Zakopane


zakopane2

Dzień 1

- Przy­jazd do Ludź­mie­rza – Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Pod­ha­la.

- Zwie­dza­nie Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Fatim­skiej na Krzep­tów­kach

Prze­jazd na miej­sce noc­le­go­we do Mur­za­si­ch­le – obia­do­ko­la­cja.

Dzień 2

- śnia­da­nie + suchy pro­wiant na dro­gę

- pie­sza wyciecz­ka do Mor­skie­go Oka lub Doli­ną Koście­li­ską

Jaski­nia Mroź­na w Koście­li­sku.

- Powrót do ośrod­ka.

- Obia­do­ko­la­cja,  góral­ska watra z kieł­ba­ska­mi

Dzień 3

-śnia­da­nie.

-Zwie­dza­nie mia­sta, m.in.: Kru­pów­ki – jeden
z naj­słyn­niej­szych dep­ta­ków w Pol­sce, cmen­tarz na Pęk­so­wym Brzyz­ku, gdzie spo­czy­wa­ją zasłu­że­ni dla mia­sta, kul­tu­ry pol­skiej i Tatr, Muzeum Tatrzań­skie.

- obiad

-Wyjazd kolej­ką lino­wo-tere­no­wą na Guba­łów­kę, spa­cer..- Powrót do ośrod­ka.

- kola­cja,  wie­czór kara­oke

Dzień 4

-śnia­da­nie + suchy pro­wiant

-Cało­dzien­ny pobyt w Lip­tow­skim Miku­la­szu – naj­więk­szym Aqu­apar­ku Sło­wa­cji — Tatra­lan­dia

- Obia­do­ko­la­cja

Dzień 5

- Śnia­da­nie.

- Klasz­tor sióstr Urszu­la­nek na Jasz­czu­rów­ce

 — Doli­na Cho­cho­łow­ska – przej­ście pierw­szym w Pol­sce szla­kiem papie­skim  bie­gną­cym przez Jarząb­czą Pola­nę do Doli­ny Jarząb­czej.

- Obiad. Wyjazd w dro­gę powrot­ną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *