Budapeszt — Perła Dunaju

budapeszt_1ab

budapeszt_3JPG

budapeszt_2

23.09 — 25.09.2016 — wolnych 7 miejsc

oraz 30.09 — 02.10.2016 — wolnych 17 miejsc

PROGRAM:
I dzień
• Wyjazd ze Zduń­skiej Woli ok. godz. 3:00, prze­jazd na Węgry
• Esz­ter­gom – daw­na sto­li­ca pań­stwa, zwie­dza­nie naj­więk­szej świą­ty­ni na Węgrzech
• Prze­jazd do malow­ni­cze­go mia­stecz­ka Szen­ten­dre, spa­cer po sta­rów­ce m. in. rynek, wzgó­rze kościel­ne,
• Muzeum Mar­ce­pa­na W CENIE, czas wol­ny
• Prze­jazd do restau­ra­cji na wie­czór regio­nal­ny muzy­ka na żywo, boga­te regio­nal­ne menu oraz piwo, wino i napo­je bez­al­ko­ho­lo­we bez ogra­ni­czeń) dopła­ta 10€
• Powrót do hote­lu na noc­leg

II dzień
• Śnia­da­nie, wyjazd w kie­run­ku cen­trum, prze­jazd głów­ny­mi uli­ca­mi Buda­pesz­tu
• Spa­cer po Wzgó­rzu Zam­ko­wym: kościół Macie­ja / opcjo­nal­nie 3,00€ /, Basz­ty Rybac­kie / opcjo­nal­nie 2,00€ /
• Prze­jazd kolej­ką tury­stycz­ną po Wyspie Mał­go­rza­ty / opcjo­nal­nie 3,50€ /
• Zwie­dza­nie Pesz­tu: czas wol­ny na słyn­nej uli­cy Vaci,
• Pobyt na świę­cie wina orga­ni­zo­wa­nym na tere­nie zam­ku WSTĘP ok 10€
• Wie­czor­ny rejs stat­kiem po Duna­ju W CENIE, powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

III dzień
• Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie z hote­lu
• C.d. zwie­dza­nia: Plac Boha­te­rów, Zamek Vaj­da­hu­ny­ad / opcjo­nal­nie 3,00€/, Lasek Miej­ski
• Moż­li­wość poby­tu na kąpie­li­sku ter­mal­nym Sze­che­nyi – urzą­dzo­ny w pała­co­wej zabu­do­wie
/ opcjo­nal­nie 15,0€/
naj­wspa­nial­szy kom­pleks base­no­wy w Buda­pesz­cie
• Wyjazd w dro­gę powrot­ną,
• Przy­jazd do Zduń­skiej Woli w póź­nych godz. wie­czor­nych (ok. 22:00 – 24:00)

Cena:
95€/os*

Świad­cze­nia zawar­te w cenie: prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka przewodnika/pilota, 2 noc­le­gi, 2 śnia­da­nia, 2 obia­do­ko­la­cje ( lub za dopła­tą w wer­sji z Czar­dą 1 obia­do­ko­la­cja + Czar­da), opła­ty dro­go­we i par­kin­go­we, reali­za­cja pro­gra­mu bez bile­tów wstę­pów zazna­czo­nych na czer­wo­no.
Zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu *** w Buda­pesz­cie, poko­je 2osobowe z peł­nym węzłem sani­tar­nym.

Każ­dy uczest­nik musi posia­dać pasz­port lub dowód oso­bi­sty, oraz kar­tę EKUZ

* Cena doty­czy wyjaz­dów z oko­lic Łodzi, Czę­sto­cho­wy, Kato­wic i Cie­szy­na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *