Jarmarki Adwentowe w Niemczech

berlin_jarmark

berlin_jarmark1

berlin_jarmark2

berlin_jarmark3

Jar­mark Ber­lin

Mia­sto w zimo­wej sza­cie pre­zen­tu­je się wspa­nia­le. Tar­go­wi­ska na jar­mar­kach adwen­to­wych kuszą sto­sa­mi towa­rów: pier­ni­ka­mi, świą­tecz­ny­mi ozdo­ba­mi, ręcz­nym rze­mio­słem. Pra­wie każ­da dziel­ni­ca już w listo­pa­dzie przy­go­to­wu­je się do świą­tecz­ne­go sza­leń­stwa zaku­pów. Do póź­nej nocy moż­na podzi­wiać wystę­py folk­lo­ry­stycz­ne i degu­sto­wać świą­tecz­ne sma­ko­ły­ki. Oprócz tego będzie moż­na zoba­czyć rów­nież inne atrak­cje tej sto­li­cy, m.in. wie­żę tele­wi­zyj­ną, z któ­rej szczy­tu roz­po­ście­ra się wspa­nia­ła pano­ra­ma mia­sta (wstęp ok. 8 Eur), Wyspę Muze­ów, Bra­mę Bran­den­bur­ską, Kolum­nę Zwy­cię­stwa, Kościół Pamię­ci Cesa­rza Wil­hel­ma oraz Reich­stag, któ­ry powstał w latach 1884 — 94. Pod­czas woj­ny został znisz­czo­ny a potem odbu­do­wa­ny i prze­bu­do­wa­ny w suro­wym sty­lu lat 60. Teraz nowy Reich­stag ze szkla­ną kopu­łą wyróż­nia się na tle mia­sta. Będzie rów­nież czas na spa­cer uli­cą Unter den Lin­den, któ­ra była nie­gdyś jed­ną z naj­bar­dziej szy­kow­nych ulic Euro­py i naj­bar­dziej zna­nym bul­wa­rem sta­re­go Ber­li­na. Wyjazd w dro­gę powrot­ną w godzi­nach wie­czor­nych.

Jar­mark Dre­zno

Przy­jazd do DREZNA w godzi­nach ran­nych -zwie­dza­nie: Zwin­ger, Ope­ra Sem­pe­ra przy Pla­cu Teatral­nym, Kościół Dwor­ski, kato­lic­ka Kate­dra zwa­na rów­nież Kościo­łem Pol­skim, »Kamien­ny Dzwon« — Kościół Frau­en­kir­che, odbu­do­wa­ny ze skła­dek pie­nięż­nych od ponad dwu­dzie­stu naro­dów z całe­go świa­ta, słyn­ny most Augu­sta Moc­ne­go, »Zło­ty Jeź­dziec« — sym­bol Dre­zna. August Moc­ny pędzi na koniu w kie­run­ku swo­jej dru­giej sto­li­cy rezy­den­cyj­nej — do War­sza­wy!, uli­ca Kró­lew­ska z wytwor­nym zabu­do­wa­niem baro­ko­wym oraz uli­ca Głów­na - to ale­ja pla­ta­no­wa z wie­lo­ma zabyt­ka­mi z róż­nych epok powsta­nia mia­sta, Muzeum: Gale­ria Obra­zów, Por­ce­la­ny, lub Histo­rycz­ne.
Czas wol­ny. Spa­cer po świą­tecz­nie przy­stro­jo­nym Dreź­nie i na Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Wie­czo­rem wyjazd w dro­gę powrot­ną, przy­jazd do kra­ju w godzi­nach ran­nych.

Jar­mark Kolo­nia

Przy­jazd do Kolo­nii w godzi­nach ran­nych , spa­cer po mie­ście z dłu­gą histo­rią, któ­rej śla­dy widać na każ­dym kro­ku: Kate­dra Koloń­ska (Köl­ner Dom) jest naj­więk­szą nie­miec­ką kate­drą i nale­ży do świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Ze swo­imi 157-metro­wy­mi wie­ża­mi jest od wie­ków sym­bo­lem mia­sta, naj­słyn­niej­szym pomni­kiem archi­tek­tu­ry Nie­miec i jed­nym z naj­waż­niej­szych kościo­łów w Euro­pie; Ogród Reń­ski (Rhe­in­gar­ten); Sta­re Mia­sto (Alt­stadt) - kolo­ro­we domy oto­czo­ne mosta­mi Deut­ze­ra i Hohen­zol­ler­nów sto­ją jeden przy dru­gim, a nad nimi góru­je gotyc­ka kate­dra i romań­ski kościół św. Mar­ci­na (Kir­che Groß St. Mar­tin) nad brze­giem Renu. Sta­re mia­sto jest spa­ce­ro­wą dziel­ni­cą z typo­wy­mi mini-bro­wa­ra­mi. W ści­słym cen­trum na nie­wiel­kiej prze­strze­ni wyzna­czo­nej przez daw­ne śre­dnio­wiecz­ne mury miej­skie znaj­du­je się wyjąt­ko­wa kom­po­zy­cja 12 dużych romań­skich kościo­łów, praw­dzi­wych klej­no­tów śre­dnio­wiecz­nej sztu­ki archi­tek­to­nicz­nej. Zali­cza­ją się one do naj­zna­mie­nit­szych świą­tyń Euro­py.
Po tej lek­cji histo­rii czas na relaks. W Kolo­nii cze­ka na Was bożo­na­ro­dze­nio­wy jar­mark przy kate­drze ze 160 pięk­nie przy­stro­jo­ny­mi drew­nia­ny­mi pawi­lo­na­mi. Tu moż­na zoba­czyć jak pra­cu­ją rze­mieśl­ni­cy i skosz­to­wać wie­lu sma­ko­ły­ków. Na Neu­markt spo­tka­cie wie­le anio­łów a na Rudol­platz dzie­ci odnaj­dą baj­ko­wy raj. Rusty­kal­nie będzie na sta­rów­ce — ojczyź­nie kra­sna­li. Zanurz­cie się w atmos­fe­rę idyl­licz­nej, bożo­na­ro­dze­nio­wej wio­ski w koloń­skim Stadt­gar­ten. Bez­po­śred­nio nad Renem, przed Muzeum Cze­ko­la­dy znaj­du­je się bożo­na­ro­dze­nio­wy jar­mark śre­dnio­wiecz­ny sły­ną­cy z grza­ne­go wina reń­skie­go, a tak­że gorą­cych wafli z wiśnia­mi, a wokół świat kugla­rzy, bła­znów i muzy­kan­tów…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *