Włochy — Rzym — ostatnie 6 miejsc

watykan[1]

rzym_1

rzym_3

florencja

OSTATNIEMIEJSC

20.07 — 24.07

Dzień 1

Prze­jazd noc­ny przez Cze­chy i Austrię.

Dzień 2

Przy­jazd do Padwy w godzi­nach poran­nych. Zwie­dza­nie zacznie­my od pla­cu Pra­to del­la Val­le, następ­nie uda­my się do bazy­li­ki Św. Anto­nie­go, gdzie będzie moż­na zoba­czyć  jego reli­kwie — język  i szczę­kę,  a tak­że grób z magicz­ną mocą. Piaz­za del­le Erbe, z zewnątrz zoba­czy­my Pałac Spra­wie­dli­wo­ści, jego budow­la to przy­kład geniu­szu archi­tek­to­nicz­ne­go śre­dnio­wiecz­nych budow­ni­czy i pro­jek­tan­tów.  Po dro­dze do hote­lu  zwie­dzi­my  San Mari­no - do mia­sta wcho­dzi się przez Bra­mę Świę­te­go Fran­cisz­ka — daw­na bra­ma miej­ska i sie­dzi­ba stra­ży. Jed­nym z naj­waż­niej­szych budyn­ków w mie­ście jest Pałac Rzą­do­wy, będą­cy sie­dzi­bą władz pań­stwa i mia­sta. Nad tar­czą zega­ra na wie­ży zega­ro­wej wkom­po­no­wa­no mozai­kę przed­sta­wia­ją­cą posta­ci Świę­te­go Mari­na, Świę­te­go Leona i Świę­tej Aga­ty. Przed budyn­kiem na Pla­cu Wol­no­ści znaj­du­je się Sta­tua Wol­no­ści. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Rzy­mu. Zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja i noc­leg.

Dzień 3

Śnia­da­nie w hote­lu. Prze­jazd na zwie­dza­nie Rzy­mu, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi 4 Bazy­li­ki:  Bazy­li­ka św. Jana na Late­ra­nie (Basi­li­ca di San Gio­van­ni in Late­ra­no). Obec­nie kate­dra die­ce­zjal­na bisku­pa Rzy­mu..

Bazy­li­ka św. Marii Więk­szej (Basi­li­ca di San­ta Maria Mag­gio­re)., poświę­co­na Mat­ce Boskiej Śnież­nej. Bazy­li­ka św. Paw­ła za Mura­mi (Basi­li­ca di San Paolo Fuori le Mura), dru­ga co do wiel­ko­ści po Bazy­li­ce św. Pio­tra świą­ty­nia w Rzy­mie, zbu­do­wa­na  na miej­scu, gdzie zgi­nął św. Paweł. Bazy­li­ka św. Pio­tra (Basi­li­ca di San Pie­tro), zbu­do­wa­na na miej­scu męczeń­stwa św. Pio­tra, głów­ny ośro­dek kul­tu chrze­ści­jań­skie­go i naj­więk­szy chrze­ści­jań­ski kościół na świe­cie. / opcjo­nal­nie 2 wybra­ne Bazy­li­ki + Muzea Waty­kań­skie, wstęp ok. 19€ /. Muzea Waty­kań­skie - to bar­dzo waż­ny punkt każ­dej wyciecz­ki do sto­li­cy Włoch. W muze­ach dostęp­ne są zbio­ry dzieł sztu­ki zgro­ma­dzo­ne przez poszcze­gól­nych papie­ży. Kolek­cja jest tak ogrom­na, że obej­rze­nie jej w cało­ści zaję­ło­by ponad 8 lat. Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu będzie Forum Roma­num, nie­gdyś ser­ce mia­sta gdzie kwi­tło życie poli­tycz­ne, kul­tu­ral­ne i towa­rzy­skie Rzy­mu, obec­nie świa­dec­two potę­gi sta­ro­żyt­ne­go świa­ta i obraz zmian jakie zacho­dzi­ły przez poszcze­gól­ne epo­ki. Leży u stóp Kapi­to­lu i Pala­ty­nu, dziś jest jed­nym z naj­chęt­niej odwie­dza­nych zabyt­ków. Następ­nie zoba­czy­my Colo­seum, któ­re sta­no­wi wizy­tów­kę Rzy­mu. Przez wie­le wie­ków Kolo­seum było naj­więk­szym kamie­nio­ło­mem Rzy­mu. Dopie­ro w XVIII wie­ku papież Bene­dykt XIV zabro­nił dal­szej roz­biór­ki, ze wzglę­du na sza­cu­nek wobec chrze­ści­jan, któ­rzy ponie­śli tu męczeń­ską śmierć. Następ­nie prze­spa­ce­ru­je­my się na Piaz­za Navo­na, to naj­pięk­niej­szy plac Rzy­mu, samo ser­ce tęt­nią­ce­go mia­sta. Cen­tral­ną bry­łą jest Fon­ta­na dei Quat­tro Fiu­mi. Na koń­cach pla­cu znaj­du­ją się dwie mniej­sze fon­tan­ny  — Fon­tan­na Mau­ra, z cen­tral­ną posta­cią Etiop­czy­ka i fon­ta­na del Net­tu­no poświę­co­na Nep­tu­no­wi. Powrót do hote­lu na kola­cję i noc­leg.

Dzień 4

Śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd w kie­run­ku kra­ju, w dro­dze zwie­dza­nie Flo­ren­cji, gdzie zoba­czy­my  wspa­nia­łą Kate­drę San­ta Maria del Fio­ri,  Most Vec­chio,  pierw­szy most Flo­ren­cji,  obec­nie naj­pięk­niej­szy i naj­bar­dziej foto­ge­nicz­ny, sku­pi­sko licz­nych skle­pi­ków i warsz­ta­tów. Z zewnątrz zoba­czy­my Gale­rię Uffi­zi, / opcjo­nal­nie wstęp ok. 7€/ w kom­plek­sie daw­nych biur rzą­do­wym znaj­du­je się dziś jed­na z naj­waż­niej­szych gale­rii sztu­ki na całym świe­cie pre­zen­tu­ją­ce malar­stwo wło­skie i euro­pej­skie,  zoba­czy­my tu dzie­ła Madon­na Giot­ta, Zwia­sto­wa­nie Mar­ti­nie­go, Naro­dzi­ny Wenus Botic­cel­le­go, Świę­ta Rodzi­na Micha­ła Anio­ła, czy nie­zwy­kle war­to­ścio­we rysun­ki i dru­ki wie­lu słyn­nych arty­stów. Prze­jazd w kie­run­ku Pol­ski.

Dzień 5

Przy­jazd na miej­sce pod­sta­wie­nia – godzi­ny popo­łu­dnio­we.

Cena zawie­ra:

Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilo­ta, prze­wod­ni­ka w Rzy­mie, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja powyż­sze­go pro­gra­mu bez uwzględ­nie­nia bile­tów wstę­pów poda­nych w nawia­sach. Ubez­pie­cze­nie dodat­ko­wo płat­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *