Wiedeń

olomuniec

wieden5

wieden1

wieden2

wieden3

wieden6

wieden4

02.09–04.09.2016

13 miejsc

Dzień 1
Wyjazd z Czę­sto­cho­wy ok. 8:00 rano. Zanim dotrze­my do Wied­nia, zatrzy­ma­my się w Oło­muń­cu, by zwie­dzić Rynek, Ratusz, zoba­czyć mię­dzy inny­mi fon­tan­ny Cezar i Her­ku­le­sa, kolum­nę Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Prze­jazd do hote­lu w godzi­nach wie­czor­nych na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 2
Po śnia­da­niu w hote­lu, przy­jazd na Wzgó­rze Kha­len­berg, skąd roz­po­ście­ra się prze­pięk­na pano­ra­ma na mia­sto, zoba­czy­my mię­dzy inny­mi pol­ski kościół św. Józe­fa, następ­nie zjazd dziel­ni­cą winia­rzy — Grin­zing. Z zewnątrz zoba­czy­my let­nią rezy­den­cję cesar­ską Schön­brunn, spa­cer po ogro­dach WSTĘP W CENIE. Następ­nie Belve­der – rezy­den­cja Euge­niu­sza Sabaudz­kie­go z prze­pięk­nym kom­plek­sem par­ko­wym. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 3
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd na dal­sze zwie­dza­nie sto­li­cy Austrii. Zacznie­my od objaz­du auto­ka­rem Ring Stras­se. Następ­nie spa­cer po Sta­rym Mie­ście, gdzie zoba­czy­my Par­la­ment, Ratusz, kolum­nę moro­wą, kate­drę św. Szcze­pa­na, kościół św. Pio­tra, zegar Anker, Ope­rę, Plac Boha­te­rów, Pomnik Mozar­ta, hotel Sacher, Plac Marii Tere­sy, wizy­to­we uli­ce mia­sta – Gra­ben i Kel­markt, z zewnątrz zoba­czy­my Hofburg – zimo­wą rezy­den­cję cesar­ską / opcjo­nal­nie kom­na­ty cesa­rzo­wej Sisi (ok.12€)/. Dro­ga powrot­na do Pol­ski. Powrót do kra­ju w godzi­nach wie­czor­nych.

250,00zł
+50,00€ na opłaty i wstępy

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/ prze­wod­ni­ka, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, opła­ty kli­ma­tycz­ne, słu­chaw­ki, opła­ty dro­go­we reali­za­cja w. w pro­gra­mu bez bile­tów wstę­pów zazna­czo­nych na czer­wo­no. Ubez­pie­cze­nie NNW+KL
CENA za 3 dni poby­tu

Cena doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych 48 osób

310,00zł
+50,00€ na opłaty i wstępy

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/ prze­wod­ni­ka, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we, reali­za­cja w. w pro­gra­mu, ubez­pie­cze­nie NNW+KL

Cena doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych 25 osób

Cena obli­czo­na dla wyjaz­du z Kato­wic oraz Czę­sto­cho­wy, dla pozo­sta­łych miast wyli­cza­na indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *