Beskid Śląski + Czechy z napadem — 3 dni
Dzień 1

zbiór­ka uczest­ni­ków wyciecz­ki godz. 1345 / pla­no­wa­ny wyjazd o godz. 1400

 • prze­jazd do Wisły: napad zbój­nic­ki CENIE — chor­da roz­ocho­co­nych zbó­jów pod wła­dzą har­na­sia napa­da w naj­mniej ocze­ki­wa­nej chwi­li, aby pod­dać zła­pa­nych zbó­jec­kim tor­tu­rom:
  • har­na­sio­we dyby: pró­ba ognia i wody oraz zbó­jec­ki chrzest har­na­sio­wą „oko­wi­tą”
  • gole­nie w dybach: „inne dla cho­pów, inne dla dzio­łu­szek”
  • kon­kur­sy i zaba­wy w dru­ży­nach
  • wspól­ne muzy­ko­wa­nie i śpie­wy
  • dow­ci­py, opo­wiast­ki, rubasz­ny humor zbój­nic­ki
 • nauka tań­ca zbój­nic­kie­go (haj­duk, obyrt­ka i zbój­nic­ki)
 • zbój­nic­ki występ sce­nicz­ny: pio­sen­ki góral­skie pol­skie i sło­wac­kie, przy­śpiew­ki bie­siad­ne…

Dzień 2

 • zapo­ra na Wiśle — jezio­ro Czer­niań­skie — miej­sce gdzie spo­ty­ka­ją się Bia­ła i Czar­na Wiseł­ka;
 • prze­jazd obok Zamecz­ku Pre­zy­den­ta RP i prze­łę­czą Szar­cu­la — (wjeż­dża­my beskidz­ki­mi ser­pen­ty­na­mi) po dro­dze nie­zwy­kle malow­ni­cze wido­ki na Beskid Ślą­ski i pasmo Bara­niej Góry;
 • Isteb­na — Cha­ta Kawu­lo­ka — w ponad 150-let­niej kur­nej cha­cie pozna­je­my daw­ne oby­cza­je, instru­men­ty i rze­mio­sło w nie­zwy­kle humo­ry­stycz­nym opo­wia­da­niu gospo­da­rza, folk­lo­ry­sty Jana Macosz­ka gwa­rą Ślą­ska Cie­szyń­skie­go (łama­ny ślą­ski z góral­skim);
 • Konia­ków — Cha­ta na Szań­cach — dal­sza część miej­sco­we­go folk­lo­ru i tra­dy­cji. Instru­men­ty ludo­we i słyn­ne konia­kow­skie koron­ki w nie­zwy­kle dow­cip­nej opra­wie — miej­sco­wy bajarz i gawę­dziarz z dużą dozą humo­ru…
 • prze­rwa na zakup praw­dzi­wych serów i pro­duk­tów regio­nal­nych w skle­pie góral­skim / baców­ce — wysta­wa pro­duk­tów regio­nal­nych z owczej weł­ny oraz owczar­nia z malut­ki­mi owiecz­ka­mi;
 • prze­jazd pętlą beskidz­ką przez Milów­kę, Węgier­ską Gór­kę;
 • zwie­dza­nie i degu­sta­cja piwa w żywiec­kim bro­wa­rze — wehi­kuł cza­su prze­no­si nas do roku 1856, pozna­je­my histo­rię powsta­nia bro­wa­ru w Żyw­cu, spa­ce­ru­je­my XIX wiecz­ny­mi ulicz­ka­mi, odwie­dza­my karcz­mę gali­cyj­ską, wresz­cie pozna­je­my pro­ces two­rze­nia piwa i powra­ca­my przez kolej­ne okre­sy histo­rycz­ne do cza­sów współ­cze­snych aby na koń­cu napić się wspa­nia­łe­go żywiec­kie­go piwa…
 • Żywiec — „Od Komo­row­skich do Habs­bur­gów” — spa­cer po Żyw­cu oraz po par­ku zam­ko­wym, zwie­dza­nie Sta­re­go i Nowe­go Zam­ku Habs­bur­gów (bez wejść), prze­rwa kawo­wa na ryn­ku;
  powrót do Wisły przez Szczyrk, Sal­mo­pol, Bia­ły Krzyż pod skocz­nią Wisła Malin­ka;
 • bie­sia­da wie­czor­na przy ogni­sku CENIE

Dzień 3

 • Hukval­dy — ruiny XIII-wiecz­ne­go moraw­skie­go zam­ku w Cze­chach — wła­sność bisku­pów oło­mu­niec­kich, któ­rzy roz­bu­do­wa­li go na  prze­strze­ni wie­ków w potęż­ną twier­dzę oto­czo­ną mura­mi obron­ny­mi z pię­cio­ma basz­ta­mi. Z zam­ko­wej wie­ży roz­po­ście­ra się malow­ni­czy widok na pasmo Beski­dów moraw­sko-ślą­skich oraz Bra­mę Moraw­ską;
 • Štram­berk — malow­ni­cza miej­sco­wość na połu­dnio­wym przed­gó­rzu Lašská brána Slez­ského Besky­du (bra­ma Beski­du Ślą­skie­go) w Cze­chach, ze wzglę­du na swój urok bywa nazy­wa­na Betle­jem Moraw­skim. Sta­ry rynek zacho­wał typo­wo cze­ski histo­rycz­ny układ urba­ni­stycz­ny. Nad mia­stem góru­je Trúba — wzgó­rze z pozo­sta­ło­ścia­mi zam­ku Štram­berk oraz zacho­wa­ną 40-metro­wą wie­żą (wej­ście na wie­żę). Na zbo­czu góry Koto­uč w Par­ku Naro­do­wym znaj­du­je się Jaski­nia Šip­ka, a nie­opo­dal wspa­nia­ły punkt wido­ko­wy na cały Štram­berk — (opcjo­nal­nie wie­ża wido­ko­wa Bílá hora — spa­cer ok 2,5 h), prze­rwa kawo­wo-obia­do­wa na ryn­ku;

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 2130

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie pozwa­la­ją­ce na dłuż­szy spa­cer i strój na fry­wol­ną zaba­wę góral­ską!

330,00 zł/na osobę

+ bile­ty wstę­pu ok. 40,- zł. / os. + 110 Kč / os.
(moż­li­wy obiad w Cze­chach we wła­snym zakre­sie ok. 200 Kč)

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

[recapt­cha]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *