Beskid Śląski + Czechy z kolibą — 2 dni

Dzień 1

Zbiór­ka uczest­ni­ków wyciecz­ki godz. 6:50 / pla­no­wa­ny wyjazd o godz. 7:00

 • spa­cer po Cie­szy­nie — Mały Wie­deń:
  • Wzgó­rze zam­ko­we (romań­ska Rotun­da z XI wie­ku, Wie­ża Ostat­niej Obro­ny, Wie­ża Pia­stow­ska i Pała­cyk Myśliw­ski Habs­bur­gów);
  • spa­cer Cie­szyń­ską Wene­cją, Stud­nia Trzech Bra­ci — pięk­na legen­da o zało­że­niu osa­dy Cie­szyn;
  • Sta­ry Rynek — prze­rwa kawo­wa i na zakup pamią­tek (opcjo­nal­nie zaku­py w cze­skim Cie­szy­nie);
 • prze­jazd obok Zamecz­ku Pre­zy­den­ta RP i prze­łę­czą Szar­cu­la — (wjeż­dża­my beskidz­ki­mi ser­pen­ty­na­mi) po dro­dze nie­zwy­kle malow­ni­cze wido­ki na Beskid Ślą­ski i pasmo Bara­niej Góry;
 • Isteb­na — Cha­ta Kawu­lo­ka — w ponad 150-let­niej kur­nej cha­cie pozna­je­my daw­ne oby­cza­je, instru­men­ty i rze­mio­sło w nie­zwy­kle humo­ry­stycz­nym opo­wia­da­niu gospo­da­rza, folk­lo­ry­sty Jana Macosz­ka gwa­rą Ślą­ska Cie­szyń­skie­go (łama­ny ślą­ski z góral­skim);
 • Konia­ków — Cha­ta na Szań­cach — dal­sza część miej­sco­we­go folk­lo­ru i tra­dy­cji. Instru­men­ty ludo­we i słyn­ne konia­kow­skie koron­ki w nie­zwy­kle dow­cip­nej opra­wie — miej­sco­wy bajarz i gawę­dziarz z dużą dozą humo­ru…
 • prze­rwa na zakup praw­dzi­wych serów i pro­duk­tów regio­nal­nych w skle­pie góral­skim / baców­ce — wysta­wa pro­duk­tów regio­nal­nych z owczej weł­ny oraz owczar­nia z malut­ki­mi owiecz­ka­mi;
 • kulig i bie­sia­da w góral­skiej koli­bie — prze­jazd brycz­ka­mi wzdłuż doli­ny Bia­łej Wiseł­ki (tra­sa zamknię­ta dla ruchu samo­cho­do­we­go), CENIE bie­sia­da przy ogni­sku i muzy­ce góral­skiej (ogni­sko + pie­cze­nie kieł­ba­ski)  (opcjo­nal­nie gawę­dziarz, kape­la góral­ska, lub DJ i Kara­oke — dodat­ko­wo płat­ne);

Dzień 2

 • Hukval­dy — ruiny XIII-wiecz­ne­go moraw­skie­go zam­kuw Cze­chach — wła­sność bisku­pów oło­mu­niec­kich, któ­rzy roz­bu­do­wa­li go na prze­strze­ni wie­ków w potęż­ną twier­dzę oto­czo­ną mura­mi obron­ny­mi z pię­cio­ma basz­ta­mi. Z zam­ko­wej wie­ży roz­po­ście­ra się malow­ni­czy widok na pasmo Beski­dów moraw­sko — ślą­skich oraz Bra­mę Moraw­ską;
 • Štram­berk — malow­ni­cza miej­sco­wość na połu­dnio­wym przed­gó­rzu Lašská brána Slez­ského Besky­du (bra­ma Beski­du Ślą­skie­go) w Cze­chach, ze wzglę­du na swój urok bywa nazy­wa­na Betle­jem Moraw­skim. Sta­ry rynek zacho­wał typo­wo cze­ski histo­rycz­ny układ urba­ni­stycz­ny. Nad mia­stem góru­je Trúba — wzgó­rze z pozo­sta­ło­ścia­mi zam­ku Štram­berk oraz zacho­wa­ną 40-metro­wą wie­żą (wej­ście na wie­żę). Na zbo­czu góry Koto­uč w Par­ku Naro­do­wym znaj­du­je się Jaski­nia Šip­ka, a nie­opo­dal punkt wido­ko­wy na cały Štram­berk — (opcjo­nal­nie wie­ża wido­ko­wa Bílá hora — spa­cer ok 2,5 h), prze­rwa kawo­wo — obia­do­wa na ryn­ku;

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 21:30

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie pozwa­laj­ce na dłuż­szy spa­cer!

200,00 zł/na osobę

+ bile­ty wstę­pu ok. 16,- zł. / os. + 110 Kč. os.

(moż­li­wy obiad w Cze­chach we wła­snym zakre­sie  ok. 200 Kć.

Opcjo­nal­nie wie­czor­na bie­sia­da:
— kape­la góral­ska 600,- zł/grupę
— gawędziarz/akordeonista 250,- zł/grupę

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką, ogni­sko
Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji
Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *