Jarmarki Adwentowe w Pradze

jararki_praga2

1 dzień

Wyjazd w godzi­nach wie­czor­nych

2 dzień

Przy­jazd do PRAGI w godzi­nach ran­nych. Zwie­dza­nie Hrad­czan i Małej Stra­ny, m.in.: klasz­tor na Stra­cho­wie, Bazy­li­ka św. Jerze­go, Zamek Kró­lew­ski, ogro­dy, kate­dra św. Wita, kościół św. Miko­ła­ja, Most Karo­la. Czas wol­ny. Dal­sze zwie­dza­nie: Sta­re Mia­sto – Rynek z Ratu­szem i Zega­rem Orloy, kościół Tyń­ski, Dziel­ni­ca Żydow­ska. Czas wol­ny. Moż­li­wość spę­dze­nia cza­su na Jar­mar­ku Świą­tecz­nym.
Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski ok. godz. 21:00.

Cena zawie­ra:

-    prze­jazd auto­ka­rem (wc, video, barek, kli­ma­ty­za­cja) lub busem (kli­ma­ty­za­cja);
—    ubez­pie­cze­nie KL (6000 euro) i NNW (1300 euro);
—    opie­kę prze­wod­ni­ka — pilo­ta.

Cena nie zawie­ra świad­czeń nie wymie­nio­nych w ofer­cie, bile­tów wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów ok. 100 CZK. Kolej­ność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie. Ist­nie­je moż­li­wość prze­siad­ki w Kato­wi­cach do inne­go auto­ka­ru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *