Drezno

drezno2

drezno1

drezno3

1.10–2.10.2016

1 dzień:
Wyjazd w godzi­nach noc­nych, Przy­jazd do Miśni w godzi­nach poran­nych. Zwie­dza­nie naj­star­szej w Euro­pie fabry­ki por­ce­la­ny /wstęp ok. 9 Euro + 90€ od gru­py 25–30 osób/.Prze­jazd do Dre­zna, zwie­dza­nie sta­rów­ki wpi­sa­nej na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO -The­atr­platz: zali­cza­ny do naj­pięk­niej­szych pla­ców Euro­py ota­cza­ją: Ope­ra Sem­pe­ra, kościół Hof­kir­che (dziś kate­dra) wznie­sio­ny przez Augu­sta Moc­ne­go i wie­le innych cie­ka­wych miejsc, na koniec prze­jazd na zwie­dza­nie Zwin­ger — naj­słyn­niej­sze drez­deń­skie muzea /wstęp ok. 10 Euro / : Gale­ria Malar­stwa Sta­rych Mistrzów kry­je m.in. “Madon­nę Syk­styń­ską” — dzie­ło Rafa­ela San­ti, “Śpią­cą Wenus” Gior­gio­ne oraz boga­tą kolek­cję obra­zów malar­stwa wło­skie­go, holen­der­skie­go i fla­mandz­kie­go. Zbio­ry por­ce­la­ny zgro­ma­dzo­ne przez Augu­sta Moc­ne­go nale­żą do naj­więk­szych na świe­cie, a Salon Mate­ma­tycz­no — Fizycz­ny nale­ży do jed­nych z naj­star­szych nauko­wo — tech­nicz­nych muze­ów. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

2 dzień
Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd do skal­ne­go w rezer­wa­tu Bastei, skąd roz­cią­ga­ją się naj­pięk­niej­sze wido­ki Szwaj­ca­rii Sak­soń­skiej. Po zwie­dza­niu prze­jazd w kie­run­ku kra­ju.

Cena wycieczki – 60Euro/os + bilety wstępu /ceny podane w nawiasach/

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/ prze­wod­ni­ka, 1 noc­leg, 1 obia­do­ko­la­cja, 1 śnia­da­nie, par­kin­gi, opła­ty kli­ma­tycz­ne, ubez­pie­cze­nie NNW+KL opła­ty dro­go­we reali­za­cja w. w pro­gra­mu.

Uwa­gi:
Opła­ta walu­to­wa wyciecz­ki zbie­ra­na będzie w auto­ka­rze przez pilo­ta. Kwo­ta ta nie pod­le­ga roz­li­cze­niu, jest to cena reali­za­cji wyciecz­ki.
Cena doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych 48 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *