Kotlina Kłodzka oraz Złoty Pociąg czyli Góry Sowie

WYCIECZKA 1 — Kotli­na Kłodz­ka 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: kopal­nia Zło­ty Stok; Twier­dza Kłodz­ka.
Dzień 2: Szcze­li­niec Wiel­ki.

WYCIECZKA 2 — Kotli­na Kłodz­ka 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Książ; Twier­dza Kłodz­ka.
Dzień 2: Muzeum Papier­nic­twa w Dusz­ni­kach Zdrój — z warsz­ta­ta­mi czer­pa­nia papie­ru; Szcze­li­niec Wiel­ki; kapli­ca Cza­szek w Kudo­wie Czerm­na; spa­cer po par­ku zdro­jo­wym w Kudo­wie Zdrój.
Dzień 3: Spływ pon­to­na­mi Nysą Kłodz­ką.

WYCIECZKA 3 — Góry Sowie + Kotli­na Kłodz­ka 2 dni — wariant I

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zabyt­ko­wa kopal­nia w zło­tym Sto­ku; Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — mia­sto Frankentein’a, krzy­wa wie­ża; Twier­dza Srebr­na Góra.
Dzień 2: Pod­ziem­ny kom­pleks Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Walim; Szcze­li­niec Wiel­ki.

WYCIECZKA 4 — Góry Sowie 2 dni — wariant II

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Pacz­ków — pol­skie Car­cas­son­ne; Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — mia­sto Frankentein’a, krzy­wa wie­ża; Twier­dza Srebr­na Góra.
Dzień 2: Pod­ziem­ny kom­pleks Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Walim; Zamek Grod­no w Zagó­rzu Ślą­skim.

WYCIECZKA 5 — Góry Sowie + Adrś­pach 3 dni — wariant I

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — mia­sto Frankentein’a, krzy­wa wie­ża; Twier­dza Srebr­na Góra.
Dzień 2: Zamek Grod­no; Sztol­nia Ara­do; pod­ziem­ny kom­pleks Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Walim.
Dzień 3: Adrś­pach — skal­ne mia­sto w Cze­chach.

WYCIECZKA 6 — Góry Sowie 3 dni — wariant II

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — mia­sto Frankentein’a, krzy­wa wie­ża; Twier­dza Srebr­na Góra.
Dzień 2: Zamek Grod­no; Sztol­nia Ara­do; pod­ziem­ny kom­pleks Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Walim.
Dzień 3: Spływ pon­to­na­mi Nysą Kłodz­ką.

WYCIECZKA 7 — Wro­cław + Góry Sowie + Adrś­pach 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Hydro­po­lis; rejs po Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym; spa­cer po Ostro­wie Tum­skim i Sta­rym Mie­ście; Hala Stu­le­cia i pokaz mul­ti­me­dial­ny fon­tann.
Dzień 2: Pod­ziem­ne kom­plek­sy Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Rzecz­ka; spływ pon­to­na­mi po Nysie Kłodz­kiej.
Dzień 3: Adrś­pach — skal­ne mia­sto w Cze­chach.

WYCIECZKA 8 — Góry Sowie + Adrś­pach + spływ pon­to­na­mi 4 dni

W pro­gra­mie
Dzień 1: Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — mia­sto Frankentein’a, krzy­wa wie­ża; Twier­dza Srebr­na Góra.
Dzień 2: Zamek Grod­no; Sztol­nia Ara­do; pod­ziem­ny kom­pleks Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Walim.
Dzień 3: Adrś­pach — skal­ne mia­sto w Cze­chach; Kapli­ca Cza­szek w Kudo­wie-Czerm­na; spa­cer po par­ku zdro­jo­wym w Kudo­wej Zdrój.
Dzień 4: Spływ pon­to­na­mi prze­ło­mem Bardz­kim.

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 160,00 zł175,00 zł180,00 zł210,00 zł230,00 zł
WYCIECZKA 286,00 zł265,00 zł270,00 zł305,00 zł330,00 zł
WYCIECZKA 360,00 zł175,00 zł185,00 zł210,00 zł230,00 zł
WYCIECZKA 452,00 zł170,00 zł180,00 zł210,00 zł225,00 zł
WYCIECZKA 578,00 zł280,00 zł280,00 zł320,00 zł350,00 zł
WYCIECZKA 6108,00 zł275,00 zł275,00 zł315,00 zł340,00 zł
WYCIECZKA 794,00 zł280,00 zł280,00 zł325,00 zł350,00 zł
WYCIECZKA 8110,00 zł375,00 zł380,00 zł415,00 zł450,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *