Bułgaria — ostatnie 7 miejsc

hotelokrivane-578

okrivane-596

okrivane-604

okrivane-606

okrivane-608

OSTATNIEMIEJSC

4.07–15.07

 

Zapra­sza­my na pobyt do Sło­necz­ne­go Brze­gu, naj­więk­sze­go kuror­tu w Buł­ga­rii, znaj­du­ją­ce­go się nad Morzem Czar­nym.

Ofer­ta obej­mu­je 8 noc­le­gów w ****, eks­klu­zyw­nym hote­lu z wyży­wie­niem w for­mie HB (śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cje w for­mie bufe­tu szwedz­kie­go), któ­ry przy­jął pierw­szych gości w czerw­cu 2016 r. Poko­je wypo­sa­żo­ne są w aneks kuchen­ny z lodów­ką, mikro­fa­lów­ką i czaj­ni­kiem. Dostęp­na jest rów­nież zasta­wa kuchen­na. Poko­je kli­ma­ty­zo­wa­ne.

Na tere­nie hote­lu znaj­du­je się basen oraz zjeż­dżal­nia, a do Morza Czar­ne­go zale­d­wie 300 m.

W cenie prze­jazd auto­ka­rem, ubez­pie­cze­nie, opła­ta kli­ma­tycz­na i opie­ka rezy­den­ta. Kli­ma­ty­za­cja pokoi wli­czo­na w cenę.

CENA LAST MINUTE 1200 zł*

* Cena last minut doty­czy wyjaz­dów z Łodzi, Czę­sto­cho­wy, Kato­wic oraz Cie­szy­na w przy­pad­ku pozo­sta­łych miast, cena wyli­cza­na indy­wi­du­al­nie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *