Zwiedzamy polskie miasta…

WYCIECZKA 1 — War­sza­wa 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Cen­trum Nauki Koper­nik, pla­ne­ta­rium.

WYCIECZKA 2 — Wro­cław 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: ATRAKCJE DO WYBORU: Hydro­po­lis — świat wody; Huma­ni­ta­rium — ogro­dy doświad­czeń; Zoo + Afry­ka­rium; rejs po Odrze; sta­dion wro­cław­ski w dal­szej czę­ści dnia: spa­cer po Ostro­wie Tum­skim + rynek sta­re­go mia­sta; Pano­ra­ma Racła­wic­ka; wio­ska indiań­ska Poca­hon­tas.

WYCIECZKA 3 — War­sza­wa 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: War­szaw­ska Sta­rów­ka – spa­cer; pod­ziem­ne kryp­ty w archi­ka­te­drze św. Jana Chrzci­cie­la; Sta­dion Naro­do­wy; Łazien­ki Kró­lew­skie.
Dzień 2: Cen­trum Nauki Koper­nik; pla­ne­ta­rium Koper­nik.

WYCIECZKA 4 — Wro­cław 2 dni — wariant I

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Pano­ra­ma Racła­wic­ka; rejs po Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym; spa­cer: Ostrów Tum­ski + Sta­ry Rynek.
Dzień 2: Hydro­po­lis; Zoo i Afry­ka­rium; Hala Stu­le­cia + pokaz mul­ti­me­dial­nych fon­tann.

WYCIECZKA 5- Wro­cław 2 dni — wariant II

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Sta­dion Wro­cław­ski; rejs po Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym; spa­cer: Ostrów Tum­ski + Sta­ry Rynek
Dzień 2: Hydro­po­lis; Zoo i Afry­ka­rium; Hala Stu­le­cia + pokaz mul­ti­me­dial­nych fon­tann.

WYCIECZKA 6- Wro­cław dla pod­sta­wó­wek 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Hydro­po­lis; rejs po Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym; spa­cer po Ostro­wie Tum­skim i Sta­rym Mie­ście; Hala Stu­le­cia i pokaz mul­ti­me­dial­nych fon­tann.
Dzień 2: Zoo i Afry­ka­rium; Huma­ni­ta­rium — ogro­dy doświad­czeń.
Dzień 3: Wio­ska Indiań­ska Poca­hon­tas; Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie — labo­ra­to­rium Frankenstein’a i krzy­wa wie­ża.

WYCIECZKA 7 — War­sza­wa 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: War­szaw­ska Sta­rów­ka – spa­cer; pod­ziem­ne kryp­ty w archi­ka­te­drze św. Jana Chrzci­cie­la.
Dzień 2: Łazien­ki Kró­lew­skie; Sta­dion Naro­do­wy; Ogro­dy na dachu Biblio­te­ki Naro­do­wej.
Dzień 3: Cen­trum Nauki Koper­nik; Pla­ne­ta­rium Koper­nik.

WYCIECZKA 8- Szlak Pia­stow­ski 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Rezer­wat Arche­olo­gicz­ny w Bisku­pi­nie; warsz­ta­ty z garn­car­stwa; “obro­na osa­dy pałuc­kiej” — strze­la­nie z łuku.
Dzień 2: Ostrów Led­nic­ki — pakiet edu­ka­cyj­ny z grą tere­no­wą “Tro­pi­cie­le prze­szło­ści”; Gnie­zno: Kate­dra drzwi gnieź­nień­skie, wie­ża i pod­zie­mia, wzgó­rze Lecha; Muzeum Pań­stwa Pol­skie­go.
Dzień 3:
— wariant I — Krusz­wi­ca: mysia wie­ża; rejs po jezio­rze Gopło
— wariant II — Silve­ra­do — mia­stecz­ko Wester­no­we
— wariant III — Poznań: Blu­bry 6D; spa­cer po sta­rów­ce (try­ka­ją­ce kozioł­ki na ratu­szu o 12:00); Muzeum Roga­la Świę­to­mar­ciń­skie­go
— wariant IV — Poznań: labo­ra­to­rium wyobraź­ni

WYCIECZKA 9- Trój­mia­sto + Mal­bork 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Cen­trum Edu­ka­cji w Szym­bar­ku; dom do góry noga­mi, Bun­kier Gry­fa Pomor­skie­go, Dom Sybi­ra­ka.
Dzień 2: Gdy­nia – molo połu­dnio­we, Dar Pomo­rza, ORP Bły­ska­wi­ca, basen jach­to­wy; Sopot – Grand Hotel, molo, ul. Boh. Mon­te Cas­si­no, Krzy­wy Domek; Gdańsk – Dłu­gie Pobrze­że, Żuraw, ul. Mariac­ka, Kościół Mariac­ki; Gdańsk – Dłu­gie Pobrze­że, Żuraw, ul. Mariac­ka, Kościół Mariac­ki; Zło­ta Bra­ma, Dom Upha­ge­na (bez wstę­pu), Dłu­gi Targ, Ratusz, Fon­tan­na Nep­tu­na, Wester­plat­te.
Dzień 3: Zamek w Mal­bor­ku

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 123,00 zł85,00 zł90,00 zł110,00 zł125,00 zł
WYCIECZKA 2-80,00 zł85,00 zł110,00 zł120,00 zł
WYCIECZKA 344,00 zł200,00 zł200,00 zł240,00 zł260,00 zł
WYCIECZKA 477,00 zł190,00 zł195,00 zł215,00 zł235,00 zł
WYCIECZKA 564,00 zł190,00 zł195,00 zł225,00 zł245,00 zł
WYCIECZKA 6104,00 zł320,00 zł320,00 zł360,00 zł390,00 zł
WYCIECZKA 744,00 zł335,00 zł340,00 zł370,00 zł400,00 zł
WYCIECZKA 8-300,00 zł300,00 zł340,00 zł365,00 zł
WYCIECZKA 949,00 zł350,00 zł350,00 zł400,00 zł440,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­cho­wy, w przy­pad­ku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­la­my indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *