Pieniny, Zakopane…

WYCIECZKA 1 — Pie­ni­ny 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Duna­jec w Nie­dzi­cy; rejs stat­kiem po Jezio­rze Czorsz­tyń­skim; spa­cer po zapo­rze; drew­nia­ny kościół w Dęb­nie (tyl­ko przy dobrej pogo­dzie); Góra Wdżar — tor sanecz­ko­wy.
Dzień 2: Spływ prze­ło­mem Dunaj­ca; wjazd wycią­giem krze­seł­ko­wym na Pale­ni­cę; spa­cer po Szczaw­ni­cy.

WYCIECZKA 2 — Pie­ni­ny 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Duna­jec w Nie­dzi­cy; rejs stat­kiem po jezio­rze Czorsz­tyń­skim; spa­cer po zapo­rze; drew­nia­ny kościół w Dęb­nie (tyl­ko przy dobrej pogo­dzie).
Dzień 2: Spływ prze­ło­mem Dunaj­ca; wjazd wycią­giem krze­seł­ko­wym na Pale­ni­cę; spa­cer po Szczaw­ni­cy; Wąwóz Homo­le.
Dzień 3: Ruiny zam­ku Czorsz­tyn; Góra Wdżar — tor sanecz­ko­wy.

WYCIECZKA 3 — Zako­pa­ne 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Wjazd kolej­ką toro­wą na Guba­łów­kę; prze­marsz gra­nią Guba­łów­ki do Buto­ro­we­go Wier­chu; zjazd wycią­giem krze­seł­ko­wym z Buto­ro­we­go Wier­chu; skocz­nia nar­ciar­ska Wiel­ka Kro­kiew; spa­cer po Kru­pów­kach.
Dzień 2: Doli­na Koście­li­sko; Jaski­nia Mroź­na

WYCIECZKA 4 — Zako­pa­ne 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: wjazd kolej­ką toro­wą na Guba­łów­kę; prze­marsz gra­nią Guba­łów­ki do Buto­ro­we­go Wier­chu; zjazd wycią­giem krze­seł­ko­wym z Buto­ro­we­go Wier­chu; skocz­nia nar­ciar­ska Wiel­ka Kro­kiew; spa­cer po Kru­pów­kach.
Dzień 2: Do wybo­ru: spa­cer do Mor­skie­go Oka; spa­cer do Doli­ny Gąsie­ni­co­wej — schro­ni­sko Muro­wa­niec; wjazd kole­ją lino­wą na Kaspro­wy — powrót na pie­cho­tę; opcjo­nal­nie w zależ­no­ści od tem­pa mar­szu i pogo­dy Aqua Park Zako­pa­ne; OPCJA 2 — Spływ Dunaj­cem.
Dzień 3: Doli­na Koście­li­sko; Jaski­nia Mroź­na.

 

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 180,00 zł185,00 zł190,00 zł220,00 zł245,00 zł
WYCIECZKA 284,00 zł280,00 zł280,00 zł310,00 zł340,00 zł
WYCIECZKA 338,00 zł170,00 zł180,00 zł215,00 zł240,00 zł
WYCIECZKA 459,00 zł255,00 zł260,00 zł300,00 zł330,00 zł

 

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *