/os + moż­li­wość wjaz­du win­dą na wie­żę w cenie 4zł/os/ „Bra­ma Klu­sko­wa”, kole­gia­ta św. Krzy­ża i św. Bar­tło­mie­ja, Tego dnia będzie­my podzi­wiać tak­że Pano­ra­mę Racła­wic­ką /wstęp 18zł/os/  – wiel­ki obraz roz­pię­ty na ścia­nie wokół okrę­gu, nama­lo­wa­ny przez Woj­cie­cha Kos­sa­ka
i Jana Sty­kę, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, noc­leg

Dzień 2

Śnia­da­nie. Prze­jazd na Sta­dion Wro­cław­ski /zwiedzanie sta­dio­nu 10zł/os/.  Prze­jazd do Wro­cław­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go /wstęp 20zł/os/. Zwie­dzi­my AFRYKARIUM / w cenie wstę­pu do ZOO/ czy­li nowo­cze­sne oce­ana­rium pre­zen­tu­ją­ce wod­ne eko­sys­te­my Afry­ki. Następ­nie zoba­czy­my Ogród Japoński/wstęp 2,0zł/os/. Miej­sce to przy­cią­ga rze­sze tury­stów egzo­tycz­ną roślin­no­ścią i nie­po­wta­rzal­ną archi­tek­tu­rą. Wyciecz­kę po fascy­nu­ją­cym Wro­cła­wiu koń­czy­my zwie­dza­niem Hali Stu­le­cia, wpi­sa­nej na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go i Przy­rod­ni­cze­go UNESCO. W Hali Stu­le­cia znaj­du­je się cen­trum poznaw­cze /zwiedzanie wysta­wy 12 zł/os – ist­nie­je moż­li­wość wyku­pie­nia dodat­ko­wych warsz­ta­tów w cenie 12zł/os – tema­ty warsz­ta­tów znaj­du­ją się na www.centumpoznawcze.pl/ . Wyjazd w kie­run­ku Czę­sto­cho­wy.

Cena wyciecz­ki:

- gru­pa do 30os + opie­ku­no­wie – 210zł/os + bile­ty wstę­pu

- gru­pa do 50os + opie­ku­no­wie – 190zł/os + bile­ty wstę­pu

Cena zawie­ra:

- prze­jazd autokarem/ busem

- noc­leg

- w pierw­szym dniu kola­cja, w dru­gim dniu śnia­da­nie i obiad

- opie­ka pilo­ta

- ubez­pie­cze­nie

Opcje dodat­ko­we:

- na Ryn­ku moż­na zwie­dzić Muzeum Sztu­ki Miesz­czań­skiej – bilet wstę­pu 7,0zł/os

- Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski może­my podzi­wiać z zewnątrz lub też zwie­dza­jąc muze­al­ne wnę­trza
tj. Aula Leopol­dy­na czy Wie­ża Mate­ma­tycz­na /bilety wstę­pu 7zł/os/

- w Ostro­wie Tum­skim ist­nie­je moż­li­wość zwie­dza­nia Ogro­du Bota­nicz­ne­go /wstęp 5,0zł/os/ — ogród jest kolek­cją wie­ko­wych drzew, rzad­kich krze­wów i kwia­tów w cen­trum wiel­kie­go mia­sta lub moż­na zwie­dzić muzeum przy­rod­ni­cze /wstęp 7,0zł/os/ — znaj­du­je się tam pre­zen­ta­cja tysią­ca eks­po­na­tów tj szkie­le­ty wie­lo­ry­ba, wypcha­ne zwie­rzę­ta, owa­dy i stwo­rze­nia mor­skie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *