Małopolska — Kraków i nie tylko

WYCIECZKA 1 — Kra­ków 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Spa­cer po Kra­ko­wie: Sta­ry Rynek, Sukien­ni­ce i Kościół Mariac­ki — ołtarz Wita Stwo­sza; pod­zie­mia ryn­ku; spa­cer po Kra­ko­wie: ul Grodz­ka, Wawel (bez wstę­pu), Smo­cza Jama, Kate­dra

WYCIECZKA 2 — Wie­licz­ka + Kra­ków 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Kopal­nia soli w Wie­licz­ce; spa­cer po Kra­ko­wie: Wawel (bez wstę­pu), Smo­cza Jama, Sta­ry rynek, Sukien­ni­ce i Kościół Mariac­ki (bez wstę­pu)

WYCIECZKA 3 — Zator Ener­gy­lan­dia 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Ener­gy­lan­dia — 60 atrak­cji w pakie­cie: Baj­ko­lan­dia, Water Park, kino 7D, rol­ler­co­aste­ry, poka­zy edu­ka­cyj­ne itd… poczę­stu­nek gra­tis

WYCIECZKA 4 — Inwałd 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Par­ki roz­ryw­ki Inwałd — ponad 70 atrak­cji w pakie­cie; park minia­tur; dino­lan­dia; śre­dnio­wiecz­na warow­nia; mini Zoo; ogród Jana Paw­ła II; opcjo­nal­nie warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 124,00 zł70,00 zł70,00 zł95,00 zł110,00 zł
WYCIECZKA 230,00 zł65,00 zł65,00 zł85,00 zł95,00 zł
WYCIECZKA 329,00 - 89,00 zł60,00 zł60,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 460,00 - 70,00 zł60,00 zł60,00 zł75,00 zł85,00 zł

 

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *