Dolny Śląsk + Skalne Miasto — 2 dni

Dzień 1

  • Kamie­niec Ząb­ko­wic­ki — pałac Marian­ny Orań­skiej - per­ła archi­tek­tu­ry Dol­ne­go Ślą­ska. Odda­ny do zwie­dza­nia 2014 roku po grun­tow­nym remon­cie zachwy­ca ponow­nie swo­im baj­ko­wym wyglą­dem. Pałac wybu­do­wa­ny w XIX wie­ku przez księż­nicz­kę Nider­landz­ką, któ­rej życio­rys mógł­by posłu­żyć jako sce­na­riusz nie­jed­ne­go fil­mu;
  • Ząbko­wi­ce Śląskie — mia­sto Fran­ken­ste­ina - afe­ra gra­ba­rzy, któ­ra posłu­ży­ła za kan­wę pierw­szej powie­ści gro­zy na świe­cie. Naj­bar­dziej krzy­wa wieża w Pol­sce! Ruiny XIV-wiecz­ne­go zam­ku, dwór Kauf­fun­ga, neo­go­tyc­ki ratusz, prze­rwa kawo­wa na ryn­ku;
  • Osów­ka — pod­ziem­ne mia­sto wcho­dzą­ce w skład kom­plek­su Rie­se - „Olbrzym”; nie­do­koń­czo­na kwa­te­ra Hitle­ra budo­wa­na w Górach Sowich. Tra­sa eks­tre­mal­na łączy ele­men­ty histo­rii z przy­go­dą: poko­ny­wa­nie chod­ni­ka poszu­ki­wa­czy wąski­mi kład­ka­mi, pomo­sta­mi, wiszą­cym nad wodą most­kiem i wresz­cie pod­ziem­na prze­pra­wa łodzią desan­to­wą po zala­nych chod­ni­kach…
  • Soko­łow­sko — uro­cza miej­sco­wość poło­żo­na w cichej kotlin­ce oto­czo­nej Góra­mi Suchy­mi. Swą uro­dą zachwy­ca od wie­lu stu­le­ci, a walo­ry kli­ma­tycz­ne przy­czy­ni­ły się do powsta­nia w tym miej­scu zna­ne­go nie­gdyś w całej Euro­pie kuror­tu Dok­to­ra Breh­me­ra. Dziś napo­tkać moż­na wie­le śla­dów minio­nej świet­no­ści.
  • wie­czo­rem bie­sia­da przy ogni­sku CENIE

Dzień 2

  • Adršpach (Cze­chy) - skal­ne mia­sto w cze­skim Par­ku Naro­do­wym Adrśpaś­sko -Teplic­kých Skał - pół­noc­ny kra­niec Gór Sto­ło­wych. Szlak wije się pośród malow­ni­czo poprze­ci­na­nych form skal­nych, głę­bo­kie szcze­li­ny, wodo­spad i rejs łodzią po jezior­ku… Uwa­ga: raz zoba­czo­ne powo­du­je chęć powro­tu w to samo miej­sce! WSTĘP I REJS ŁÓDKĄ W CENIE

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 21:00

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie ze wzglę­du na kamie­ni­ste pod­ło­że, oraz cie­płe okry­cie na tra­sach pod­ziem­nych + latar­ka ( temp. Ok.8 oC )

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *