Jarmarki Adwentowe w Budapeszcie

jarmark_budapesz

1 dzień

Wyjazd w godzi­nach wie­czor­nych. Prze­jazd noc­ny na Węgry.

2 dzień

Przy­jazd do BUDAPESZTU – zwie­dza­nie m.in.: Wzgó­rze Zam­ko­we – Basz­ta Rybac­ka, Kościół Macie­ja. Czas wol­ny. Pałac Kró­lew­ski, następ­nie Bazy­li­ka św. Ste­fa­na, Węgier­ska Aka­de­mia Nauk, Par­la­ment.

Czas wol­ny. Moż­li­wość spę­dze­nia cza­su na Buda­pesz­tań­skim Kier­ma­szu Świą­tecz­nym, gdzie sprze­da­wa­ne są wyro­by przy­go­to­wy­wa­ne tra­dy­cyj­ną tech­ni­ką z natu­ral­nych mate­ria­łów, wła­ści­we okre­so­wi Boże­go Naro­dze­nia.

Wyjazd na Wzgó­rze Gel­ler­ta – wie­czor­na pano­ra­ma Buda­pesz­tu. Wyjazd w dro­gę powrot­ną w godzi­nach wie­czor­nych ok. godz. 21:00.

Cena zawie­ra:

  • prze­jazd auto­ka­rem (wc, barek, video, kli­ma­ty­za­cja) lub busem (kli­ma­ty­za­cja);
  • ubez­pie­cze­nie KL (6000 euro) i NNW (1300 euro);
  • opie­kę pilo­ta.

Cena nie zawie­ra świad­czeń nie wymie­nio­nych w ofer­cie, bile­tów wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów: Basz­ta Rybac­ka 400 HUF, kościo­ła Macie­ja 600 HUF.

Kolej­ność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie. Ist­nie­je moż­li­wość prze­siad­ki w Kato­wi­cach do inne­go auto­ka­ru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *