Jarmark Adwentowy — Wiedeń

jarmark_wieden1

jarmark_wieden

Wie­deń­ski Christ­kind­markt jest naj­star­szym bożo­na­ro­dze­nio­wym jar­mar­kiem w Austrii. Jego korze­nie się­ga­ją 1278 roku, kie­dy to Rudolf Habs­burg nadał mia­stu przy­wi­lej orga­ni­zo­wa­nia dwóch jar­mar­ków w roku. Jar­mar­kom zazwy­czaj towa­rzy­szy mnó­stwo atrak­cji, m.in. wystę­py miej­sco­wych arty­stów, któ­re moż­na obej­rzeć popi­ja­jąc grza­ne wino, czy ścia­na życzeń na któ­rej umiesz­cza się listy do Św. Miko­ła­ja. Tra­dy­cją jest rów­nież urzą­dza­nie degu­sta­cji likie­rów, sprze­daż ozdób cho­in­ko­wych, slo­dy­czy i grza­ne­go wina.

W trak­cie poby­tu w Wied­niu będzie­my mogli rów­nież zoba­czyć m.in. Plac Marii Tere­sy, Par­la­ment, Ratusz, kate­drę Św. Szcze­pa­na, któ­ra domi­nu­je nad mia­stem i od lat sta­no­wi jego sym­bol, uli­ce Kohl­markt i Gra­ben — daw­ną fosę a dziś jed­ną z naje­le­gant­szych ulic mia­sta, prze­spa­ce­ru­je­my się po Hofbur­gu — jed­nym z naj­więk­szych kom­plek­sów pała­co­wych Euro­py.
Wie­czo­rem po raz ostat­ni zaj­rzy­my na jar­mark, gdzie będzie­my mogli oddać się sza­leń­stwu zaku­pów na stra­ga­nach i zaopa­trzyć się we wspa­nia­łe pre­zen­ty dla całej rodzi­ny. W godzi­nach wie­czor­nych poże­gna­my zimo­wy Wie­deń. Powrót do kra­ju we wcze­snych godzi­nach ran­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *