Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia

estonia1

estonia2

estonia4

estonia5

estonia6

estonia7

Dzień 1

Wyjazd z kra­ju oko­ło godzi­ny 20:00.

Dzień 2

Przy­jazd do Wil­na oko­ło godzi­ny 8:00. Zwie­dza­nie Wil­na zacznie­my kościo­ła św. Pio­tra i Paw­ła, przed któ­rym znaj­du­je się Plac Jana Paw­ła II, następ­nie uda­my się cmen­tarz na Ros­sie, gdzie jest pocho­wa­na mat­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go oraz jego ser­ce, zoba­czy­my kościół św. Anny, kościół Ber­nar­dy­nów i pomnik Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Następ­nie prze­spa­ce­ru­je­my się na Sta­re Mia­sto, gdzie zoba­czy­my Pałac Pre­zy­denc­ki ( z zewnątrz ), budy­nek Uni­wer­sy­te­tu Wileń­skie­go, kościół św. Jana, cer­kiew św. Miko­ła­ja, ratusz (z zewnątrz). Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd w kie­run­ku sto­li­cy Łotwy – Rygi. Pierw­szym punk­tem pla­nu zwie­dza­nia będzie Sta­re Mia­sto, gdzie znaj­du­je się Plac Ratu­szo­wy, a na nim Dom Czar­no­gło­wych. Jest tutaj dużo sta­rych budyn­ków, w więk­szo­ści odre­stau­ro­wa­nych, w któ­rych miesz­czą się skle­pi­ki z pamiąt­ka­mi, kafej­ki, puby, ale też nie­wiel­kie gale­rie, czy skle­py muzycz­ne, w któ­rych zna­leźć moż­na nie­mal wszyst­ko. Spo­glą­da­jąc w górę zoba­czy­my Koci Dom, na szczy­cie któ­re­go prę­żą się figur­ki czar­nych zwie­rząt. Zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dza­ją też oka­zyj­ne wystę­py ulicz­nych arty­stów – jest dużo muzy­ki, śpie­wu i tań­ca. Szcze­gól­nie war­te zwie­dze­nia jest Muzeum Sece­sji, dziel­ni­ca Art Nouve­au — to rów­nież tak zwa­na dziel­ni­ca amba­sad. Ryga posia­da też swój wła­sny zamek. Dzi­siaj mie­ści on muzea i jest sie­dzi­bą pre­zy­den­ta. Będąc w Rydze war­to spoj­rzeć na mia­sto z lotu pta­ka. Punkt wido­ko­wy na koście­le św. Pio­tra pozwa­la przyj­rzeć się mia­stu /opcjonalnie wjazd płat­ny oko­ło 5€/. Z tej per­spek­ty­wy wyróż­nia­ją się na tle kra­jo­bra­zu rów­nież nowo­cze­śniej­sze budyn­ki sto­li­cy – jak sie­dzi­ba Han­sa­ban­ka – wie­żo­wiec posta­wio­ny nad brze­giem rze­ki. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd w kie­run­ku ostat­niej ze zwie­dza­nych sto­lic, do Tal­li­na – sto­li­cy Esto­nii. Sta­rów­ka zna­na jest na świe­cie ze świet­nie zacho­wa­nej śre­dnio­wiecz­nej archi­tek­tu­ry. Sze­re­gi paste­lo­wych kamie­nic sto­ją­cych wzdłuż wybru­ko­wa­nych koci­mi łba­mi uli­czek pamię­ta­ją cza­sy ryce­rzy i kup­ców han­ze­atyc­kich. Histo­rię mia­sta przy­bli­żą muzea i gale­rie. Sym­bo­la­mi inno­wa­cyj­no­ści i dyna­micz­ne­go roz­wo­ju Esto­nii są wie­żow­ce tal­liń­skie­go city oraz futu­ry­stycz­nie zre­kon­stru­owa­ne budyn­ki Kwar­ta­łu Roter­man­na. Na wzgó­rzu Toom­pea znaj­du­je się gotyc­ka kate­dra Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, pod wzgó­rzem na Sta­rym Mie­ście jest wie­le gotyc­kich kościo­łów, mię­dzy inny­mi kościół Św. Micha­ła, ruiny kościo­ła klasz­to­ru bry­gi­dek, kościół św. Pio­tra i Paw­ła, oraz cer­kiew św. Miko­ła­ja Cudo­twór­cy. Z budow­li nie­sa­kral­nych zoba­czy­my gotyc­ki ratusz wraz z wie­żą, gotyc­ki Dom Wiel­kiej Gil­dii, św. Ola­fa, oraz dom Brac­twa Czar­no­gło­wych. Na uwa­gę zasłu­gu­ją rów­nież basz­ty jak i Bra­ma Mor­ska. Na brze­gu zato­ki stoi pomnik upa­mięt­nia­ją­cy 177 rosyj­skich mary­na­rzy, któ­rzy zato­nę­li w 1893roku wraz ze swo­im okrę­tem wojen­nym „Rusał­ka”. Tal­liń­skie sta­re mia­sto zosta­ło w 1997 roku wpi­sa­ne na listę świa­to­we­go kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa ludz­ko­ści UNESCO. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 5

Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd do por­tu, skąd pro­mem ( ok. 3h ), prze­do­sta­nie­my się do Hel­si­nek – sto­li­cy Fin­lan­dii. Zoba­czy­my tam mię­dzy inny­mi pięk­ne wie­żow­ce z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą, uda­my się do por­tu jach­to­we­go. Obiad. Zwie­dzi­my Dwo­rzec Kole­jo­wy, zapro­jek­to­wa­ny w 1910 roku przez Elie­la Saari­ne­na, Cer­kiew św. Trój­cy, Kate­drę lute­rań­ską i plac Sena­tu z pomni­kiem cara Alek­san­dra II, Kate­drę Pra­wo­sław­ną pw. Zaśnię­cia Boga­ro­dzi­cy i wie­le innych obiek­tów, któ­re zasłu­gu­ją na obej­rze­nie. Powrót do Tal­li­na na noc­leg.

Dzień 6

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, wyjazd w kie­run­ku kra­ju. W dro­dze powrot­nej opcjo­nal­nie /zwiedzimy zespół pała­co­wo ogro­do­wy z XVIII w. na Łotwie, wstęp 10€ /lub jedzie­my bez­po­śred­nio do Augu­sto­wa na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 7

Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd na miej­sce pod­sta­wie­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych / wie­czor­nych

1500,00 zł/os

Cena zawie­ra:

Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilo­ta, prze­wod­ni­ka, 5 noc­le­gów, 5 kola­cji, 5 śnia­dań, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja w. w pro­gra­mu, ubez­pie­cze­nie NNW+KL

Cena obli­czo­na dla wyjaz­du z Kato­wic, Czę­sto­cho­wy oraz Łodzi, dla pozo­sta­łych miast wyli­cza­na indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *