Bieszczady na wesoło


Dzień 1

zbiór­ka uczest­ni­ków wyciecz­ki na par­kin­gu …….. godz. 5:15 / pla­no­wa­ny wyjazd o godz. 5:30

  • zamek Kamie­niec - w Kor­czy­nie — Odrzy­ko­niu zna­ny z Zemsty Alek­san­dra Fre­dry, któ­ry był jego wła­ści­cie­lem i spi­sał w swo­jej kome­dii praw­dzi­wy spór pomię­dzy roda­mi Fir­le­jów i Skot­nic­kich. Dziś słyn­ny mur sta­no­wi gra­ni­cę pomię­dzy dwie­ma miej­sco­wo­ścia­mi… Poznaj­my zatem bli­żej spor­ny zamek wraz z jego kom­na­ta­mi i inte­rak­tyw­ną salą tor­tur;
  • zwie­dza­nie Win­ni­cy Zam­ko­wej z degu­stacją — zaj­mu­ją­ca ok. 1 ha win­ni­ca, na któ­rej upra­wia­ne są róż­ne odmia­ny wino­gron, a ich odpo­wied­nio dobra­ne melan­że pozwa­la­ją na stwo­rze­nie wie­lu gatun­ków wspa­nia­łych win, tego się nie da opi­sać — to trze­ba spró­bo­wać…
  • Biesz­czadz­kie Dre­zy­ny Rowe­ro­we - prze­jażdż­ka dre­zy­na­mi po nie­czyn­nym odcin­ku torów kole­jo­wych wybu­do­wa­nych w roku 1872 na pole­ce­nie władz Cesar­stwa Austriac­kie­go. Nie­zwy­kle malow­ni­cza tra­sa dostar­cza wspa­nia­łych wra­żeń. To jedy­na tego typu atrak­cja w Pol­sce — uru­cho­mio­na w 2015 roku;

Dzień 2

  • Tar­ni­ca - prze­jazd „Wiel­ką Pętlą Biesz­czadz­ką” do Woło­sa­te, skąd roz­pocz­nie­my spa­cer nie­bie­skim szla­kiem na naj­wyż­szy szczyt pol­skich Biesz­czad — Tar­ni­cę (1346 m n.p.m.). Powrót do Ustrzyk Gór­nych — czer­wo­nym szla­kiem przez Sze­ro­ki Wierch z pięk­ny­mi wido­ka­mi na Poło­ni­ny Cyrań­skie, pasmo Małej i Wiel­kiej Raw­ki.
  • rejs stat­kiem po Jezio­rze Solińskim — 12-kilo­me­tro­wa tra­sa rej­su to podróż zato­pio­ną doli­ną Roz­pocz­nie­my z przy­sta­ni w Polań­czy­ku, prze­pły­nie­my obok Wyspy Zaję­czej
    w kie­run­ku zapo­ry wod­nej w Soli­nie, następ­nie obok Woj­sko­we­go Zespo­łu Wypo­czyn­ko­we­go Jawor, Mar­twe­go Lasu i opły­nie­my Wyspę Ska­li­stą;
  • wie­czo­rem bie­sia­da przy ogni­sku CENIE

Dzień 3

  • Soli­na - spa­cer po zapo­rze wod­nej — wyso­kość 82 m, głę­bo­kość 60 m, dłu­gość 664 m spra­wia wra­że­nie gigan­tycz­nej budow­li. Dzię­ki temu Jezio­ro Soliń­skie ma naj­więk­szą w Pol­sce pojem­ność (472 mln m³), dłu­gość linii brze­go­wej jezio­ra to 166 km. Kto tego nie zoba­czy ten nie doce­ni feno­me­nu tej kon­struk­cji;
  • Skan­sen Etno­gra­ficz­ny w Sano­ku — Muzeum Budow­nic­twa Ludo­we­go - pierw­sze i naj­więk­sze pod wzglę­dem licz­by zgro­ma­dzo­nych obiek­tów muzeum etno­gra­ficz­ne w Pol­sce zało­żo­ne po II woj­nie świa­to­wej. Tu prze­nie­sie­my się w cza­sie do cza­sów daw­nych i pra­daw­nych aby przez chwi­le poczuć i zoba­czyć jak żyło się naszym przod­kom: Rynek Gali­cyj­ski, Boj­ko­wie, Łem­ko­wie, pogó­rze biesz­czadz­kie, zie­mie sanoc­kie i kro­śnień­skie, kopal­nia ropy naf­to­wej;

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 22:00

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie ze wzglę­du na kamie­ni­ste pod­ło­że i napo­je na tra­sę poko­ny­wa­na dre­zy­na­mi rowe­ro­wy­mi!

320,00 zł/na osobę


+ bile­ty wstępu ok. 93,- zł. / os.

(moż­li­wy obiad we wła­snym zakre­sie w dro­dze powrot­nej ok. 20–25 zł. )

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *