Barcelona — słoneczne miasto, zimową porą


Dzień 1

Wyjazd z kra­ju w kie­run­ku Hisz­pa­nii.

Dzień 2

Przy­jazd do Mona­ko w godzi­nach poran­nych, zwie­dza­nie księ­stwa ( 9h posto­ju auto­ka­ru), prze­jazd do hote­lu w oko­li­cach San Remo na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, prze­jazd w kie­run­ku Bar­ce­lo­ny. Tego dnia prze­spa­ce­ru­je­my się po naj­bar­dziej zna­nej, zatło­czo­nej, peł­nej kra­mów i kawiarń uli­cy -La Ram­bla, któ­ra cią­gnie się od Pla­ca de Cata­lu­nya, aż do dziel­ni­cy por­to­wej w któ­rej zoba­czy­my pomnik  Krzysz­to­fa Kolum­ba. Przy Ram­bli mie­ści się rów­nież jeden z naj­star­szych bar­ce­loń­skich tar­gów — La Boqu­eria. War­to tutaj dotrzeć do ulo­ko­wa­nych w cen­trum tar­gu barów tapas, sto­isk z owo­ca­mi i warzy­wa­mi. Od Ram­bli odcho­dzi rów­nież uli­ca czer­wo­nych latar­ni — Car­rer de Sant Pau. Nie­ste­ty, La Ram­bla to tery­to­rium polo­wań kie­szon­kow­ców, nale­ży zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność.  Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4

Śnia­da­nie w hote­lu, prze­jazd na dal­sze zwie­dza­nie Bar­ce­lo­ny. Pierw­szym punk­tem pro­gra­mu będzie — Casa Mila, jed­no z naj­bar­dziej zna­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nych dzieł Anto­nie­go Gau­die­go, wpi­sa­ne na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Budy­nek poło­żo­ny przy Pas­se­ig de Gràcia wyda­je się monu­men­tal­ny — nie bez przy­czy­ny zyskał przy­do­mek “Kamie­nio­łom”. Park Guell (część bez­płat­na)- kolej­ne nie­sa­mo­wi­te dzie­ło Anto­nie­go Gau­die­go. Następ­nie uda­my się na Wzgó­rze Mon­tju­ic, z któ­re­go roz­po­ście­ra się wspa­nia­ły widok na Bar­ce­lo­nę. Na jego zbo­czach kry­je się mnó­stwo atrak­cji – zamek, muzeum, obiek­ty spor­to­we czy par­ki. To wszyst­ko spra­wia, że wzgó­rze jest chęt­nie odwie­dza­ne przez tury­stów. Czas wol­ny w mie­ście. Prze­jazd do hote­lu, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 5

Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Plac Hisz­pań­ski — jed­no z naj­bar­dziej oble­ga­nych miejsc w Bar­ce­lo­nie, to usy­tu­owa­na w cen­trum fon­tan­na wyobra­ża­ją­ca rze­ki, a tak­że dwie potęż­ne kolum­ny zbu­do­wa­ne wyłącz­nie z cegły, z oka­zji wysta­wy świa­to­wej w 1929 roku. Z tej oka­zji powstał rów­nież poło­żo­ny od stro­ny wzgó­rza Mon­tju­ic — Pałac Naro­do­wy, potem prze­mia­no­wa­ny na Muzeum Sztu­ki Kata­loń­skiej. Odwie­dzi­my rów­nież dziel­ni­cę Bar­ri Gotic. Są tutaj nie­zli­czo­ne bary tapas, restau­ra­cje, cukier­nie, skle­py z pamiąt­ka­mi. Zoba­czy­my kościół św. Eula­lii, a tak­że do bazy­li­kę La Mer­ce. Opcjo­nal­nie Kościół Sagra­da Fami­lia — iko­na Bar­ce­lo­ny /wstęp płat­ny oko­ło 15€/. Czas wol­ny na posi­łek we wła­snym zakre­sie, noc­ny prze­jazd do Włoch.

Dzień 6

Przy­jazd do Medio­la­nu w godzi­nach poran­nych. Spę­dzi­my tutaj 9 godzin. Spa­cer po mie­ście – z zewnątrz zoba­czy­my zamek Sfo­rze­sco, Kate­drę Medio­lań­ską, Gale­rię Wik­to­ra Emma­nu­ela. Czas wol­ny na posi­łek we wła­snym zakre­sie. Wie­czor­ny wyjazd w kie­run­ku Pol­ski.

Dzień 7

Przy­jazd do Pol­ski w godzi­nach poran­nych.

Cena zawie­ra:

Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/ prze­wod­ni­ka, 3 noc­le­gi, 3 kola­cje, 3 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we reali­za­cja powyż­sze­go pro­gra­mu bez bile­tów wstę­pu.

Pro­gram jest ramo­wy, może ulec zmia­nie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *