Łańcut + Podkarpackie — 3 dni

zbiórka uczest­ników wyciecz­ki ………… godz. 5:15 / pla­no­wa­ny wyjazd o godz. 5:30

Dzień 1

 • Łań­cut – zespół pała­co­wy – zamek Lubo­mir­skich i Potoc­kich, staj­nie i wozow­nia – jed­na z naj­oka­zal­szych rezy­den­cji magnac­kich w Pol­sce, per­ła Pod­kar­pa­cia. Wraz z całym zało­że­niem par­ko­wym two­rzy nie­zwy­kłą nie­po­wta­rzal­ny kom­pleks;
 • Muzeum Gorzel­nic­twa POLMOS z degu­sta­cją – jedy­ne w Pol­sce, zwie­dza­nie + degu­sta­cja łań­cuc­kich wyro­bów, w tym roso­li­sów – zna­ne w Euro­pie już w XIV w. Jako pierw­si zaczę­li je wyra­biać Wło­si. Nazwa pocho­dzi od łaciń­skie­go okre­śle­nia “ros solis”, czy­li rosa sło­necz­na. W Łań­cu­cie roso­li­sy pro­du­ko­wa­ne są od cza­sów Alfre­da I hr. Potoc­kie­go. Obec­nie w Pol­sce tyl­ko Fabry­ka Wódek „Polmos Łań­cut” posia­da pra­wo ich wytwa­rza­nia;
 • zespól klasz­tor­ny OO. Domi­ni­ka­nów,
 • Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Bole­snej w Jaro­sła­wiu – pod­kar­pac­ka pereł­ka baro­ku, wypo­sa­że­nie wnę­trza pocho­dzi
  z XVIII wie­ku, XIV-wiecz­na gotyc­ka Pie­ta koro­no­wa­na w 1755 roku. Pięk­na poli­chro­mia, w klasz­tor­nym atrium malo­wa­na histo­ria kościo­ła;
 • wie­czo­rem bie­sia­da przy gril­lu;

Dzień 2

 • Hory­niec-Zdrój – spa­cer po par­ku zdro­jo­wym, sana­to­rium Hory­niec z pijal­nią wód, Pałac Poniń­skich, teatr dwor­ski;
 • zespół cer­kiew­ny w Radru­żu – naj­star­sza drew­nia­na cer­kiew na Pod­kar­pa­ciu ze wspa­nia­łym iko­no­sta­sem wpi­sa­na na listę UNESCO. Wraz z zabyt­ko­wą dzwon­ni­cą oraz kost­ni­cą, two­rzą jeden z naj­cen­niej­szych obiek­tów sakral­nych archi­tek­tu­ry drew­nia­nej w Pol­sce;
 • Beł­żec – miej­sce pamię­ci nie­miec­ki obóz zagła­dy był ośrod­kiem eks­ter­mi­na­cji lud­no­ści żydow­skiej, w któ­rym od mar­ca do grud­nia 1942 roku wymor­do­wa­no oko­ło 500 tysię­cy osób, przede wszyst­kim Żydów z Pol­ski, ale tak­że oby­wa­te­li żydow­skich z Nie­miec, Austrii, Czech i Sło­wa­cji;
 • Narol – muro­wa­na cer­kiew gre­ko­ka­to­lic­ka, grun­tow­nie wyre­mon­to­wa­na w 2011 roku. Obok świą­ty­ni znaj­du­je się kaplicz­ka z cudow­nym źró­dłem, sta­no­wią­cym miej­sce kul­tu. Do cza­su wysie­dleń lud­no­ści ukra­iń­skiej przy­by­wa­ły tu licz­ne rze­sze wier­nych;
 • Jaro­sław – spa­cer po zabyt­ko­wej czę­ści mia­sta: sta­ry rynek, ratusz, kamie­ni­ca Orset­tich – sym­bol Jaro­sła­wia, cer­kiew gre­ko­ka­to­lic­ka z jedy­ną na świe­cie iko­ną „Bra­ma Miło­sier­dzia”, Nowa Tra­sa Pod­ziem­na, w któ­rej moż­na, m.in.: samo­dziel­nie wypa­lić gli­nia­ne naczy­nie, poczuć bogac­two XVII-wiecz­nej kuch­ni, spo­tkać kup­ców oraz popły­nąć szku­tą w dół Sanu i Wisły – przy dźwię­kach wio­seł oraz śpie­wu pta­ków…

Dzień 3

 • Prze­myśl – spa­cer po mie­ście: Kopiec Tatar­ski, Znie­sie­nie – pano­ra­ma Prze­my­śla i Bra­my Prze­my­skiej, fort VI głów­ny Znie­sie­nie, zabyt­ko­wy dwo­rzec PKP, Plac na Bra­mie, Muzeum Dzwo­nów i Fajek – Wie­ża Zega­ro­wa, Sobór Grec­ko­ka­to­lic­ki, Plac Kate­dral­ny i pod­zie­mia archi­ka­te­dry rzym­sko­ka­to­lic­kiej, Rynek mia­sta ze Szwej­kiem, prze­my­ska Tra­sa Pod­ziem­na;
 • obiad ( dodat­ko­wo płat­ny ) w skan­se­nie „Pastew­nik” w Prze­wor­sku – jedy­ny w Pol­sce „żywy” skan­sen łączą­cy
  w sobie funk­cje ochro­ny zabyt­ko­we­go budow­nic­twa drew­nia­ne­go i gastro­no­micz­no-hote­­lar­skie. Dzię­ki temu ofe­ru­je on nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia z chwil spę­dzo­nych w ory­gi­nal­nych, zabyt­ko­wych pomiesz­cze­niach wiej­skich i miesz­czań­skich domów z bali, kry­tych drew­nia­nym gon­tem, z drew­nianymi ryn­na­mi i mały­mi okna­mi;

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 22:00.

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie pozwa­la­ją­ce na dłuż­szy spa­cer!

360,00 zł/na osobę

+ bile­ty wstępu ok. 83,- zł. / os.
(moż­li­wy obiad w dro­dze powrot­nej we wła­snym zakre­sie ok. 20–25 zł.)

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

[recapt­cha]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *