Opolskie — Krasiejów, Moszna, Opole

WYCIECZKA 1 — Har­ry Pot­ter (zamek Mosz­na) + Zoo Opo­le 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: warsz­ta­ty w szko­le magii i cza­ro­dziej­stwa w zam­ku Mosz­na; Zoo Opo­le

WYCIECZKA 2 — Kra­sie­jów — Jura­park 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Jura­park (tunel cza­su, kino 5D, park dino­zau­rów, pre­hi­sto­rycz­ne oce­ana­rium, plac zabaw, pawi­lon pale­on­to­lo­gicz­ny, juraj­ska pla­ża); Park Nauki i Ewo­lu­cji Czło­wie­ka; opcjo­nal­nie warsz­ta­ty pale­on­to­lo­gicz­ne

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 146,00 zł70,00 zł70,00 zł90,00 zł- zł
WYCIECZKA 250,00 zł50,00 zł50,00 zł65,00 zł75,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *