Świętokrzyskie

WYCIECZKA 1 — San­do­mierz 1-dnio­wa

W pro­gra­mie:
Spa­cer po San­do­mie­rzu (bra­ma Opa­tow­ska, pod­ziem­na tra­sa tury­stycz­na, Bazy­li­ka Kate­dral­na, kościół św. Jaku­ba, dzie­dzi­niec zam­ku kró­lew­skie­go, san­do­mier­skie wąwo­zy les­so­we, ucho igiel­ne, dom Dłu­go­sza, rynek z ratu­szem, Syna­go­ga).

WYCIECZKA 2 — Świę­to­krzy­skie 1-dnio­wa — wariant I

W pro­gra­mie:
Zamek Kró­lew­ski Chę­ci­ny; Jaski­nia Raj; Tokar­nia — skan­sen Wsi Kie­lec­kiej (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół).

WYCIECZKA 3 — Świę­to­krzy­skie 1-dnio­wa — wariant II

W pro­gra­mie:
Wjazd kolej­ką świę­to­krzy­ską na Łysą Górę — Świę­ty Krzyż; Klasz­tor na Świę­tym Krzy­żu; plat­for­ma wido­ko­wa Goło­bo­rza; Cen­trum Kul­tu­ral­no-arche­olo­gicz­ne w Nowej Słu­pi — sta­ro­żyt­na osa­da.

WYCIECZKA 4 — Świę­to­krzy­skie 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Kró­lew­ski Chę­ci­ny; Jaski­nia Raj; skan­sen Wsi Kie­lec­kiej (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół).
Dzień 2: wjazd kolej­ką świę­to­krzy­ską na Łysą Górę — Świę­ty Krzyż; Klasz­tor na Świę­tym Krzy­żu; plat­for­ma wido­ko­wa Goło­bo­rza; Cen­trum Kul­tu­ral­no-arche­olo­gicz­ne w Nowej Słu­pi — sta­ro­żyt­na osa­da.

WYCIECZKA 5 — Świę­to­krzy­skie + San­do­mierz 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Kró­lew­ski Chę­ci­ny; Jaski­nia Raj; skan­sen Wsi Kie­lec­kiej (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół).
Dzień 2: Zamek Krzyż­to­pór w Ujeź­dzie; spa­cer po San­do­mie­rzu (bra­ma Opa­tow­ska, pod­ziem­na tra­sa tury­stycz­na; Bazy­li­ka Kate­dral­na, kościół św. Jaku­ba, dzie­dzi­niec zam­ku kró­lew­skie­go; san­do­mier­skie wąwo­zy les­so­we, ucho igiel­ne, dom Dłu­go­sza, rynek z ratu­szem, Syna­go­ga).
Dzień 3: wjazd kolej­ką świę­to­krzy­ską na Łysą Górę — Świę­ty Krzyż; Klasz­tor na Świę­tym Krzy­żu; plat­for­ma wido­ko­wa Goło­bo­rza; Cen­trum Kul­tu­ral­no-arche­olo­gicz­ne w Nowej Słu­pi — sta­ro­żyt­na osa­da.

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 118,00 zł90,00 zł90,00 zł120,00 zł135,00 zł
WYCIECZKA 232,00 zł70,00 zł75,00 zł95,00 zł110,00 zł
WYCIECZKA 313,00 zł85,00 zł85,00 zł115,00 zł130,00 zł
WYCIECZKA 445,00 zł190,00 zł195,00 zł225,00 zł240,00 zł
WYCIECZKA 583,00 zł315,00 zł315,00 zł360,00 zł395,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *