Litwa

troki_zamek

wilno2

wilno_cmentarz

kowno

Dzień 1

Zbiór­ka uczest­ni­ków i wyjazd w godzi­nach poran­nych. Prze­kro­cze­nie gra­ni­cy pol­sko-litew­skiej. Prze­jazd do Trok. Zwie­dza­nie mia­stecz­ka malow­ni­czo poło­żo­ne­go wśród jezior. Spa­cer wzdłuż uli­cy Kara­im­skiej, zapo­zna­nie się z kul­tu­rą Kara­imów licz­nie zamiesz­ku­ją­cych te tere­ny. Naj­więk­szą atrak­cją jest poło­żo­ny na wyspie zamek Wiel­kich Ksią­żąt Litew­skich nad jezio­rem Galve zbu­do­wa­ne­go na począt­ku XV wie­ku przez księ­cia Witol­da, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz Wyjazd do Wil­na. Zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 2

Po śnia­da­niu w hote­lu, uda­my się do cen­trum Wil­na. Prze­spa­ce­ru­je­my się ulicz­ka­mi Sta­re­go Mia­sta, któ­re­go cen­trum sta­no­wi Ratusz Wileń­ski z uli­cą Wiel­ką peł­ną uro­ku, tra­dy­cji i ener­gii. Sta­rów­ka, peł­na wąskich i krę­tych uli­czek, domów kry­tych czer­wo­ną dachów­ką, dzie­dziń­ców, bez­cen­nych kościo­łów, rezy­den­cji magnac­kich i pamiąt­ko­wych budow­li jest jed­nym z ulu­bio­nych miejsc wil­nian i tury­stów. Każ­da z uli­czek kry­je w sobie jakąś nie­by­wa­łą histo­rię, cza­ru­je nie­sa­mo­wi­tą atmos­fe­rą. Sta­re Mia­sto – to Plac Kate­dral­ny i Kate­dra Wileń­ska, Pałac Pre­zy­denc­ki z sie­dzi­bą gło­wy pań­stwa oraz zna­ny na całym świe­cie Uni­wer­sy­tet Wileń­ski. Zoba­czy­my Kościół św. Pio­tra i Paw­ła, Cer­kiew Św. Ducha, św. Miko­ła­ja, następ­nie uda­my się do kapli­cy Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej, gdzie będzie moż­na uczest­ni­czyć we mszy świę­tej, lub mieć czas wol­ny. Zoba­czy­my rów­nież z budy­nek Teatru Naro­do­we­go (z zewnątrz). Wileń­ska Sta­rów­ka jest naj­więk­szą i naj­pięk­niej­szą w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, w 1994 roku zosta­ła wpi­sa­na na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UNESCO jako przy­kład kształ­to­wa­nia się mia­sta. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu uda­my się na dal­sze zwie­dza­nie sto­li­cy Litwy. Zoba­czy­my mię­dzy inny­mi słyn­ną pol­ską nekro­po­lię — Cmen­tarz na Ros­sie. Uda­my się na Wzgó­rze Trzech Krzy­ży – skąd roz­po­ście­ra się pięk­na pano­ra­ma mia­sta, zoba­czy­my bar­ko­wy kościół, oraz woj­sko­wy cmen­tarz z pol­ski­mi gro­ba­mi. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie. Przy­jazd do Kow­na, zwie­dza­nie mia­sta z pilotem/przewodnikiem, m.in.: Sta­re­go Mia­sta z Ratu­szem, ruin zam­ku kowień­skie­go, Kate­dry św. Pio­tra i Paw­ła, Domu Per­ku­na, spa­cer po Alei Wol­no­ści. Wyjazd w kie­run­ku gra­ni­cy pol­sko-litew­skiej. Przy­jazd do Pol­ski w godzi­nach noc­nych.

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilo­ta, prze­wod­ni­ka, 3 noc­le­gi, 3 kola­cje, 3 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja w. w pro­gra­mu bez bile­tów wstę­pów, ubez­pie­cze­nie NNW+KL.

Uwa­gi:
Opła­ta walu­to­wa wyciecz­ki zbie­ra­na będzie w auto­ka­rze przez pilo­ta. Kwo­ta ta nie pod­le­ga roz­li­cze­niu, jest to cena reali­za­cji
wyciecz­ki.

Orien­ta­cyj­ne ceny bile­tów wstę­pu:
— Kate­dra pod­zie­mia – 4,50 Euro/os
— Uni­wer­sy­tet Wileń­ski – wstęp na dzie­dzi­niec 1,50 Euro/os; dodat­ko­wo moż­li­wość wybo­ru dwóch tras zwie­dza­nia: tra­sa krót­sza – dopła­ta 1,50 Euro/os lub dłuż­sza 3,50 Euro/os
— Kościół Pio­tra i Paw­ła – ofia­ra 1,0 Euro/os
— Tro­ki Zamek – 6,0 Euro/os /dodatkowe opła­ty za moż­li­wość foto­gra­fo­wa­nia 1,16 Euro/os/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *