Jura Krakowsko — Częstochowska

WYCIECZKA 1 — Jura — Grzę­da Mirow­ska + Jaski­nia Głę­bo­ka 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Prze­marsz Grzę­dą Mirow­ską: zamek Mirów i zamek Bobo­li­ce; Jaski­nia Głę­bo­ka; Rezer­wat Góra Zbo­rów; Juraj­ska Kuesta /cena od 50 zł/os

WYCIECZKA 2 — Jura — Ogro­dzie­niec 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Wcze­sno­sło­wiań­ski gród Birów; zamek Ogro­dzie­niec; park doświad­czeń; park roz­ryw­ki; tor sanecz­ko­wy; dom stra­chu /cena od 55 zł/os

WYCIECZKA 3 — Jura — Zło­ty Potok 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Zespół par­ko­wo-pała­co­wy w zło­tym Poto­ku (pałac Raczyń­skich i dwo­rek Kra­siń­skich; spa­cer szla­kiem: rezer­wat par­ko­we, źró­dła Zyg­mun­ta i Elż­bie­ty oraz speł­nio­nych marzeń; sta­wy Iry­dion, Sen Nocy Let­niej i Ame­ry­kan; Gro­ta Niedź­wie­dzia; Młyn Koła­czew; Bra­ma Twar­dow­skie­go; Pusty­nia Sie­dlec­ka /cena od 45 zł/os

WYCIECZKA 4 — Ojcow­ski Park Naro­do­wy 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Eks­po­zy­cja przy­rod­ni­cza w Cen­trum Przy­rod­ni­czym z pro­jek­cją fil­mu 3D; Jaski­nia Łokiet­ka; Bra­ma Kra­kow­ska; źró­dło miło­ści; wzgó­rze Jona­szów­ka; kapli­ca “na wodzie”; Pie­sko­wa Ska­ła — dzie­dzi­niec zam­ko­wy; Maczu­ga Her­ku­le­sa /cena od 60 zł/os

WYCIECZKA 5 — Dróż­ka­mi św. Idzie­go 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Ruiny zam­ku kró­lew­skie­go w Olsz­ty­nie; rucho­ma szop­ka w Olsz­ty­nie; rajd tere­no­wy przez Soko­le Góry do Zrę­bic; zabyt­ko­wy drew­nia­ny kościół w Zrę­bi­cach /cena od 40 zł/os

WYCIECZKA 6 — Wio­ska Indiań­ska — Jura 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: India­nie i Tra­pe­rzy: malo­wa­nie twa­rzy, mia­no­wa­nie na Indian, namiot indiań­ski Tipi, cha­ta tra­pe­ra, strze­la­nie z łuków, nar­ty szo­szo­nów, wyści­gi jasz­czu­rek; sko­ki w wor­kach, płu­ka­nie zło­ta, gry i zaba­wy rucho­we pro­wa­dzo­ne przez ani­ma­to­rów; ogni­sko z kieł­ba­ska­mi, grill /cena od 55 zł/os

WYCIECZKA 7 — Żar­ki manu­fak­tu­ra sło­dy­czy + sank­tu­arium w Leśnio­wie 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Słod­kie warsz­ta­ty Hokus Pokus — samo­dziel­ne wyko­ny­wa­nie liza­ków i cukier­ków; prze­no­si­my się do piz­ze­ri — samo­dziel­nie robi­my piz­zę pod okiem pro­fe­sjo­nal­ne­go kucha­rza (skład­ni­ki dowol­nie dobie­ra­ne przez każ­de dziec­ko); Muzeum Daw­nych Rze­miosł w Sta­rym Mły­nie; wizy­ta w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Leśniow­skiej /cena od 50 zł/os

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 116,00 zł50,00 zł50,00 zł65,00 zł75,00 zł
WYCIECZKA 240,00 zł55,00 zł55,00 zł70,00 zł80,00 zł
WYCIECZKA 32,00 zł45,00 zł45,00 zł60,00 zł70,00 zł
WYCIECZKA 414,00 zł60,00 zł65,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 510,00 zł40,00 zł40,00 zł55,00 zł65,00 zł
WYCIECZKA 6120,00 zł55,00 zł55,00 zł70,00 zł80,00 zł
WYCIECZKA 733,00 zł50,00 zł50,00 zł65,00 zł75,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *