Zielone szkoły

Zielone Szkoły

- Zie­lo­na szko­ła nad morzem:

 • Pobyt 4 dni – cena od 410zł/os
 • Pobyt 5 dni – cena od 510zł/os
 • Pobyt 6 dni – cena od 600zł/os

Cena doty­czy gru­py min 44os- 3 oso­by opie­ki gra­tis.

Cena obej­mu­je dojazd, noc­leg, wyży­wie­nie 3x dzien­nie + pod­wie­czo­rek, ubez­pie­cze­nie, opie­kę pilo­ta biu­ra, któ­ry zapew­nia mło­dzie­ży reali­za­cję pro­gra­mów spor­to­wo-rekre­acyj­nych

Pro­gram wyjaz­du moż­na wzbo­ga­cić o wyjaz­dy fakul­ta­tyw­ne dodat­ko­wo płat­ne.

Przy­kła­do­we fakul­te­ty dla poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści:

Jastrzę­bia Góra i oko­li­ce

 • Mal­bork lub Toruń zwie­dza­ne w dro­dze nad morze
 • Wyciecz­ki do Trój­mia­sta – Oce­ana­rium, Molo Sopoc­kie i inne atrak­cje

Łeba i oko­li­ce

 • Sło­wiń­ski Park Naro­do­wy + Rucho­me wydmy
 • Rejs stat­kiem po jezio­rze Łeb­sko
 • Trój­mia­sto – Oce­ana­rium, Molo Sopoc­kie i inne atrak­cje

Ust­ka i oko­li­ce

 • Sło­wiń­ski Park Naro­do­wy
 • Zamek Ksią­żąt Pomor­skich w Dar­łów­ku
 • Aqu­apark w Dar­łów­ku

Koło­brzeg, Dźwi­rzy­no i oko­li­ce

 • Wyciecz­ka do Trój­mia­sta
 • Wyjazd inte­gra­cyj­ny na poli­gon do Trze­bia­to­wa
 • Rejs stat­kiem
 • Wyciecz­ka auto­ka­ro­wa: Trze­bia­tów – Trzę­sacz – Dzwi­nów- Mię­dzyz­dro­je – Świ­no­uj­ście – Kamień Pomor­ski

 

Pozo­sta­łe pro­po­zy­cje wyjaz­dów:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *